Controller werkzaam bij gemeente op staande voet ontslagen


Een ambtenaar van de gemeente Den Haag is (terecht) op staande voet ontslagen. Gelet op de WNRA een interessante uitspraak, omdat onder het oude recht het handelen van de ambtenaar zou hebben geleid tot onvoorwaardelijk strafontslag.

Het gaat om een werknemer die sinds 1 juni 2010 in dienst is bij de gemeente Den Haag en werkt voor de Handhavingsorganisatie in de functie van controller.

Op 23 december 2019 heeft de controller verzocht om een factuur van € 74.585,48 goed te keuren. Het bedrijf achter de factuur bleek onbekend binnen de gemeente. Een controle binnen het administratieve systeem wees uit dat er meerdere ‘verdachte’ bedrijven naar voren kwamen. Op 30 december 2019 heeft de gemeente dan ook een ‘Quick scan’ door de afdeling Internal Audit laten uitvoeren, waarna Hoffmann Bedrijfsrecherche (hierna: Hoffmann) is ingeschakeld. Op 3 maart 2020 heeft Hoffmann een rapport uitgebracht. Uit het rapport blijkt dat de controller zich schuldig heeft gemaakt aan meerdere integriteitsschendingen waaronder het ten onrechte uitbetalen van ruim €1,7 miljoen aan bedrijven die hiervoor geen prestatie hebben verricht. Naar aanleiding van deze constateringen heeft de gemeente de controller op 4 maart 2020 op staande voet ontslagen.

De controller is het niet eens met het ontslag op staande voet en stelt dat er geen sprake is van een dringende reden. Om deze reden verzoekt de controller de kantonrechter als eerste het ontslag op staande voet te vernietigen. In het geval dat de opzegging standhoudt, eist de controller een billijke vergoeding van € 547.000. De gemeente verweert zich en stelt dat de controller er onder valse voorwendselen voor heeft gezorgd dat 58 frauduleuze facturen zijn opgesteld, ingediend en zijn betaald door de gemeente, terwijl hiervoor geen prestatie is geleverd. De controller heeft bovendien andere werknemers gevraagd facturen goed te keuren, terwijl zij daar niet toe waren bevoegd. Ook heeft hij een template van deze facturen aan derden verstrekt, zodat zij zelf ook valse facturen konden indienen. Daarnaast is het onderlinge verband tussen de controller en 12 bedrijven opgevallen. Gebleken is dat 7 van de 12 bedrijven zijn gevestigd op het adres van de buurman van de controller, de controller voor meerdere van deze bedrijven zelf de facturen opstelde en een aantal bedrijven kort voor de eerste factuurdatum is opgericht of zelfs pas na de eerste factuurdatum.

De controller heeft in strijd gehandeld met interne werkprocessen en de gedragscode. Juist de controller moest toezien op de naleving van de regels en hij heeft zijn functie dan ook grovelijk veronachtzaamd. De controller heeft misbruik gemaakt van zijn positie en van kennis waarmee het vertrouwen in de controller is in grote mate geschonden. Tot slot gaat het om overheidsgeld en betreft het hier een ambtenaar, zodat ook om die reden een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is.

Hoewel de controller erkent dat hij nieuwe leveranciers in het systeem heeft laten opvoeren, zelf inkooporders heeft aangemaakt en zelf facturen heeft laten inboeken en heeft gefiatteerd terwijl hij geen mandaat had, stelt hij dat deze werkzaamheden hem zijn opgedragen en gedelegeerd door de bevoegde/verantwoordelijke persoon met mandaat.

De kantonrechter is van oordeel dat de werknemer zijn verweer echter onvoldoende heeft onderbouwd en volgt de lijn van de gemeente. De controller heeft de ambtelijke integriteit geschonden. Het ontslag op staande voet is derhalve rechtsgeldig gegeven.

Lees hier de gehele uitspraak van de rechtbank Den haag van 1 juli jl.

Auteur: Saffira van Wijk

Next Post Previous Post