nieuws

Ecofys-beschikking (Hoge Raad van 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:933)

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over een voor de arbeidsrechtpraktijk van belang zijnde kwestie.

Het ging om het volgende. Een werkneemster van Ecofys had sinds 2010 de functie van managing consultant en die...

Read More...

Max-Planck/Shimizu (Hof van Justitie EU 6 november 2018, C-684/16)

In deze uitspraak van het Europees Hof van Justitie wordt antwoord gegeven op de vraag of het Unierecht in de weg kan staan aan een nationale regel die de (afkoop van) vakantierechten van werknemers doet vervallen.

Het antwoord...

Read More...

Het voornemen van het kabinet om de loondoorbetalingsplicht voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) te verkorten van twee naar één jaar is van tafel. Ook kleine werkgevers blijven daarom verplicht om twee jaar lang (70% van) het loon door te betalen aan hun zieke werknemers. Wel heeft minister Ko...

Read More...

Op 7 november 2018 is het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel van deze wet is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Indien de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel, zal de wet waarschijnli...

Read More...

Op 26 oktober 2018 zijn er voorgenomen afspraken gemaakt over de omzetting van de CAR-UWO naar de Cao Gemeenten. In het overleg tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de betrokken vakbonden (FNV, CNV en CMHF) zijn partijen het eens geworden over de omgevormde tekst en de inwerkingtr...

Read More...