Kabinet biedt het UWV ruimte voor een groot experiment met betrekking tot de sollicitatieplicht gedurende de WW-uitkering

Op woensdag 8 mei 2024 heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel van demissionair minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het UWV juridisch de ruimte geeft voor een groot experiment naar de sollicitatieplicht binnen de WW. De aanleiding voor dit experimentele onderzoek is de wens naar meer inzicht in de werking van de sollicitatieplicht.

De WW is op 1 januari 1987 in werking getreden met twee beleidsdoelstellingen. In de eerste plaats is de WW een verzekering tegen inkomensverlies door werkloosheid. De WW dekt voor de werknemer het financiële risico bij werkloosheid zodat gedurende enige tijd de levensstandaard behouden kan blijven. Daarnaast stimuleert de WW door middel van allerlei prikkels en verplichtingen werklozen om weer aan het werk te gaan, zodat het beroep op de WW niet onnodig lang is.

Sollicitatieplicht
Een WW-gerechtigde is zelf verantwoordelijk om zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Op dit moment moet iedereen die een WW-uitkering ontvangt elke vier weken vier keer solliciteren of andere activiteiten ondernemen, zoals het volgen van trainingen of cursussen. Uitkeringsgerechtigden verantwoorden zich door hun inspanningen maandelijks te registreren. Maar volgens Van Gennip is het ‘onderwerp van discussie’ of die plicht in de huidige vorm wel werkt. Door naar alternatieven te kijken, hoopt Van Gennip het precieze effect ervan te achterhalen. Van Gennip geeft het UWV daarom in ieder geval de komende vier jaar juridisch de ruimte om af te wijken van de sollicitatieplicht, zodat ook andere vormen in de praktijk kunnen worden uitgeprobeerd.

Het is de bedoeling dat aan het experiment meer dan 100.000 WW-gerechtigden gaan meedoen. Om de effectiviteit van de sollicitatieplicht te kunnen onderzoeken worden in dit onderzoek drie varianten als invulling van de inspanningsplicht onderzocht. Dit betreft de volgende varianten:
(1) Voor een deel van hen blijft de sollicitatieplicht gelden zoals die nu is;
(2) De tweede groep mag op eigen gelegenheid op zoek naar werk, zonder verplichting tot solliciteren of handhaving daarop;
(3) Met de derde groep worden individuele afspraken gemaakt.

De groepen worden willekeurig ingedeeld. Alle groepen krijgen ondersteuning en dienstverlening aangeboden vanuit het UWV, waarbij zij zelf kunnen kiezen om hier gebruik van te maken. De juridische ruimte die het UWV geboden is gaat in vanaf 1 juni 2024 en het streven is dat het onderzoek dit najaar van start gaat. Aan de hand van de resultaten kan, indien nodig en/of gewenst, nieuw beleid worden ontwikkeld om WW-gerechtigden sneller en duurzaam aan werk te helpen. We houden u uiteraard op de hoogte over de ontwikkelingen op dit onderwerp.

Esmeralda de Jongh

Next Post Previous Post