Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ, 1 juli 2015, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd en deze minimaal 24 maanden heeft geduurd. De werknemer die na twee jaar ziekte wordt ontslagen, heeft ook recht op de transitievergoeding. Veel werkgevers ervaren dit als onrechtvaardig, omdat ze tijdens de ziekteperiode loon hebben moeten doorbetalen en re-integratiekosten hebben moeten maken.

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat werkgevers een compensatie toegekend krijgen voor betaalde transitievergoedingen bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Naar verwachting treedt de wet in werking vanaf 1 april 2020.

Aanvraag compensatie

De compensatie zal bij het UWV moeten worden aangevraagd binnen zes maanden na betaling van de volledige (transitie)vergoeding. Bij de aanvraag dient de werkgever de volgende gegevens aan te leveren: • De arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer; • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals de beschikking van het UWV met toestemming voor de opzegging, de beschikking van de kantonrechter of de beëindigingsovereenkomst; • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts; • Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken); • De gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen; • Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Compensatie met terugwerkende kracht

Werkgevers kunnen met terugwerkende kracht in aanmerking komen voor de compensatie. Dit kan voor (transitie)vergoedingen die de werkgever tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 heeft verstrekt aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Een compensatieaanvraag voor deze ‘oude gevallen’ zal uiterlijk 30 september 2020 moeten worden ingediend.

Wijze van beëindiging niet van belang voor compensatie

De compensatieregeling maakt geen onderscheid op basis van de beëindigingswijze van de arbeidsovereenkomst. De regeling is van toepassing bij eenzijdig ontslag (via UWV/kantonrechter) en bij ontslag in samenspraak (opzegging met instemming/beëindigingsovereenkomst), mits het ontslag maar plaatsvindt of plaats heeft gevonden wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Hoogte vergoeding

Als een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte in dienst houdt of heeft gehouden en de arbeidsovereenkomst uiteindelijk toch wil beëindigen of heeft beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, krijgt de werkgever uitsluitend compensatie voor dat deel van de transitievergoeding dat de werknemer tot aan het einde van de loondoorbetalingsverplichting heeft opgebouwd. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. Echter, de werkgever krijgt wel een compensatie als hij na twee jaar ziekte een beëindigingsovereenkomst met de werknemer sluit en daarbij een vergoeding toekent. Voorwaarde voor de compensatie is wel dat de werknemer twee jaar ziek is geweest. Een werkgever die voortijdig een beëindigingsovereenkomst met de zieke werknemer sluit en hierbij een vergoeding afspreekt, krijgt dus geen compensatie. Daarnaast moet de arbeidsovereenkomst zijn geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid en niet om een andere reden. Verder bedraagt de compensatie niet meer dan het bedrag van het betaalde brutoloon tijdens de ziekte van de werknemer (dus exclusief werkgeverslasten). Tot slot wordt een eventuele periode van een verlengde loondoorbetalingsplicht vanwege een opgelegde loonsanctie niet meegenomen bij de berekening van de compensatiehoogte.

Conclusie

Het is voor werkgevers belangrijk om de documenten van een zieke werknemer die zij ontslaan of (vanaf 1 juli 2015) hebben ontslagen en waaraan zij een (transitie)vergoeding hebben betaald goed te bewaren. Er wordt niet meer compensatie verstrekt dan de hoogte van de transitievergoeding waarop de werknemer recht zou hebben (gehad) op het moment dat de periode van de loondoorbetalingsverplichting eindigt of is geëindigd.

Als u vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Next Post Previous Post