Maatregelen bij loondoorbetaling ziekte

Het voornemen van het kabinet om de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) te verkorten van twee naar één jaar is van tafel. Ook kleine werkgevers blijven daarom verplicht om twee jaar lang (70% van) het loon door te betalen aan hun zieke werknemers. Wel heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het Verbond van Verzekeraars en werkgeversorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland afspraken gemaakt over ziekte en re-integratie. Deze afspraken, die voor een deel ook zullen gelden voor (middel)grote werkgevers, zijn vooral bedoeld om de (kleine) werkgevers te ontlasten. Het gaat om de volgende afspraken:

 • MKB-verzuim-ontzorg-verzekering
  Vanaf 1 januari 2020 komt er een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering, die de kleine werkgevers moet ontzorgen. Deze verzekering heeft als doel om het financiële risico (loondoorbetalingsverplichting) van een zieke werknemer op te vangen. Ook zal de verzekeraar een groot deel van de re-integratie- en andere verplichtingen op zich nemen. De verzekering is ‘Poortwachterproof’. Dit houdt in dat de werkgever kan worden gevrijwaard van een loonsanctie als de adviezen van de verzekeraar worden opgevolgd.

 • Premiekorting
  Vanaf 2021 ontvangen alle werkgevers een financiële tegemoetkoming in de vorm van een premiekorting voor de kosten van het tweede loondoorbetalingsjaar. Het is de bedoeling dat kleine werkgevers dit geld besteden aan de verzuim-ontzorg-verzekering. De intentie is om (uiterlijk) per 2024 de premiekorting te vervangen door het invoeren van een gedifferentieerde Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds), waarvan vooral kleinere werkgevers zullen profiteren.

 • Medisch advies bedrijfsarts leidend
  Het medisch advies van de bedrijfsarts zal vanaf 2021 leidend zijn wanneer de re-integratie inspanningen worden getoetst. Dit betekent dat aan de werkgever niet langer een loonsanctie op medische gronden kan worden opgelegd, als de werkgever (de plichten op grond van) het medisch advies van de bedrijfsarts opvolgt. Nu geldt nog dat het medisch oordeel van de verzekeringsarts van UWV kan afwijken van het advies van de bedrijfsarts en kan de werkgever die het advies van de bedrijfsarts heeft gevolgd dan toch een loonsanctie opgelegd krijgen.

 • Transparantie rondom loondoorbetaling
  De transparantie over het thema loondoorbetaling bij ziekte moet worden verbeterd, zodat het voor werkgevers helder is waar ze aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Het is nog onduidelijk op welke wijze dit wordt vormgegeven.

 • Grip op het tweede spoor
  Werkgevers krijgen meer grip op ‘tweede spoor’. Het tweede spoor houdt in dat zieke werknemers niet bij hun eigen werkgever, maar bij een andere werkgever re-integreren. Omdat werkgevers onder de nieuwe maatregelen mogen vertrouwen op het advies van de bedrijfsarts, krijgen zij ook meer zekerheid over de inzet van de werknemer in het tweede spoor. Ook zal ruimte worden geboden voor experimenten die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever. Hierbij kan worden gedacht aan het eerder kunnen inzetten van de no-riskpolis.

Zodra de afspraken zijn uitgewerkt, zullen we u verder informeren. Mocht u nu al vragen hebben over deze ontwikkelingen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Next Post Previous Post