Arbeidsovereenkomst ontbonden in het belang van werkneemster

Feiten en omstandigheden

In deze zaak gaat het om een administratief medewerkster bij een schoonmaakbedrijf (ECLI:NL:RBAMS:2017:7797). Op 9 maart 2016 heeft zij zich ziek gemeld, waarna de werkgever verzuimt dit door te geven aan het UWV. Op 22 december 2016 heeft de bedrijfsarts geoordeeld dat werkneemster licht administratief werk of schoonmaakwerk kan verrichten. Werkneemster heeft over dit advies een second opinion bij het UWV gevraagd. Volgens het UWV zijn de aangeboden werkzaamheden passend. Omdat werkneemster het advies van de bedrijfsarts niet heeft opgevolgd heeft de werkgever een loonstop doorgevoerd, die uiteindelijk is geannuleerd. Een onafhankelijk expertisebureau heeft daarna geoordeeld dat de rapportages van de bedrijfsarts en het UWV onzorgvuldig zijn. De bedrijfsarts blijft het advies handhaven waarna werkneemster nogmaals om een second opinion bij het UWV heeft gevraagd. Het UWV volgt weer het oordeel van de bedrijfsarts.

Werkgever heeft werkneemster tweemaal opgeroepen om schoonmaakwerkzaamheden te verrichten met de mededeling dat als werkneemster weigert er een loonstop volgt. Werkneemster heeft gevraagd om een andere bedrijfsarts. Hier wordt geen gehoor aan gegeven en de huidige bedrijfsarts blijft bij zijn advies. Nogmaals wordt een second opinion bij het UWV gevraagd. Werkneemster heeft uiteindelijk besloten om de werkzaamheden te verrichten met als gevolg dat zij opgezwollen handen en puntbloedingen op beide handen heeft gekregen. Omdat de rustperiode van 6 weken niet werd opgevolgd en er geen overleg mogelijk was met de bedrijfsarts heeft de revalidatiearts van werkneemster besloten om de behandeling te staken. De psychiater is van oordeel dat er sprake is van een arbeidsconflict die onderhoudend is aan de psychische klachten van werkneemster en volgens de huisarts is de situatie van werkneemster ziekmakend. Ook heeft de fysiotherapeut besloten om de behandeling te staken omdat behandeling geen enkele nut heeft zolang werkneemster schoonmaakwerkzaamheden blijft verrichten.
Op 25 juli 2017 oordeelt het UWV nu wel dat het aangeboden werk niet passend is. Desondanks wordt werkneemster opnieuw opgeroepen voor het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden.

Verstoorde arbeidsverhouding
Werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding, dan wel verwijtbaar handelen van de werkneemster. Werkneemster verweert zich tegen het verzoek van werkgever en vindt dat sprake is van een opzegverbod. Werkneemster laat het aan de kantonrechter over om te beoordelen of de arbeidsovereenkomst in haar belang dient te eindigen ondanks een opzegverbod.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter is van oordeel dat sprake is van een opzegverbod wegens ziekte waardoor ontbinding niet zomaar mogelijk is. Er heeft weinig tot geen re-integratie plaatsgevonden. Dit is te wijten aan het onbegrijpelijk oordeel van de bedrijfsarts en aanvankelijk door het UWV. Daarnaast is het de vraag of schoonmaakwerkzaamheden wel passend waren werkneemster omdat administratieve werkzaamheden verrichtte. Werkgever heeft tegen beter weten in vastgehouden aan schoonmaakwerkzaamheden terwijl dit niet mogelijk was en heeft meerdere malen gedreigd met een loonstop. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever zich niet heeft gedragen als goed werkgever.

Volgens de kantonrechter is hier sprake van zodanige omstandigheden dat het in het belang van werkneemster is dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, ondanks dat sprake is van een opzegverbod. Voortzetting van het dienstverband staat herstel van haar in de weg. Werkneemster treft geen enkel verwijt. Aangezien de werkgever verwijtbaar heeft gehandeld ontvangt werkneemster een billijke vergoeding van € 30.000. Tevens wordt geen rekening met de duur van de procedure en ontvangt werkneemster een transitievergoeding van € 32.737,13.
Uit bovengenoemde uitspraak komt duidelijk naar voren dat een werkgever zich als goed werkgever dient op te stellen ten opzichte van een zieke werkneemster en de daarbij behorende re-integratiewerkzaamheden. Houdt een werkgever zich niet aan zijn verplichtingen dan heeft dit financiële consequenties.

Next Post Previous Post