Het instructierecht van de werkgever. Waar ligt de grens?

In de uitspraak van de rechtbank Limburg van 11 april 2022 oordeelt de kantonrechter over de loonstop die de werkgever heeft toegepast omdat werknemer heeft geweigerd een mondkapje te dragen op de werkvloer.

Feiten en omstandigheden
Werknemer is werkzaam als Zorgassistent bij Sevagram Zorgcentra (hierna: Sevagram). Sevagram hanteert de uitgangspunten van het RIVM als ondergrens in haar beleid met betrekking tot het dragen van mondkapjes. Zij informeert en instrueert haar medewerkers schriftelijk over de geldende mondkapjesplicht op de werkvloer. Op 8 juni 2021 heeft een gesprek met werknemer plaatsgevonden waarin hij heeft aangegeven dat hij moeite heeft met het mondkapjesbeleid van Sevagram omdat hij hier geestelijke en fysieke klachten van ondervindt. Met ingang van 4 november 2021 heeft Sevagram het dragen van mondkapjes op de werkvloer verplicht gesteld omdat het landelijk risiconiveau ernstig was. Werknemer heeft geweigerd een mondkapje te dragen, ook nadat hij daarop door Sevagram is gewezen. Sevagram heeft werknemer vervolgens een officiële waarschuwing gegeven. Twee dagen later heeft werknemer zich ziek gemeld. De bedrijfsarts acht geen medische reden aanwezig om de arbeidsongeschiktheid van werknemer aan te nemen. Werknemer heeft vervolgens aan Sevagram medegedeeld dat hij van mening blijft dat hij vanwege medische redenen geen mondkapje kan dragen. Werknemer zou namelijk door het dragen van een mondkapje bloedneuzen krijgen met een infectie tot gevolg. De volgende dag heeft een gesprek plaatsgevonden tussen werknemer en Sevagram. Vervolgens heeft werknemer op 22 november 2021 een deskundigenoordeel bij het UWV aangevraagd. Sevagram heeft bij brief van 24 november 2021 werknemer opgeroepen om 25 november 2021 zijn reguliere werkzaamheden te verrichten. Werknemer heeft diezelfde dag medegedeeld dat hij zijn werkzaamheden niet gaat hervatten. Sevagram heeft op 25 november 2021 het loon van werknemer stopgezet. De bedrijfsarts heeft vervolgens geadviseerd dat het mogelijk kan zijn dat het dragen van een mondkapje bij werknemer zorgt voor een toename van klachten. Het deskundigenoordeel van het UWV stelt dat werknemer in staat wordt geacht om zijn eigen werk te kunnen uitvoeren, ondanks dat het dragen van een mondkapje voor klachten kunnen zorgen. Werknemer heeft nogmaals geweigerd zijn werkzaamheden te hervatten als hij een mondkapje moet dragen. Werknemer vordert in kort geding uitbetaling van het achterstallig salaris.

Het oordeel
De kantonrechter oordeelt dat de instructie van Sevagram om een mondkapje te dragen op de werkvloer een redelijk ordevoorschrift is. Sevagram heeft een zwaarwegend belang om haar werknemers te instrueren een mondkapje te dragen op de werkvloer. Zij heeft namelijk een wettelijke plicht om haar kwetsbare cliënten te beschermen tegen het coronavirus. Voor werknemer geldt hierop geen uitzondering vanwege medische redenen. Het is namelijk niet vast komen te staan dat werknemer vanwege medische redenen geen mondkapje kan dragen. Hierbij hecht de kantonrechter doorslaggevende waarde aan het deskundigenoordeel van het UWV waarin staat dat werknemer geacht wordt zijn werkzaamheden te kunnen verrichten. Het kan zo zijn dat werknemer lichte klachten ondervindt door het dragen van een mondkapje. Dit leidt echter niet tot de conclusie dat werknemer arbeidsongeschikt is wegens ziekte. Ook van latente ziekte is geen sprake. In dat geval zou werknemer namelijk op enig moment de bedongen arbeid kunnen verrichten, maar dan staat ook vast dat werknemer binnen zeer korte tijd dat werk weer zal moeten neerleggen omdat de ziekte opnieuw de kop zal opsteken. Dit laatste staat in het geval van werknemer niet vast. Ook van situatieve arbeidsongeschiktheid is geen sprake.

De klachten die werknemer ervaart zijn makkelijk te behandelen en niet zodanig dat het van werknemer redelijkerwijs niet kon worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden zou verrichten. Het niet verrichten van de bedongen arbeid komt daarom voor rekening van werknemer. Sevagram heeft een zwaarwegend belang om kwetsbare cliënten te beschermen. Dit belang weegt veel zwaarder dan het belang van werknemer om zijn werk te mogen verrichten zonder mondkapje. Sevagram heeft terecht het loon van werknemer stopgezet. De kantonrechter wijst de loonvordering van werknemer af.

Beschouwing
Werknemers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften van de werkgever omtrent het verrichten van arbeid. Aan dit instructierecht van de werkgever zitten harde grenzen. In deze uitspraak heeft de werkgever de grenzen van het instructierecht niet overschreden. Naar mijn mening een terecht oordeel, omdat Sevagram wettelijk verplicht is om haar cliënten te beschermen en dus een zwaarwegend belang heeft dat de werknemers een mondkapje dragen op de werkvloer. De klachten die de werknemer ondervond door het dragen van een mondkapje waren daarentegen relatief mild, waardoor het belang van de werknemer terecht moet wijken voor het zwaarwegend belang van Sevagram.

Heeft u vragen over het instructierecht van de werkgever? Neem dan gerust contact met ons op!

Auteur: Emma Eijkelenboom

Next Post Previous Post