Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. De wijzigingen van de Arbowet zijn met name gericht op een betere preventie. De wet vergroot de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de dienstverlening.

De belangrijkste wijzigingen luiden als volgt:

  • Het moet voor medewerkers mogelijk zijn om toegang te hebben tot de arbodienst zonder tussenkomst van de werkgever. Dit wordt ook wel het ‘arbeidsomstandighedenspreekuur’ genoemd.
  • De bedrijfsarts wordt in de gelegenheid gesteld om iedere arbeidsplaats in het bedrijf of inrichting van de werkgever te bezoeken.
  • Afspraken over de arbodienstverlening worden vastgelegd in een basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Zo moet in het contract opgenomen worden dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek en op welke wijze de bedrijfsarts zijn taken kan uitvoeren.
  • De Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan gebruikmaken van ruimere sanctioneringsmogelijkheden bij het niet naleven van regelgeving en het basiscontract.
  • De OR heeft instemmingrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en de rol van deze preventiemedewerker. De preventiemedewerker heeft als taak om de bedrijfsarts te adviseren en met de bedrijfsarts samen te werken. Zo wordt de OR meer betrokken bij het arbobeleid.
  • Tot slot is een belangrijke wijziging dat een werknemer een second opinion kan aanvragen bij de bedrijfsarts. Een werknemer zal gebruikmaken van een second opinion op het moment dat er twijfel is over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. De kosten van de second opinion komen voor rekening van de werkgever. Een bedrijfsarts is in beginsel verplicht het verzoek om een second opinion te honoreren tenzij er sprake is van zwaarwegende argumenten. Het is echter de vraag wat er valt onder zwaarwegende omstandigheden. In de toelichting op het wetsvoorstel wordt geen duidelijk gegeven. Het enige voorbeeld dat in het wetsvoorstel is opgenomen, luidt: “indien er geen enkele grond bestaat voor een second opinion”. De verdere invulling van het recht op een second opinion zal in het Arbeidsomstandighedenbesluit worden opgenomen. Dit besluit ligt ter advisering bij de Raad van State.

Heeft u vragen over bovenstaande wijzigingen, neem dan contact op met Van den Brekel advocaten. Wij kunnen u over dit onderwerp snel en efficiënt adviseren.

Next Post Previous Post