Procederen over de NOW-vaststelling door het UWV: heeft het zin?

auteur: Martijn Devilee

Corona beheerst al ruim een jaar de economie. Ondernemers maken dankbaar gebruik van de steunpakketten die de Nederlandse overheid beschikbaar heeft gesteld. Een daarvan is de NOW (de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) waarmee een aanzienlijk deel van de loonkosten van werkgevers kan worden opgevangen. De NOW wordt uitgevoerd door het UWV. Gekozen is voor een laagdrempelige aanvraag die later door het UWV wordt getoetst aan de hand van de definitieve cijfers. Er zijn inmiddels drie periodes (‘tranches’) van de NOW achter de rug, de vierde loopt nu en de vijfde is in beeld (vanaf 1 april a.s.).

In iedere periode zijn twee fasen te onderscheiden: de aanvraag op basis waarvan het voorschot wordt toegekend en de formele vaststelling van de NOW. Ik ga op die twee fasen hierna kort in.

Hoe werkt de NOW-aanvraag ook alweer?
Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming NOW moet de ondernemer een aanvraag indienen bij het UWV. De ondernemer krijgt een voorschot op basis van de geschatte omzetdaling binnen een bepaald tijdvak. Van deze mogelijkheid is veel gebruik gemaakt. In de eerste periode van de NOW kwamen er meer dan 140.000 aanvragen binnen. In de tweede en derde periode kwamen er gezamenlijk 81.000 aanvragen binnen. In de vierde periode hebben ruim 77.000 ondernemers een aanvraag voor inkomenssteun ingediend. Het UWV heeft op dit moment over in ieder geval de eerste drie perioden reeds voorschotbedragen uitgekeerd.

Vaststelling NOW
De toegekende NOW is dus een voorschot. Daarom moet de ondernemer in tweede instantie een aanvraag tot vaststelling van de subsidie doen. Het definitieve subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de eventuele loonsomdaling. Het UWV heeft inmiddels al diverse vaststellingsbesluiten genomen. De vaststelling kan leiden tot het toekennen van een hogere tegemoetkoming NOW, maar ook tot een terugbetalingsverplichting. Dat is bijvoorbeeld het geval als de omzetdaling lager blijkt te zijn dan ingeschat of als de loonsom lager is door het vertrek van werknemers.

Procederen?
Voor ondernemingen in zwaar weer kan een terugbetalingsverplichting leiden tot serieuze (liquiditeits)problemen. Welke mogelijkheden heeft een ondernemer in dat geval?

Tegen een vaststellingsbesluit van het UWV kan bezwaar worden ingesteld. Van den Brekel advocaten heeft veel bestuursrechtelijke ervaring en is goed thuis in het beoordelen van de mogelijkheden en onmogelijkheden om op te komen tegen subsidievaststellingen. In de praktijk worden we dan ook in toenemende mate geconfronteerd met vragen van ondernemers die (een deel van) de NOW moeten terugbetalen. We bewaken de termijnen en beoordelen samen met de ondernemer of het zin heeft om bezwaar in te stellen tegen de vaststellingsbesluiten. Dat doen wij aan de hand van het juridisch speelveld, maar belangrijker nog de specifieke omstandigheden van het geval.

De NOW is een generieke regeling, waarbij niet is gekozen voor maatwerk. Dat betekent dat ondernemers tussen de wal en het schip kunnen vallen. De vraag is dan ook hoe het UWV omgaat met het beoordelen van de bezwaren. Natuurlijk zal in eerste instantie worden gekeken naar de NOW-regels zelf. Heeft de ondernemer voldaan aan de voorwaarden? Maar omdat terugbetaling van de NOW kan leiden tot schrijnende gevallen, heeft minister Koolmees in zijn brief van 22 maart 2021 aan de Tweede Kamer aangegeven dat het UWV zal oordelen in de geest van de regeling. Bij de bezwaarschriften zal dus nader moeten worden onderzocht of binnen de beperkte uitvoeringsmogelijkheden van de NOW-regeling en de bedoeling van de regeling toch(!) maatwerk geleverd kan worden. Verder kunnen er coulante terugbetaaltermijnen worden gehanteerd.

Kom in actie
Als u wil weten of een bezwaarprocedure tegen de NOW-vaststelling kans van slagen heeft, neem dan contact met ons op. Wij kunnen op basis van een scan voor u een inschatting maken en u indien nodig ondersteunen in de bezwaar- (en eventueel beroeps)procedure. Stuur een e-mail naar info@vandenbrekeladvocaten.nl of bel ons kantoornummer: 010 43 60 733.

Next Post Previous Post