Geen rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens schending van het beginsel van hoor- en wederhoor

Feiten en omstandigheden
Werknemer is op 1 december 2021 in dienst getreden van XPeng, een distributeur van voertuigen, in de functie van Store Manager. Als Store Manager was werknemer verantwoordelijk voor de opening van het Experience Center. Werknemer heeft contact gehad met schoonmaakbedrijf FVH voor het uitvoeren van de opleverschoonmaak en andere schoonmaakwerkzaamheden. De overeenkomst daartoe heeft werknemer met de digitale handtekening van X getekend, zonder dat X daartoe toestemming had gegeven. Uiteindelijk heeft X op 16 maart 2022 zelf de overeenkomst met FVH getekend. Op 8 april 2022 is er een klacht ingediend door een leidinggevende over werknemer. Werknemer zou namelijk een opmerking hebben gemaakt over haar seksualiteit. Naar aanleiding van deze klacht is heeft op 11 april 2022 een gesprek plaatsgevonden met werknemer. In dit gesprek is aan werknemer aangegeven dat er klachten van collega’s van ongewenst gedrag waren binnengekomen en er een onderzoek zou plaatsvinden. Werknemer is voor de duur van dit onderzoek geschorst. XPeng heeft 15 verschillende collega’s van werknemer gehoord over de klacht en het gedrag van werknemer en diverse verklaringen overgelegd waarin het gedrag van werknemer wordt omschreven. Met werknemer heeft op 21 april 2022 een vervolggesprek plaatsgevonden. In een overgelegde verklaring van medewerker die bij dit gesprek aanwezig is geweest staat dat werknemer tijdens het gesprek heeft ontkend de schoonmaakovereenkomst zonder toestemming te hebben ondertekend, maar een dag later heeft hij dit wel erkend in een telefoongesprek. Deze verklaring net als een andere verklaring over het gesprek zijn niet voorafgaand aan de procedure aan werknemer overgelegd. XPeng heeft werknemer op 25 april 2022 op staande voet ontslagen. Aan het ontslag op staande voet is discriminatie, seksuele intimidatie, pesterijen van collega’s, vervalsing en overtreding van de interne voorschriften ten grondslag gelegd.

Oordeel
De kantonrechter moet een oordeel geven over de vraag of het ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven. Het ontslag op staande voet is volgens de kantonrechter voldoende onverwijld gegeven, maar van een dringende reden voor ontslag op staande voet is echter geen sprake. De klachten van de collega’s over het gedrag van werknemer en het door XPeng uitgevoerde onderzoek vormen namelijk onvoldoende grond voor een ontslag op staande voet. Het beginsel van hoor- en wederhoor is geschonden, door werknemer noch op het moment van de op non-actiefstelling, noch voorafgaand aan het ontslag op staande voet concrete beschuldigingen voor te leggen. Voor een reactie van werknemer op de geuite beschuldigingen was juist aanleiding omdat XPeng zich baseert op verklaringen van medewerkers. Zulke verklaringen moeten met terughoudendheid worden beoordeeld en hieraan wordt beperkte waarde toegekend. De betreffende verklaringen zijn namelijk van horen zeggen en zijn niet ondertekend of zijn een herhaling van wat een andere medewerker heeft verklaard. XPeng heeft bovendien onzorgvuldig gehandeld door onvoldoende rekening te houden met de belangen van werknemer. De kantonrechter ziet in dat werknemer het vertrouwen van zijn werkgever heeft beschaamd door zonder toestemming het schoonmaakcontract te ondertekenen. Desalniettemin brengen de omstandigheden van dit geval met zich dat de verstrekkende sanctie van een ontslag op staande voet voor dit feit niet op zijn plaats was. Het is aannemelijk dat werknemer onder druk stond en een verkeerde beslissing heeft genomen. Werknemer heeft zichzelf daarbij niet bevoordeeld. Van een rechtsgeldig gegeven ontslag op staande voet is dan ook geen sprake. De kantonrechter is echter van oordeel dat wel sprake is van ernstig verwijtbaar handelen dat moet leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Beschouwing
Deze uitspraak laat het belang van het beginsel van hoor- en wederhoor in (ook) ontslagprocedures goed zien. Als een klacht tegen een werknemer (de beklaagde) wordt ingediend, is het van belang dat de werknemer op de hoogte wordt gesteld van de inhoud van de beschuldigen. Als collega’s of andere personen belastende verklaringen afleggen, dan moet de beklaagde in de gelegenheid worden gesteld om hierop te reageren. Het belang van het doen van een zorgvuldig onderzoek naar aanleiding van een klacht mag dus niet worden onderschat. In een procedure bij de rechter kan het niet doen van een zorgvuldig onderzoek werkgevers duur komen te staan.

U leest de uitspraak hier.

Auteur: Emma Eijkelenboom

Next Post Previous Post