Wekelijkse signalering

Van den Brekel Advocaten volgt de ontwikkelingen binnen het arbeids-, ambtenaren- en aansprakelijkheidsrecht op de voet. Een actuele gebeurtenis op één van deze vakgebieden wordt wekelijks door één van onze juristen besproken. Dit kan een opmerkelijke uitspraak zijn, maar ook een interessant artikel in een vakblad of een treffend nieuwsbericht. Lees hieronder de wekelijkse signaleringen.
NOW 2.0 is van start gegaan – een kort overzicht
Op 6 juli jl. is bij het UWV het loket geopend om nieuwe coronasteun aan te vragen: de NOW 2.0-regeling.

Dit tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent ook enkele wijzigingen. Zo is de maand waarop de loonsom wordt vastgesteld in dit tweede subsidietijdvak de maand maart en is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden. Een andere wijziging is dat in deze tweede periode de forfaitaire opslag wordt verhoogd van dertig tot veertig procent. Hiermee krijgen bedrijven meer financiële ruimte om de salarissen door te betalen en voor andere kosten die gemaakt moeten worden om het bedrijf en dus ook de werkgelegenheid in stand te houden. Bedrijven mogen wel pas NOW 2.0 aanvragen als ze minimaal 20 procent omzetverlies verwachten te lijden. ...

Ontbinding van de eigen arbeidsovereenkomst en recht op een billijke vergoeding van € 100.000,-
Het Hof heeft op 6 februari 2020 in lijn met de kantonrechter in eerste aanleg geoordeeld dat Ryanair een billijke vergoeding verschuldigd is aan een van zijn gezagvoerders. De kantonrechter heeft de hoogte van deze billijke vergoeding begroot op € 350.000,- In hoger beroep heeft het Hof partijen de gelegenheid gegeven om zich nader uit te laten over de hoogte van de billijke vergoeding. ...

Onrechtmatig ontslagen en werkzaamheden weer hervat? Recht op niet-opgenomen vakantiedagen
Het komt regelmatig voor dat werknemers worden ontslagen, maar de rechter dit ontslag vervolgens in strijd met de wet acht. Als het ontslag achteraf gezien onrechtmatig blijkt te zijn dan zal de werkgever de werknemer weer in dienst moeten nemen. Heeft de werknemer in dat geval recht op een jaarlijks betaalde vakantie in de periode tussen het onrechtmatige ontslag en de wederindienstneming? En wat nu als de werknemer wederom wordt ontslagen? Heeft de werknemer in een dergelijke situatie recht op financiële compensatie voor niet-opgenomen jaarlijkse vakantiedagen? ...

Geen recht op thuiswerken vanwege coronacrisis
Werknemers kunnen uit het overheidsadvies om tot september zoveel mogelijk thuis te werken, geen recht op thuiswerken putten. Zo oordeelde de kantonrechter Nijmegen afgelopen week naar aanleiding van een werkneemster die in verband met de coronacrisis in kort geding om arbeidsplaatswijziging verzocht.. ...

Nieuwe lijn in termijnenwereld bestuursrecht
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn uitspraak van 16 juni 2020 (ECLI:NL:CRVB:2020:1207, zie hier) gebroken met de vaste jurisprudentiële lijn ten aanzien van tijdige indiening van bezwaar- en beroepschriften als bedoeld in artikel 6:9 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Als het bezwaarschrift of (hoger)beroepschrift binnen de wettelijke termijn bij een van de bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geregistreerd postvervoerbedrijven ter post is bezorgd én het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen, dan is het stuk toch tijdig ingediend. ...

De valkenier en de valkerij - de tweede aan de corona-crisis gerelateerde uitspraak
De rechtbank Oost-Brabant heeft op 29 mei jl. een relevante uitspraak gedaan (zie hier). De uitspraak is relevant, omdat dit de tweede uitspraak is die betrekking heeft op de wereldwijde coronacrisis.

Een valkenier verricht werkzaamheden voor een professionele valkerij (hierna: de valkerij). De valkerij heeft een samenwerkingsverband met het Kurpfalz-Park in Duitsland. ...

Werkgever mag loon niet halveren in verband met de coronacrisis
Een student uit Iran, die in Nederland op basis van een studentenvisum verbleef, was van 1 november 2019 tot 1 mei 2020 werkzaam als medewerker bediening bij een Turkse broodjeszaak in Amsterdam. Het restaurant is op grond van de overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis met ingang van half maart 2020 gesloten. Vanaf die datum tot eind april 2020 is het restaurant dicht geweest. Er is alleen nog een take-away. ...

Aanpassing NOW-regeling 1.0
Op donderdag 28 mei 2020 is de aangepaste NOW-regeling bekendgemaakt in de Staatscourant. Let op, dit gaat om een aanpassing van de NOW 1.0. De minister bericht in een aparte Kamerbrief over de verlenging van de NOW (de NOW 2.0). Puntsgewijs noem ik in deze wekelijkse signalering de belangrijkste aanpassingen van NOW 1.0. ...

Gebod om werknemer weer toe te laten tot zijn functie – wanneer is hier aan voldaan?
Het komt regelmatig voor dat een werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met één van zijn werknemers, maar dat dit door de kantonrechter wordt afgewezen. Of dat een werknemer het niet eens is met de conclusie dat hij na het re-integratietraject zijn werkzaamheden niet meer kan voortzetten en met succes bij de kantonrechter toelating tot zijn functie vordert. In beide gevallen is het gevolg dat de kantonrechter de werkgever gebiedt om de werknemer weer toe te laten tot zijn functie, zodat de werknemer zijn taken en werkzaamheden weer kan uitvoeren. Maar wat nu als de werknemer bepaalde taken niet direct kan uitvoeren? ...

De werkgever heeft een ruime verantwoordelijkheid bij het begeleiden van zieke werknemers in hun re-integratie
Wat is er gebeurd? Het conflict tussen EPT (hierna: werkgever) en werkneemster is begonnen op 8 september 2017. Op die datum heeft werkgever werkneemster op non-actief gesteld omdat zij onder de maat zou presteren. Nadat werkneemster niet is ingegaan op een beëindigingsvoorstel, heeft werkgever een ontbindingsverzoek ingediend. Dit verzoek is afgewezen door de kantonrechter vanwege een gebrek aan dossier. ...

Werknemer kan re-integratieverplichtingen opschorten als werkgever weigert (achterstallig) loon te betalen
De Hoge Raad heeft zich op 17 april jl. uitgelaten over de vraag of een zieke werknemer zijn re-integratieverplichtingen mag opschorten als de werkgever het loon niet betaalt of heeft betaald.

In deze uitspraak ging het om een tandartsassistente woonachtig in Duitsland, maar werkzaam in Nederland. Op 25 maart 2012 is de tandartsassistente met haar fiets gevallen en heeft zij haar linkerpols gebroken. De tandartsassistente heeft vanaf mei 2012 geen loon meer ontvangen. Volgens Duitse artsen was de tandartsassistente arbeidsongeschikt in de periode 26 maart 2012 tot en met 12 maart 2013. ...

Werkgeversaansprakelijkheid – de werkzaamheden die een gedetineerde tijdens zijn detentie verricht, vallen niet over het bereik van artikel 7:658 BW
Een opvallende uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 27 maart jl. waarbij de Staat niet aansprakelijk te houden is voor een ongeval dat één van de gedetineerden in een Penitentiaire Inrichting (PI) is overkomen.. ..

Bedrijfseconomisch ontslag getoetst door het Gerechtshof (ECLI:NL:GHSHE:2020:991)
In een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch (19 maart 2020) worden de elementen van een bedrijfseconomisch ontslag getoetst.

Werkneemster, 52 jaar oud, was sinds 1 mei 1999 bij haar voormalig werkgever (verweerder in deze kwestie, hierna: de werkgever) in dienst, laatstelijk in de functie van sales support manager. Op 2 augustus 2018 heeft de werkgever het UWV om toestemming gevraagd om de arbeidsovereenkomst met werkneemster op te zeggen wegens bedrijfseconomische redenen. Het UWV heeft de toestemming verleend en de werkgever heeft vervolgens opgezegd....

Na inwerkingtreding Wnra blijft rechtspraak Centrale Raad van Beroep relevant
Uit de, voor zover bekend, eerste uitspraak van de kantonrechter na de Wnra blijkt dat de kantonrechter de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep in een ambtenarenzaak toepast (ECLI:NL:RBNNE:2020:1406). De kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft in deze uitspraak geoordeeld dat de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep – ondanks de WNRA - nog steeds van toepassing is op een ambtenaar. ...

De regeling compensatie transitievergoeding treedt op 1 april 2020 in werking
Het is bijna zover: vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie bij het UWV aanvragen voor de transitievergoeding die zij hebben betaald aan werknemers wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het gaat om transitievergoedingen die op of na 1 april 2015 zijn betaald. Voor transitievergoedingen die zijn betaald voor 1 april 2020 dient de aanvraag voor 1 oktober 2020 te zijn ingediend. Voor overige gevallen geldt dat de compensatie uiterlijk zes maanden na volledige betaling van de transitievergoeding moet zijn aangevraagd. ...

Uitzendbeding bij een zieke werknemer is in strijd met het opzegverbod tijdens ziekte
Werknemer is in de periode van 12 mei 2014 tot 1 juli 2016 op basis van twee aansluitende uitzendovereenkomsten (Fase 1 en Fase 2) als uitzendkracht door Solutions B.V. (hierna: Solutions) bij een inlener werkzaam geweest. Hij werkte met een machine, die bekertjes produceert. Op 24 maart 2016 is werknemer een arbeidsongeval overkomen, waarbij twee vingers van zijn rechterhand deels werden geamputeerd. Op de uitzendovereenkomst tussen werknemer en Solutions is de NBBU-cao voor Uitzendkrachten van toepassing verklaard.. ...

Comment le coronavirus défie le droit du travail?
Tijdens het dagelijkse kopje koffie bij de bakker op vakantie in Zwitersland, viel mijn oog op een artikel van twee Zwitserse arbeidsrechtadvocaten in de Tribune de Genève van 6 maart jl. met als titel “Comment le coronavirus défie le droit du travail?”. Met enige inspanning vanwege de (Franse) taal las ik in dit artikel dat het coronavirus in Zwitserland (vanzelfsprekend) tot dezelfde arbeidsrechtelijke vragen maar ook vergelijkbare antwoorden leidt. Weer terug en uitgerust besloot ik deze vragen en antwoorden om te zetten naar Nederlands recht en met u te delen in deze nieuwbrief.. ...

Werkgever mag leaseauto van werkneemster na 31 jaar ontnemen, maar is uit hoofde van goed werkgeverschap wel verplicht tot financiële compensatie
Feiten

Werkneemster is op 1 maart 1988 in dienst getreden bij een ingenieursbureau in de functie van directiesecretaresse. In de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat zij een leaseauto tot haar beschikking krijgt. Op 1 januari 2008 komt werkneemster door een fusie van rechtswege in dienst bij Arcadis Nederland B.V. Op de arbeidsovereenkomst met Arcadis is de Arcadis cao van toepassing. Op grond van deze cao is in overleg met de centrale ondernemingsraad (COR) een Mobiliteitsregeling vastgesteld die onder andere voorziet in het gebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde leaseauto. De regeling is beschikbaar op het intranet. ...

De eerste gepubliceerde beschikking over de cumulatiegrond (i-grond) is een feit
De rechtbank Noord-Holland heeft als eerste een oordeel geveld over de cumulatiegrond (i-grond). In deze uitspraak gaat het om een teamleider, die het aanspreekpunt en eindverantwoordelijk is voor de productielijnen waarop spuitbussen worden geproduceerd. De werkgever heeft aan de kantonrechter gevraagd om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen (e-grond), disfunctioneren (d-grond), verstoorde arbeidsrelatie (g-grond) en een combinatie van omstandigheden (cumulatiegrond/i-grond). ...

Werkgever niet aansprakelijk voor ziekte als gevolg van overwerk
Een werkneemster is op 1 december 2014 in de functie van Executive Assistent bij Uber in dienst getreden. Op 30 november 2016 heeft de werkneemster telefonisch ontslag genomen. Bij e-mail van 16 december 2016 heeft zij de opzegging tegen 31 januari 2017 bevestigd. Vervolgens heeft werkneemster zich op 22 december 2016 ziek gemeld. Op 1 februari 2017 is zij bij een andere werkgever in dienst getreden. ...

Gezagvoerder Ryanair ontbindt zijn arbeidsovereenkomst en heeft recht op een billijke vergoeding
Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in zijn uitspraak van 6 februari 2020 geoordeeld dat Ryanair een billijke vergoeding verschuldigd is aan een van zijn gezagvoerders. Het bijzondere aan deze zaak is dat de gezagvoerder zelf heeft verzocht om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. Het Hof geeft aan dat in een dergelijk geval alleen in uitzonderlijke situaties, waarin evident is dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of iets heeft nagelaten, ruimte is voor een billijke vergoeding. ...

Vakantie-uren van zieke werknemer vervallen niet altijd
Bij een apotheek werkt een werkneemster in de functie van teamleidster. De werkneemster meldt zich op 3 maart 2016 ziek. De bedrijfsarts oordeelt dat geen sprake is van ziekte, maar van een (dreigend) arbeidsconflict. De werkneemster verricht van 3 maart 2016 tot en met 31 mei 2016 werkzaamheden in het kader van re-integratie. Op 31 mei 2016 valt zij echter alsnog uit wegens klachten die verband houden met haar zwangerschap en verricht zij geen werk. ...

Uitvoering compensatieregeling gewijzigd: tweede maximum treedt niet in werking
De Hoge Raad heeft in november 2019 duidelijkheid gegeven over slapende dienstverbanden: een werkgever moet meewerken aan het verzoek van een werknemer om een slapend dienstverband te beëindigen. Dit kan ook door middel van een vaststellingsovereenkomst waarbij de werkgever de transitievergoeding betaalt. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie voor de transitievergoeding bij het UWV aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan twee jaar ziek is. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Om de compensatie aan te vragen gelden de volgende cumulatieve voorwaarden: ...

Ontbinding arbeidsovereenkomst: recht op bovenwettelijke uitkering op grond van de ambtelijke rechtspositieregeling?
Eind november heeft de rechtbank Midden-Nederland een casus beoordeeld die voor zowel het ambtenarenrecht, als de arbeidsrechtpraktijk interessant is. Een werkneemster werkte bij een overheidsorgaan, maar viel wel onder een ambtelijke rechtspositieregeling. De kantonrechter stond toe dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de betreffende werkneemster mag ontbinden op basis van de g-grond (verstoorde arbeidsrelatie) en kwalificeert deze ontbinding als een ontslag op andere gronden in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). ...

Slapend dienstverband? Denk aan het goed werkgeverschap!
De eerste uitspraken inzake de slapende dienstverbanden (zie de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 ECLI:NL:HR:2019:1734) druppelen langzaam binnen. Het oordeel van het Hof Den Bosch is daarin een opvallende. Het betrof de situatie waarbij een werkgever weigerde het slapende dienstverband op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen, enkel en alleen om de transitievergoeding niet te hoeven betalen. ...

Levert een half uur voor werktijd ziek melden een grond voor ontslag op staande voet op?
Een leerling-kok van een restaurant had zich een half uur voor zijn werktijd per Whatsapp ziekgemeld. Daarna was hij telefonisch niet bereikbaar. Het restaurant heeft de werknemer een aantal dagen later met terugwerkende kracht op staande voet ontslagen wegens het feit dat zij als gevolg van de wanprestatie van de werknemer het restaurant de betreffende dag heeft moeten sluiten, klanten naar huis heeft moeten sturen en veel omzetverlies heeft geleden. ...

Wangedrag van een advocaat-stagiaire? Dit rechtvaardigt niet altijd een ontslag op staande voet
De stagiaire had zijn collega’s, waaronder de directie, per e-mail kenbaar gemaakt dat en waarom hij niet accepteert dat er zonder zijn medeweten en zonder zijn instemming vanuit zijn naam en e-mailaccount e-mails worden verstuurd. De werkgever heeft deze e-mail vervolgens verwijderd uit de zakelijke emailaccounts van de collega’s. ...