Levert een half uur voor werktijd ziek melden een grond voor ontslag op staande voet op?


Een leerling-kok van een restaurant had zich een half uur voor zijn werktijd per Whatsapp ziekgemeld. Daarna was hij telefonisch niet bereikbaar. Het restaurant heeft de werknemer een aantal dagen later met terugwerkende kracht op staande voet ontslagen wegens het feit dat zij als gevolg van de wanprestatie van de werknemer het restaurant de betreffende dag heeft moeten sluiten, klanten naar huis heeft moeten sturen en veel omzetverlies heeft geleden.

De werknemer heeft de rechtbank verzocht tot veroordeling van het restaurant tot betaling van een billijke vergoeding van € 7.000,- en een bedrag van € 1.548,67 aan schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging.

De rechtbank overweegt dat een ziekmelding strikt genomen geen wanprestatie oplevert. Wel dient een werknemer redelijke instructies van zijn werkgever op te volgen met betrekking tot het ziekmelden en het houden aan controlevoorschriften tijdens ziekte. De late ziekmelding en het feit dat de werknemer daarna niet meer bereikbaar was, heeft bij de werkgever irritatie gewekt. Dit alles neemt naar het oordeel van de rechtbank niet weg dat van de werkgever kon worden gevergd de bedrijfsarts in te schakelen of te volstaan met het treffen van een minder verstrekkende maatregel, zoals het geven van een waarschuwing of het opschorten van het loon. Volgens vaste jurisprudentie levert het enkele feit dat een werknemer weigert de voorschriften omtrent ziekteverzuim op te volgen in beginsel geen dringende reden op, behoudens bijkomende omstandigheden, die in dit geval niet zijn gesteld of gebleken. Dat als gevolg van de ziekmelding het restaurant moest sluiten en de klanten naar huis moesten worden gestuurd, komt voor rekening en risico van het restaurant. Het restaurant had er zelf voor gekozen om nog maar één kok in dienst te houden, nota bene een leerling-kok. Het restaurant wordt als werkgever geacht daarvan vooraf de implicaties van te hebben ingezien. Dat de werknemer zich ‘zomaar’ had afgemeld, is niet gebleken. Daartoe heeft de werkgever onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld.

Het ontslag op staande voet was dan ook onterecht verleend. Bij de vaststelling van de hoogte van de billijke vergoeding neemt de rechtbank in aanmerking dat hoewel het ontslag op staande voet onterecht is, de werknemer zelf ook een verwijt kan worden gemaakt door zich (slechts) een half uur voor werktijd ziek te melden. Gelet op de leeftijd en de beroepsgroep van werknemer heeft hij geen ongunstige positie op de arbeidsmarkt en het feit dat hij heeft verklaard op korte termijn al een andere baan te hebben, acht de rechtbank een billijke vergoeding van € 1.500,- bruto redelijk. Daarnaast had de werknemer ook recht op de vergoeding wegens onregelmatige opzegging.

Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:10448

Auteur: Lisanne Pietermaat

Next Post Previous Post