Prinsjesdag 2022: welke ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt zijn er te verwachten?

auteur: Maud de Bruijn

Op 20 september 2022 (Prinsjesdag) is de Miljoenennota voor 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de Miljoenennota zijn een aantal maatregelen genoemd met betrekking tot de arbeidsmarkt. In deze signalering licht ik deze graag kort en in hoofdlijnen toe.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt
Niet alleen de vergrijzing en globalisering leiden tot onrust op de arbeidsmarkt, maar ook sommige beleidskeuzes die in het verleden zijn gemaakt en bepaalde regels die zijn opgesteld zijn oorzaak van de problemen. In de Kamerbrief over Hoofdlijnen Arbeidsmarkt, die reeds aan de Tweede Kamer is toezonden, is reeds toegelicht dat grote behoefte bestaat aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt waarin het kabinet samenwerkt met werknemers, werkgevers en ondernemers. Dit werd tijdens Prinsjesdag nogmaals benadrukt.

Hogere vergoeding kinderopvang
Het kabinet heeft de ambitie de kinderopvangtoeslag af te schaffen. Het kabinet investeert daarom ruim €2 miljard extra om een hoge, inkomensonafhankelijke vergoeding voor alle werkende ouders mogelijk te maken. Dit draagt bij aan een veel beter betaalbare kinderopvang. Deze vergoeding zal omwille van efficiency direct worden betaald aan kinderopvangorganisaties. Deze herziening kost vanzelfsprekend tijd en vraagt om zorgvuldigheid, maar in 2023 zullen de eerste concrete stappen worden gezet door het aantal gewerkte uren niet langer te koppelen aan (het recht op) de toeslag.

Werken lucratiever maken
In het verlengde hiervan heeft het kabinet besloten om werken lucratiever te maken. Het minimumloon stijgt daarom per 2023 met ruim 10%. Het hogere minimumloon leidt ook tot hogere minimumuitkeringen, zoals de bijstand. Zo zet het kabinet een belangrijke stap om de bestaanszekerheid te verbeteren, het inkomensgebouw te verstevigen en de effecten van de inflatie voor grote groepen in de samenleving te minimaliseren.

Aangaan duurzame arbeidsrelaties Langdurige arbeidsrelaties worden met name bepaald door arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Om structureel werk meer te stimuleren, worden andere contractvormen waar dat nodig is beter gereguleerd met als doel om minder te concurreren op arbeidsvoorwaarden.

De ‘onbetrouwbare’ uitzendsector aanpakken
Er zijn te vaak signalen dat sprake is van misstanden bij arbeidsmigratie van werknemers die via uitzendbureaus aan het werk gaan. Om die reden wordt gewerkt aan een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus. Inleners moeten kunnen aantonen dat zij met gecertificeerde bedrijven werken. Ook wordt de handhaving versterkt en wordt de informatievoorziening aan arbeidsmigranten verbeterd. Daarnaast is het de intentie om arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling van arbeidsmigranten beter aan te pakken door de modernisering van het strafrecht.

Zelfstandig ondernemerschap stimuleren
Het aantal zelfstandig ondernemers in Nederland groeit en levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het kabinet zal inzetten op een gelijkere behandeling van ten aanzien van belastingen en sociale zekerheid. Denk aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Ook wil het kabinet schijnzelfstandigheid tegen gaan door meer duidelijkheid te bieden over de beoordeling van arbeidsrelaties en door het effectief opeisen van de rechtspositie te vergemakkelijken. Ook speelt (het intensiveren van) toezicht en handhaving hier een belangrijke rol.

Auteur: Maud de Bruijn

Next Post Previous Post