nieuws

Klokkenluiders die melding willen maken van werk-gerelateerde misstanden kunnen voortaan niet alleen terecht bij het Huis voor klokkenluiders, maar ook (weer) bij de Stichting Expertgroep Klokkenluiders voor advies en ondersteuning. Deze door oud-klokkenluiders (Paul Schaap, Gerrit de Wit en Henk La...

Read More...

Op donderdag 11 januari 2018 heeft in Madurodam een extra bijeenkomst plaatsgevonden van de Vereniging Ambtenaar & Recht. Het thema was de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Onder de inspirerende leiding van dagvoorzitter Prof. mr. Barend Barentsen (Universiteit Leiden) met boeiende...

Read More...

Een beroep op het vertrouwensbeginsel wordt in het ambtenarenrecht niet vaak gehonoreerd. Daarvoor is het naar vaste rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep (de hoogste instantie in het ambtenarenrecht) nodig dat er van de kant van het bestuursorgaan een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en onvoor...

Read More...

Hoewel de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) al op 25 mei 2016 in werking is getreden, is er tot voor kort betrekkelijk weinig aandacht voor geweest. Dat is inmiddels wel anders: de AVG geniet de nodige aandacht in de med...

Read More...

Met ingang van 1 juli 2017 is de openbaarmakingsplicht van WNT-instellingen bij overschrijding van de bezoldigingsnorm voor niet-topfunctionarissen versoepeld.

Alleen in geval van overschrijding van de bezoldigingsnorm moet worden vermeld:

a. de functie(s);
b. de duur van het dienstverband in...

Read More...