Acute problemen door corona? Werktijdverkorting aanvragen!

zie onze laatste update in deze rubriek.

Het is door de gevolgen van het coronavirus een zeer actueel onderwerp: werktijdverkorting. Op 13 maart jl. bleken al 5.000 bedrijven vanwege het coronavirus werktijdverkorting te hebben aangevraagd en het loopt storm. Dat geldt zowel voor grote bedrijven (bijvoorbeeld KLM voor ruim 35.000 werknemers) als voor het MKB (horeca, sportclubs, openbare gelegenheden en nog heel veel meer voorbeelden zijn voorhanden). Diverse sectoren voelen de gevolgen van de coronacrisis al direct. Voor sommige bedrijven zullen die gevolgen pas later voelbaar zijn.

We zijn als kantoor inmiddels al diverse malen gevraagd om de aanvragen tot werktijdverkorting te ondersteunen. Werktijdverkorting kan de noodzakelijke lucht geven die op korte termijn hard nodig is.

In deze nieuwsbrief leggen we uit wat wordt verstaan onder werktijdverkorting en aan welke voorwaarden u als werkgever moet voldoen om hierop aanspraak te kunnen maken.

Werktijdverkorting
Als door buitengewone gebeurtenissen werkzaamheden en/of omzet van een onderneming afnemen, kan een werkgever te weinig werk hebben om de werknemers aan het werk te houden. Een WW-uitkering wegens werktijdverkorting kan dan uitkomst bieden.

Voorwaarden
Om als werkgever in aanmerking te komen voor werktijdverkorting moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. Er is sprake van een buitengewone gebeurtenis. Dit is een bijzondere situatie die niet valt onder het gewone ondernemingsrisico. Het coronavirus wordt beschouwd als een buitengewone gebeurtenis.
  2. Het afnemen van werkzaamheden en/of omzet is een direct gevolg van het coronavirus.
  3. Er is voor een periode van minimaal twee weken en maximaal 24 weken sprake van tenminste 20% minder werk.
  4. Werktijdverkorting geldt niet voor alle werknemers: voor oproepkrachten, uitzendkrachten en al zieke werknemers kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd.

Aanvraagprocedure
De werkgever die gebruik wil maken van werktijdverkorting, moet de volgende twee stappen doorlopen. Allereerst zal een vergunning moeten worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Die vergunning zal vervolgens bij het UWV moeten worden gemeld, waarna de deeltijd-WW voor de betrokken werknemer kan worden aangevraagd. Op beide stappen wordt hierna ingezoomd.

1) Aanvraag werktijdverkorting SZW

2 De aanvraagprocedure is geheel digitaal. www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=77523&mN ch=nby6celip4

De werkgever zal in deze digitale aanvraag voldoende duidelijk en concreet moeten omschrijven wat de oorzaak is voor het aanvragen van de werktijdverkorting. Te denken valt hier vooral aan het wegvallen van klanten en/of opdrachten als gevolg van het coronavirus. Een te summiere omschrijving kan leiden tot vertraging of uiteindelijk tot afwijzing. Ook mag er geen sprake zijn van een situatie, die langer lijkt te gaan duren dan 24 weken. In dat geval wordt de aanvraag afgewezen en is de enige optie om bij het UWV een bedrijfseconomisch ontslag aan te vragen. De werkgever zal ook informatie moeten verstrekken over het bedrijf, waaronder de aard van het bedrijf en het personeelsbestand. Ook zal een inschatting moeten worden gegeven van het aantal weken waarvoor werktijdverkorting noodzakelijk is. Verder moet de werkgever een lijst van de werknemers overleggen voor wie de werktijdverkorting moet gelden. Een vergunning voor werktijdverkorting wordt niet verleend als het personeelsbestand niet op de behoefte van de onderneming is afgestemd. (zie: Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004). Het is dus belangrijk dat de werkgever aan de hand van het digitale formulier goed onderbouwt waarom de aanspraak op werktijdverkorting het gevolg is van het coronavirus. U kunt als werkgever het digitale formulier zelf invullen. Als u het risico op vertraging of afwijzing zoveel mogelijk wil beperken, kunnen wij u hierbij vanuit onze ervaring ondersteunen of de aanvraag namens u doen. We zullen daarvoor een geringe vergoeding in rekening brengen. De vergunning wordt verleend vanaf de datum dat de werkgever werktijdverkorting heeft aangevraagd en geldt in eerste instantie voor maximaal 6 weken. Als er in deze periode geen verbetering optreedt, kan de periode driemaal met 6 weken worden verlengd tot maximaal 24 weken. De verlenging moet worden aangevraagd bij het ministerie van SZW.
2) Melden vergunning en aanvragen WW-uitkering Als het ministerie van SZW een vergunning aan de werkgever verstrekt, dan moet de werkgever dit direct melden bij het UWV. Dit kan via de website van het UWV. www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-werktijdverkorting.aspx Na afloop van de vergunning voor werktijdverkorting moet de werkgever binnen een week een WW-uitkering aanvragen voor zijn werknemers. Dit is dus in de zevende week nadat de vergunning is verleend. Daarvoor moet gebruik worden gemaakt van het digitale aanvraagformulier ‘aanvragen WW-uitkering bij werktijdverkorting’. www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-bij-werktijdverkorting.aspx
3 Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet een werknemer ook voldoen aan de overige voorwaarden van de Werkloosheidswet (zoals bijvoorbeeld de wekeneis). Het UWV vergoedt de niet-gewerkte uren van de werknemers waarvoor de vergunning is verleend. De hoogte van de uitkering is 70% van het maximum dagloon. Deze vergoeding geldt voor de gehele periode van de vergunning.

Loondoorbetalingsverplichting werkgever
Tot 1 januari 2020 gold dat een werkgever WW aanvraagt voor zijn werknemers en dat het UWV de uitkering overmaakt naar de werkgever. De werkgever betaalt dan in principe het (volledige) loon aan de werknemer. De loonkosten worden voor de werkgever lager. Voor de werknemer verandert er niets: hij ontvangt 100% van zijn loon. Volgens de Regeling onwerkbaar weer geldt vanaf 1 januari 2020 dat deze loondoorbetalingsplicht van 100% van de werkgever na de verkregen toestemming vervalt. De werknemer zou dan voor dit deel terugvallen op de WW-uitkering. Toch lijkt in de praktijk en ook volgens de website van UWV de route van voor 1 januari 2020 nog steeds te worden gehanteerd. De werkgever ontvangt immers na de vergunningsperiode de uitkering van UWV.

Bent u van plan om een vergunning voor werktijdverkorting aan te vragen en heeft u hulp nodig? Dan helpen wij u graag. Uiteraard staan wij ook bij andere vragen over de gevolgen van het coronavirus voor u klaar. U kunt daarvoor contact opnemen met kantoor, telefonisch (010- 4360733) of per e-mail (info@vandenbrekeladvocaten.nl). We zijn ons bewust van de zware tijden voor diverse ondernemers en zullen u snel en efficiënt helpen.

Next Post Previous Post