De drie meest opmerkelijke signaleringen van 2020

auteur: Maud de Bruijn

Het jaar 2020 is Van den Brekel Advocaten (VDBA) gestart met het wekelijks signaleren van bijzondere en opvallende uitspraken en berichten op arbeids-, ambtenaren- en aansprakelijkheidsrechtelijk gebied. Niemand zal ontkennen dat het een bewogen jaar was, waarbij zich ook juridisch gezien veel ontwikkelingen hebben voorgedaan. Naast de coronapandemie, die ook noodzaakte tot uitspraken van verschillende rechtbanken, zijn andere onderwerpen actueel geweest en gebleven, zoals de eerste uitspraken inzake de slapende dienstverbanden (zie de signalering van week 3).

In deze laatste, extra week van het jaar blikken wij terug: welke drie signaleringen verdienen het om nogmaals voor het voetlicht te worden gebracht?

1. I-grond

Bij aanvang van 2020 is een nieuwe ontslaggrond aan het ontslagrecht toegevoegd: de cumulatiegrond, ook wel i-grond. Wij hebben driemaal een signalering aan de i-grond gewijd, zie de signaleringen van de weken 9, 30 en 42. De rechtbank Noord-Holland wees op 17 februari 2020 als eerste rechtbank een beroep op de i-grond af. De rechtbank Midden-Nederland heeft, voor zover wij kunnen nagaan, de primeur om de eerste arbeidsovereenkomst op basis van de i-grond te ontbinden. Daarbij wordt aangesloten bij de drijfveer om de i-grond in het leven te roepen, namelijk de situatie waarbij sprake is van één bijna voldragen ontslaggrond. De kantonrechter Arnhem overwoog in oktober dat het bij de i-grond niet gaat om een combinatie van de (meer of minder voldragen) gronden, maar om een combinatie van omstandigheden genoemd in twee of meer van de ontslaggronden. Deze publicatie is later ingetrokken. Kan hieruit de conclusie worden getrokken dat bij een gehonoreerd beroep op de i-grond sprake moet zijn van een bijna voldragen ontslaggrond? Dat is wat betreft te vroeg. Meer uitspraken zullen moeten worden afgewacht, waarbij het advies is om zo zonneklaar mogelijk te omschrijven waarom de combinatie van twee ontslaggronden nu juist maakt dat het verzochte ontslag moet worden toegestaan.

2. Wnra en ambtenarenrechtspraak

Met de start van 2020 is ook de Wnra in werking getreden. Al vrij snel berichtte de rechtbank Noord-Nederland ons dat de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep nog steeds van toepassing is op een ambtenaar, ook onder de Wnra (zie de signalering van week 14). Zowel overheidswerkgevers, maar ook ambtenaren dienen zich er van bewust te zijn dat de kantonrechter aansluiting kan zoeken bij de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep. Een positieve ontwikkeling mijns inziens.

3. Luizengaatje

Als derde signalering is het zogenaamde ‘luizengaatje’ noemenswaardig. Wij signaleerden twee uitspraken van de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam, waarbij een werknemer, ondanks dat die ernstig verwijtbaar had gehandeld met een ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot gevolg, toch recht heeft op een deel van de transitievergoeding. Opmerkelijk, nu het ernstig verwijtbaar handelen nu juist geen vergoeding rechtvaardigt. Beide rechtbanken vinden echter dat het lange dienstverband waarin de werknemer wel grotendeels naar behoren heeft gefunctioneerd een vergoeding rechtvaardigt. Het zou zo maar eens kunnen dat in 2021 meer rechtbanken deze lijn zullen gaan volgen.

Ook in het nieuwe jaar zal VDBA u wekelijks op de hoogte houden van opmerkelijke, bijzondere en treffende uitspraken en artikelen. Tot volgend jaar!

Auteur: Maud de Bruijn

Next Post Previous Post