2021: wat zijn de juridische vooruitzichten?

auteur: Maud de Bruijn

Ieder jaar kent nieuwe plannen, ideeën en vooruitzichten. Wat staat er het komende jaar op het gebied van het arbeids- en ambtenarenrecht op de juridische agenda gepland?

- NOW 3

Ondernemers kunnen met de NOW een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20 procent omzet te verliezen. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30 procent. Het derde steun- en herstelpakket op grond van de NOW loopt tot 1 juli 2021. Het tweede tijdvak van NOW 3 is aan te vragen vanaf 15 februari aanstaande en heeft een terugwerkende kracht tot 1 juli 2021.

- Maximale transitievergoeding

Bijna ieder jaar wordt de hoogte van de maximale transitievergoeding verhoogd. Dat is ook dit jaar het geval. De maximale transitievergoeding was vorig jaar € 83.000,-- bruto (of maximaal één jaarsalaris). In 2021 mag de vergoeding maximaal € 84.000,-- bruto (of maximaal één jaarsalaris) bedragen. Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt op of na 1 januari 2021, dan zal dus maximaal een bedrag van € 84.000,- kunnen worden toegekend (tenzij partijen hier in een vaststellingsovereenkomst van afwijken).

- Compensatieregeling transitievergoeding bedrijfsbeëindiging

Bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever kunnen kleine werkgevers vanaf 1 januari 2021 compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen bij het UWV. Een kleine werkgever is een werkgever met minder dan 25 werknemers. De voorwaarde is dat voor minstens één van de werknemers door het UWV een ontslagvergunning is verleend wegens bedrijfsbeëindiging. Alleen de transitievergoedingen die zijn betaald op of na 1 januari 2021 kunnen worden gecompenseerd. In de gepubliceerde Regeling compensatie transitievergoeding staan de termijnen vermeld waarbinnen compensatie kan worden aangevraagd.

- Verval onbelaste reiskostenvergoeding

Vanaf 1 januari is de mogelijkheid om werknemers een onbelaste vaste reiskostenvergoeding te betalen vervallen. Alleen de daadwerkelijk gemaakte reiskosten mogen nog onbelast worden vergoed. Is sprake van een consequente reis (36 weken of 128 dagen) naar een vaste werkplek? Dan mag nog steeds een vaste onbelaste reiskostenvergoeding worden betaald.

Update 26 maart 2021: het verval van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt verlengd tot 1 juli 2021. Werkgevers kunnen hun werknemers de vaste reiskostenvergoeding dus onbelast blijven doorbetalen tot in ieder geval 1 juli 2021.

- Verval vergoeding kleine kosten

Ook de regeling die een vaste vergoeding voor kleine kosten toekent, is geschrapt. Werknemers kunnen dus geen vaste thuiswerkvergoeding worden toegekend. De verwachting is dat er in 2021 nieuwe regelingen komen die het (onbelast) vergoeden van een combinatie van reiskosten en thuiswerkkosten mogelijk maken.

- Arbeidsomvang oproepovereenkomst

Op basis van de WAB is een werkgever verplicht een oproepkracht, die langer dan 12 maanden in dienst is, een aanbod van vaste arbeidsomvang te doen. Dit aanbod dient minimaal het gemiddeld aantal gewerkte uren over de 12 voorafgaande maanden te omvatten. Met ingang van 1 juli 2021 wordt hieraan toegevoegd dat dit aanbod van de werkgever één maand geldig is. Als de werknemer na één maand en één dag op het aanbod terugkomt, is het te laat en komt het aanbod te vervallen. Wanneer de werknemer het aanbod tijdig heeft geaccepteerd, zal de nieuwe arbeidsomvang uiterlijk de eerste dag van de 15e maand moeten ingaan.

- Adequate pensioenregeling payrollwerknemers

In het nieuwe jaar vallen payrollwerknemers niet meer onder verplichtstelling van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). De payrollwerkgever is verplicht tijdig te zorgen voor een andere, ‘adequate pensioenregeling’. Dit is vorig jaar al opgenomen in de WAB. Payrollwerknemers kunnen vanaf dit jaar dus geen pensioen meer opbouwen bij StiPP. De payrollwerkgever is wettelijk verplicht een adequate pensioenregeling voor zijn payrollwerknemers bij een andere pensioenuitvoerder te regelen.

- Minimumloon

Het minimumloon stijg met 0,29% ten opzichte van de tweede helft van 2020. Zie onderstaand schema, ontleend aan de Staatscourant, met de precieze uurlonen.

- Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

In het Pensioenakkoord is ‘de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ opgenomen. Deze wet wijzigt een aantal wetten en bevat maatregelen om meer maatwerk mogelijk te maken in het arbeidsvoorwaardelijk pensioen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 12 januari jl. aangenomen. De wetsvoorstel regelt de volgende drie zaken:

  1. Werknemers die met pensioen gaan mogen tot 10% van hun opgebouwde pensioen op de ingangsdatum van hun pensioen opnemen.
  2. Er komt een gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing.
  3. De mogelijkheden rond verlofsparen worden uitgebreid, zodat duurzame inzetbaarheid meer kansen krijgt.

Heeft u naar aanleiding van voorgaande voornemens een vraag? Neem gerust contact met ons op!

Auteur: Maud de Bruijn

Next Post Previous Post