Aanpassing NOW-regeling 1.0


Op donderdag 28 mei 2020 is de aangepaste NOW-regeling bekendgemaakt in de Staatscourant. Let op, dit gaat om een aanpassing van de NOW 1.0. De minister bericht in een aparte Kamerbrief over de verlenging van de NOW (de NOW 2.0). Puntsgewijs noem ik in deze wekelijkse signalering de belangrijkste aanpassingen van NOW 1.0.

1. Overgang van onderneming
De aanvrager van een NOW-subsidie kan – indien hij een overname heeft gedaan na 1 januari 2019, maar uiterlijk op 1 februari 2020 – de kalendermaanden vanaf het moment van de overgang hanteren voor de omzetvergelijking. Op die manier wordt beter aangesloten bij de daadwerkelijke omzet(daling) van ondernemingen die betrokken zijn geweest bij een overgang van onderneming. De afwijkende berekening moet controleerbaar zijn door de accountant.

2. Loonsombepaling
Deze wijziging is met name ingevoerd voor de bedrijven die met seizoensarbeid te maken hebben. Geregeld wordt dat de loonsom van maart t/m mei gehanteerd kan worden bij de subsidievaststelling. Met deze wijziging wordt het mogelijk gemaakt dat een werkgever niet onnodig benadeeld wordt doordat zijn loonsom in de subsidieperiode (maart t/m mei) hoger is dan de loonsom in de referentie-maand (januari). Deze wijziging zorgt ervoor dat werkgevers de loonsom van maart t/m mei kunnen hanteren bij de subsidievaststelling, mits de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari. Let op: in deze rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei altijd gemaximeerd op het niveau van maart. Dit is om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. De loonsom van april en mei zullen worden gebaseerd op de loongegevens zoals vastgesteld op 19 juli 2020. De loonsom van maart wordt gebaseerd op de loongegevens zoals vastgesteld op peildatum 15 mei.

3. Extra periode salaris uit loonsom filteren
Ondertussen is gebleken dat een substantieel deel van werkgevers een extra salaris uitkeert in januari, betreffende een dertiende maand. De regeling wordt hierop aangepast om te voorkomen dat werkgevers enkel vanwege de betaling van een dertiende maand in januari 2020 een aanzienlijk deel van de NOW-subsidie moeten terugbetalen bij vaststelling. Het blijkt niet mogelijk om andere incidentele betalingen ook uit de loonsom te filteren zoals eenmalige bonussen. Alleen de dertiende maand zal dus uit de loonsom van januari 2020 worden gefilterd.

4. Accountantsverklaring
Er hoeft geen accountantsverklaring gevraagd te worden voor vaststellingen onder de 125.000 euro. Het gaat daarbij om het vaststellingsbedrag. Als het voorschotbedrag 100.00 euro is, dan moet er ook een accountantsverklaring komen omdat de verwachting is dat de vaststelling dan boven de 125.000 euro kan uitvallen. Als naderhand blijkt dat een accountantsverklaring is vereist, dan krijgt de werkgever daarvoor 14 weken de tijd, zodat deze werkgevers ook 38 weken krijgen om een accountantsverklaring te overleggen. In de regeling wordt de termijn voor vaststelling immers verlengd naar 38 weken voor aanvragen waarvoor een verklaring van een accountant wordt meegestuurd. Voor andere werkgevers blijft wel gewoon de 24 weken termijn gelden.

Wel accountantsverklaring Geen accountantsverklaring Bijzonderheden
Vaststelling ≥ 125.000 euro Vaststelling < 125.000 euro
Voorschotbedrag ≥ 100.000 euro Voorschotbedrag < 100.000 euro Als bij een voorschotbedrag van minder dan 100.000 euro naderhand blijkt dat het vaststellingsbedrag toch de grens van 125.000 euro is gepasseerd, dan krijgt de werkgever alsnog 14 weken de tijd om een accountantsverklaring af te geven5. Verlenging aanvraagtijdvak
Het aanvraagtijdvak voor de eerste tranche van de NOW (NOW 1.0) wordt langer opengesteld: tot en met 5 juni 2020.

6. Wijziging moment openstelling van loket voor subsidievaststelling
Een werkgever kan een aanvraag om vaststelling van de subsidie doen na 6 oktober 2020, maar niet eerder. De indieningstermijn van 24 weken voor de aanvraag begint vanaf die datum te lopen. De werkgevers waarvoor geldt dat hun omzettijdvak per 31 mei of 30 juni eindigde, krijgen dus door deze wijziging langer de tijd om een aanvraag om vaststelling van subsidie voor te bereiden.

De hiervoor genoemde nieuwe mogelijkheden voor aanvragers werken terug tot de datum van de brief van 20 mei jl. waarin deze wijzingen aan de Tweede Kamer zijn aangekondigd.

Next Post Previous Post