nieuws

zie onze laatste update in deze rubriek.

Het kabinet trekt de portemonnee voor ondernemers die vanwege het coronavirus in de problemen zitten of komen. Voor werkgevers is de belangrijkste tijdelijke maatregel het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). We zetten de belangrijkste bepalingen ...

Read More...


Een bijdrage van mevrouw mr. M.C.J. van den Brekel in het themanummer ArbeidsRecht 2020/4.

Onze collega Marion van den Brekel vraagt zich in deze bijdrage af hoe het integriteitsbegrip na inwerkingtreding van de Wnra (1 januari 2020) invulling moet krijgen. Hoe wordt het begrip ‘goed ambtenaarschap...

Read More...

Op 7 november 2018 is het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel van deze wet is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Indien de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel, zal de wet waarschijnli...

Read More...

Op 2 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel WIEG. Nu moet de Eerste Kamer nog instemmen met het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg. Zo zal het recht van partners op geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof worden uitgebreid. De doelen hierv...

Read More...

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ, 1 juli 2015, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd en deze minimaal 24 maanden heeft geduurd. De werknemer die na twee jaar ziekte wordt ontslagen, heeft ook recht op de tran...

Read More...