Nieuwe lijn in termijnenwereld bestuursrecht


De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn uitspraak van 16 juni 2020 (ECLI:NL:CRVB:2020:1207, zie hier) gebroken met de vaste jurisprudentiële lijn ten aanzien van tijdige indiening van bezwaar- en beroepschriften als bedoeld in artikel 6:9 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Als het bezwaarschrift of (hoger)beroepschrift binnen de wettelijke termijn bij een van de bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geregistreerd postvervoerbedrijven ter post is bezorgd én het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen, dan is het stuk toch tijdig ingediend. Verzending per post in de zin van artikel 6:9 lid 2 Awb zal dus niet langer uitsluitend mogelijk zijn door verzending via PostNL. Ook andere postvervoerbedrijven komen nu in aanmerking daarvoor.

Ontvangst- en verzendtheorie: hoe zat het ook alweer?

In het Nederlandse bestuursrecht staat de ontvangsttheorie centraal. Dat houdt in dat een bezwaar- of (hoger)beroepschrift in ieder geval op tijd is ingediend, indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Dit blijkt uit artikel 6:9 lid 1 Awb. Als de laatste dag binnen de termijn bijvoorbeeld 20 juni is, dan moet het stuk op 20 juni uiterlijk om 23:59 uur zijn ontvangen.

Voor verzending per post geldt aanvullend de verzendtheorie. De verzendtheorie is neergelegd in artikel 6:9 lid 2 Awb. Bij verzending per post is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend, indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Met ter post bezorgd wordt bedoeld: in een brievenbus of bij het postkantoor. Voorafgaand aan de nieuwe uitspraak van de CRvB, is het altijd een essentiële voorwaarde bij de verzendtheorie geweest dat voor verzending via PostNL werd gekozen. De datum van de stempel die PostNL zet, moest dan als uitgangspunt worden genomen voor de datum waarop het stuk ter post is bezorgd. Dit is hoe het in Nederland geregeld was. De CRvB heeft nu echter het Europese Hof van Justitie gevolgd, welke reeds in 2019 heeft geoordeeld dat een vergelijkbare Poolse regeling in strijd is met Europese regelgeving.

Arrest Europese Hof van Justitie, zaak C-545/17 (Pawlak/KRUS)

Het Europese Hof van Justitie heeft als volgt geoordeeld. In een Poolse procedure stond de vraag centraal of het hoger beroep terecht niet-ontvankelijk was verklaard door KRUS (een Pools sociaalzekerheidsfonds). Polen kent een nationale regeling dat enkel de indiening van een processtuk bij ‘de universele postdienst’ gelijkstelt met de indiening van het stuk bij de betrokken rechterlijke instantie. De Poolse rechter heeft vervolgens prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie gesteld. Uit de prejudiciële antwoorden blijkt vervolgens dat de Poolse regeling in kwestie in strijd is met de Europese Postrichtlijn en dat het in beginsel niet is toegestaan één postdienst aan te wijzen waarmee processtukken tijdig kunnen worden ingediend.

Uitspraak CRvB

Eerder al heeft de rechtbank Rotterdam geoordeeld dat gelet op het hiervoor behandelde arrest van het Hof van Justitie niet valt in te zien dat een ander geregistreerd postvervoerbedrijf (Falkpost in dit geval) niet in gelijke zin zou kunnen profiteren van artikel 6:9 lid 2 Awb (zie rechtbank Rotterdam 9 maart 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1982). De CRvB heeft dus nu besloten de lijn van het Europese Hof van Justitie te volgen. Voorheen was PostNL de enige aanbieder op dit gebied. Nu kunnen andere postvervoerbedrijven ook profiteren van deze bevoegdheid. Deze andere postvervoerbedrijven zijn geregistreerd op de website van het ACM (zie: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/registraties/geregistreerde-ondernemingen).

Appellant in de zaak van de CRvB van 16 juni 2020 heeft overigens niet kunnen profiteren van de nieuwe jurisprudentiële lijn: het bezwaarschrift was één dag te laat bij Falk Post ter post bezorgd. Dit bleek uit de volgens het door Falk Post geplaatste poststempel op de envelop. En de poststempel blijft leidend. Wees daar alert op!

Next Post Previous Post