Ontslagaanvraag door het UWV afgewezen? Een werknemer kan zich ter voorkoming van ontslag niet alsnog ziek melden

auteur: Maud de Bruijn

Het komt wel eens voor dat partijen berusten in een uitspraak, maar de Procureur-Generaal¹ bij de Hoge Raad cassatie instelt. Dit wordt gedaan in het belang der wet, dus omdat de Procureur-Generaal meent dat de visie van de Hoge Raad gewenst is om duidelijkheid voor vergelijkbare andere zaken te geven. Zo’n cassatie in het belang der wet is ingesteld tegen een beschikking van de kantonrechter Leeuwarden van 5 februari 2021. In die zaak speelde het volgende.

Een standbouwbedrijf merkte als gevolg van de coronacrisis dat nagenoeg alle standbouwactiviteiten wegvielen, omdat de evenementen waarvoor zij stands bouwt niet doorgingen. Om die reden wenste de werkgever de arbeidsovereenkomst van één van zijn werknemers te beëindigen. De werkgever heeft eerst, zoals de wet voorschrijft, bij het UWV een ontslagaanvraag voor de werknemer ingediend omdat de arbeidsplaats van de werknemer was vervallen. Het UWV heeft de ontslagaanvraag afgewezen. De werkgever kan dan binnen twee maanden de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkgever wilde van deze mogelijkheid gebruik maken, maar kort voordat de werkgever het verzoekschrift bij de kantonrechter had ingediend, meldde de werknemer zich ziek. De kantonrechter wees daarop het ontbindingsverzoek van de werkgever af, omdat als gevolg van het opzegverbod tijdens ziekte de arbeidsovereenkomst niet kan worden ontbonden.

De Hoge Raad (link) is vervolgens gevraagd om te verduidelijken wat de reikwijdte van het opzegverbod tijdens ziekte bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden is. Het opzegverbod houdt kort gezegd in dat de werkgever een arbeidsovereenkomst niet kan opzeggen als een werknemer ziek is. Als een werknemer zich ziek meldt nadat de ontslagaanvraag bij het UWV is ingediend, dan geldt deze ziekmelding niet en mag de werkgever (als het UWV daarvoor toestemming geeft) de arbeidsovereenkomst wel opzeggen. Maar wat nu als het UWV de ontslagaanvraag afwijst? Werkt de uitzondering op het opzegverbod dan door tijdens de procedure bij de kantonrechter? En wat geldt er in die tussenliggende grijze periode?

In de kern heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de uitzondering op het opzegverbod tijdens ziekte ook doorwerkt in de procedure die na een beslissing van het UWV bij de kantonrechter wordt gestart. Als hoofdargument noemt de Hoge Raad daarbij dat als deze uitzondering op het opzegverbod niet zou doorwerken in de procedure bij de kantonrechter, dan zou dat het ongewenste gevolg kunnen hebben dat werknemers zich strategisch ziek kunnen melden om ontslag te voorkomen. En dat kan nooit de bedoeling zijn.

Omdat cassatie in het belang der wet is ingesteld, kan het standbouwbedrijf hier geen verdere betekenis aan toekennen, maar voor andere situaties wordt hiermee voorkomen dat werknemers alsnog met succes kunnen ‘vluchten’ in ziekte.

Heeft u naar aanleiding van deze signalering vragen? Neem gerust contact met mij op.

Auteur: Maud de Bruijn

¹ Aan de Hoge Raad is een parket verbonden, waarvan advocaten-generaal en de (plaatsvervangend) procureur-generaal deel uitmaken. Aan het hoofd van het parket bij de Hoge Raad staat de procureur-generaal. De voornaamste taak van de procureur-generaal is het geven van juridische adviezen, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Meestal worden de conclusies door de advocaten-generaal (AG’s) in het parket namens de procureur-generaal genomen.

Next Post Previous Post