Wekelijkse signalering

Van den Brekel Advocaten volgt de ontwikkelingen binnen het arbeids-, ambtenaren- en aansprakelijkheidsrecht op de voet. Een actuele gebeurtenis op één van deze vakgebieden wordt wekelijks door één van onze juristen besproken. Dit kan een opmerkelijke uitspraak zijn, maar ook een interessant artikel in een vakblad of een treffend nieuwsbericht. Lees hieronder de wekelijkse signaleringen.
De regeling compensatie transitievergoeding treedt op 1 april 2020 in werking
Het is bijna zover: vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie bij het UWV aanvragen voor de transitievergoeding die zij hebben betaald aan werknemers wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het gaat om transitievergoedingen die op of na 1 april 2015 zijn betaald. Voor transitievergoedingen die zijn betaald voor 1 april 2020 dient de aanvraag voor 1 oktober 2020 te zijn ingediend. Voor overige gevallen geldt dat de compensatie uiterlijk zes maanden na volledige betaling van de transitievergoeding moet zijn aangevraagd. ...

Uitzendbeding bij een zieke werknemer is in strijd met het opzegverbod tijdens ziekte
Werknemer is in de periode van 12 mei 2014 tot 1 juli 2016 op basis van twee aansluitende uitzendovereenkomsten (Fase 1 en Fase 2) als uitzendkracht door Solutions B.V. (hierna: Solutions) bij een inlener werkzaam geweest. Hij werkte met een machine, die bekertjes produceert. Op 24 maart 2016 is werknemer een arbeidsongeval overkomen, waarbij twee vingers van zijn rechterhand deels werden geamputeerd. Op de uitzendovereenkomst tussen werknemer en Solutions is de NBBU-cao voor Uitzendkrachten van toepassing verklaard.. ...

Comment le coronavirus défie le droit du travail?
Tijdens het dagelijkse kopje koffie bij de bakker op vakantie in Zwitersland, viel mijn oog op een artikel van twee Zwitserse arbeidsrechtadvocaten in de Tribune de Genève van 6 maart jl. met als titel “Comment le coronavirus défie le droit du travail?”. Met enige inspanning vanwege de (Franse) taal las ik in dit artikel dat het coronavirus in Zwitserland (vanzelfsprekend) tot dezelfde arbeidsrechtelijke vragen maar ook vergelijkbare antwoorden leidt. Weer terug en uitgerust besloot ik deze vragen en antwoorden om te zetten naar Nederlands recht en met u te delen in deze nieuwbrief.. ...

Werkgever mag leaseauto van werkneemster na 31 jaar ontnemen, maar is uit hoofde van goed werkgeverschap wel verplicht tot financiële compensatie
Feiten

Werkneemster is op 1 maart 1988 in dienst getreden bij een ingenieursbureau in de functie van directiesecretaresse. In de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat zij een leaseauto tot haar beschikking krijgt. Op 1 januari 2008 komt werkneemster door een fusie van rechtswege in dienst bij Arcadis Nederland B.V. Op de arbeidsovereenkomst met Arcadis is de Arcadis cao van toepassing. Op grond van deze cao is in overleg met de centrale ondernemingsraad (COR) een Mobiliteitsregeling vastgesteld die onder andere voorziet in het gebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde leaseauto. De regeling is beschikbaar op het intranet. ...

De eerste gepubliceerde beschikking over de cumulatiegrond (i-grond) is een feit
De rechtbank Noord-Holland heeft als eerste een oordeel geveld over de cumulatiegrond (i-grond). In deze uitspraak gaat het om een teamleider, die het aanspreekpunt en eindverantwoordelijk is voor de productielijnen waarop spuitbussen worden geproduceerd. De werkgever heeft aan de kantonrechter gevraagd om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen (e-grond), disfunctioneren (d-grond), verstoorde arbeidsrelatie (g-grond) en een combinatie van omstandigheden (cumulatiegrond/i-grond). ...

Werkgever niet aansprakelijk voor ziekte als gevolg van overwerk
Een werkneemster is op 1 december 2014 in de functie van Executive Assistent bij Uber in dienst getreden. Op 30 november 2016 heeft de werkneemster telefonisch ontslag genomen. Bij e-mail van 16 december 2016 heeft zij de opzegging tegen 31 januari 2017 bevestigd. Vervolgens heeft werkneemster zich op 22 december 2016 ziek gemeld. Op 1 februari 2017 is zij bij een andere werkgever in dienst getreden. ...

Gezagvoerder Ryanair ontbindt zijn arbeidsovereenkomst en heeft recht op een billijke vergoeding
Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in zijn uitspraak van 6 februari 2020 geoordeeld dat Ryanair een billijke vergoeding verschuldigd is aan een van zijn gezagvoerders. Het bijzondere aan deze zaak is dat de gezagvoerder zelf heeft verzocht om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. Het Hof geeft aan dat in een dergelijk geval alleen in uitzonderlijke situaties, waarin evident is dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of iets heeft nagelaten, ruimte is voor een billijke vergoeding. ...

Vakantie-uren van zieke werknemer vervallen niet altijd
Bij een apotheek werkt een werkneemster in de functie van teamleidster. De werkneemster meldt zich op 3 maart 2016 ziek. De bedrijfsarts oordeelt dat geen sprake is van ziekte, maar van een (dreigend) arbeidsconflict. De werkneemster verricht van 3 maart 2016 tot en met 31 mei 2016 werkzaamheden in het kader van re-integratie. Op 31 mei 2016 valt zij echter alsnog uit wegens klachten die verband houden met haar zwangerschap en verricht zij geen werk. ...

Uitvoering compensatieregeling gewijzigd: tweede maximum treedt niet in werking
De Hoge Raad heeft in november 2019 duidelijkheid gegeven over slapende dienstverbanden: een werkgever moet meewerken aan het verzoek van een werknemer om een slapend dienstverband te beëindigen. Dit kan ook door middel van een vaststellingsovereenkomst waarbij de werkgever de transitievergoeding betaalt. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie voor de transitievergoeding bij het UWV aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan twee jaar ziek is. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Om de compensatie aan te vragen gelden de volgende cumulatieve voorwaarden: ...

Ontbinding arbeidsovereenkomst: recht op bovenwettelijke uitkering op grond van de ambtelijke rechtspositieregeling?
Eind november heeft de rechtbank Midden-Nederland een casus beoordeeld die voor zowel het ambtenarenrecht, als de arbeidsrechtpraktijk interessant is. Een werkneemster werkte bij een overheidsorgaan, maar viel wel onder een ambtelijke rechtspositieregeling. De kantonrechter stond toe dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de betreffende werkneemster mag ontbinden op basis van de g-grond (verstoorde arbeidsrelatie) en kwalificeert deze ontbinding als een ontslag op andere gronden in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). ...

Slapend dienstverband? Denk aan het goed werkgeverschap!
De eerste uitspraken inzake de slapende dienstverbanden (zie de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 ECLI:NL:HR:2019:1734) druppelen langzaam binnen. Het oordeel van het Hof Den Bosch is daarin een opvallende. Het betrof de situatie waarbij een werkgever weigerde het slapende dienstverband op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen, enkel en alleen om de transitievergoeding niet te hoeven betalen. ...

Levert een half uur voor werktijd ziek melden een grond voor ontslag op staande voet op?
Een leerling-kok van een restaurant had zich een half uur voor zijn werktijd per Whatsapp ziekgemeld. Daarna was hij telefonisch niet bereikbaar. Het restaurant heeft de werknemer een aantal dagen later met terugwerkende kracht op staande voet ontslagen wegens het feit dat zij als gevolg van de wanprestatie van de werknemer het restaurant de betreffende dag heeft moeten sluiten, klanten naar huis heeft moeten sturen en veel omzetverlies heeft geleden. ...

Wangedrag van een advocaat-stagiaire? Dit rechtvaardigt niet altijd een ontslag op staande voet
De stagiaire had zijn collega’s, waaronder de directie, per e-mail kenbaar gemaakt dat en waarom hij niet accepteert dat er zonder zijn medeweten en zonder zijn instemming vanuit zijn naam en e-mailaccount e-mails worden verstuurd. De werkgever heeft deze e-mail vervolgens verwijderd uit de zakelijke emailaccounts van de collega’s. ...