Veilige werkomgeving – wat wordt van de werkgever verwacht?

De gebeurtenissen van seksueel wangedrag bij en rondom The Voice of Holland zijn het gesprek van de dag. Hierdoor leeft de vraag hoe werkgevers moeten omgaan met seksueel wangedrag of ander onwenselijk gedrag op de werkvloer en hoe zij dit (zoveel mogelijk) kunnen voorkomen.

Een veilige werkomgeving
Werkgevers hebben een zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Dit betekent dat een werkgever zoveel mogelijk moet voorkomen dat de werknemer tijdens zijn werk schade oploopt. Schade ziet niet alleen op fysieke schade, maar ook op psychische schade. Onder de zorgplicht van de werkgever valt dus ook de aanpak van seksueel wangedrag op de werkvloer (artikel 3 lid 2 Arbowet).

Wat wordt er van een werkgever verwacht?
Een belangrijke stap in het omgaan met ongewenst gedrag op de werkvloer is het hebben van duidelijke regels. Het is voor werkgevers dus van belang dat zij gedragsregels en/of een gedragscode opstellen waarin is vastgelegd welk gedrag wel en niet wenselijk wordt geacht binnen de organisatie. Het enkel hebben van gedragsregels is echter onvoldoende. De werkgever moet er zorg voor dragen dat zijn werknemers bekend zijn met de geldende gedragsregels. Daarnaast wordt van de werkgever verwacht dat hij het goede voorbeeld geeft en dat hij toezicht houdt op de situaties de werkvloer.

Bij grote organisaties is het aan te raden dat er een vertrouwenspersoon wordt aangesteld waar werknemers melding kunnen maken van seksueel wangedrag of ander onwenselijk gedrag. Hiermee wordt een veilig meldklimaat zoveel mogelijk gecreëerd. Als werknemers op een veilige manier misdragingen kunnen melden, zullen zij ook eerder aan de bel trekken. Met als gevolg dat ook de werkgever (tijdig) actie kan ondernemen.

Ook doet een grote organisatie er goed aan een interne klachtenprocedure te hanteren. Mocht er een melding van (seksueel) wangedrag worden gedaan, dan kan de werknemer van de werkgever verwachten dat de klacht voortvarend en zorgvuldig wordt opgepakt en onderzocht. Het beginsel van hoor- en wederhoor speelt hierbij een grote rol. Zowel het slachtoffer als de vermeende dader moeten de kans krijgen hun kant van het verhaal te vertellen voordat conclusies worden getrokken.

Doet een werkgever niet wat redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de opgelopen schade (artikel 7:658 BW).

Wilt u meer weten over hoe u seksueel wangedrag of andere ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunt voorkomen en hoe u in het voorkomende geval hiermee het beste moet omgaan? Neem dan vooral contact met ons op!

Auteur: Emma Eijkelenboom

Next Post Previous Post