Wekelijkse signalering

Van den Brekel Advocaten volgt de ontwikkelingen binnen het arbeids-, ambtenaren- en aansprakelijkheidsrecht op de voet. Een actuele gebeurtenis op één van deze vakgebieden wordt wekelijks door één van onze juristen besproken. Dit kan een opmerkelijke uitspraak zijn, maar ook een interessant artikel in een vakblad of een treffend nieuwsbericht. Lees hieronder de wekelijkse signaleringen.
De drie meest opmerkelijke signaleringen van 2020
Het jaar 2020 is Van den Brekel Advocaten (VDBA) gestart met het wekelijks signaleren van bijzondere en opvallende uitspraken en berichten op arbeids-, ambtenaren- en aansprakelijkheidsrechtelijk gebied. Niemand zal ontkennen dat het een bewogen jaar was, waarbij zich ook juridisch gezien veel ontwikkelingen hebben voorgedaan. Naast de coronapandemie, die ook noodzaakte tot uitspraken van verschillende rechtbanken, zijn andere onderwerpen actueel geweest en gebleven, zoals de eerste uitspraken inzake de slapende dienstverbanden (zie de signalering van week 3).

In deze laatste, extra week van het jaar blikken wij terug: welke drie signaleringen verdienen het om nogmaals voor het voetlicht te worden gebracht?...

Samenloop zwangerschap en vastgestelde vakantie leidt niet tot verlies vakantiedagen
In de periode van 1 mei 2018 tot en met 8 oktober 2018 heeft werkneemster zwangerschaps- en bevallingsverlof genoten. Het verlof overlapte negen dagen met de meivakantie, zodat de werkneemster het Rijnlands Lyceum heeft verzocht om deze negen vakantiedagen, die samenvielen met haar verlof, te mogen opnemen. Het Rijnlands Lyceum stemt met dit verzoek niet in en verwijst daarvoor naar artikel 15.1 lid 7 van de cao VO 2016-2017 en artikel 14.1 lid 7 van de cao VO 2018-2019 (hierna: de samenloopbepalingen). In de samenloopbepalingen van (verschillende versies van) de cao VO is bepaald dat het vakantieverlof van de werkneemster vervalt als het zwangerschaps- of bevallingsverlof samenvalt met de schoolvakanties, tenzij sprake is van samenloop met de zomervakantie en/of vijf extra aangewezen dagen....

Verleent de kantonrechter vervangende toestemming ex artikel 27 WOR?
Witte kruis is een 100% dochteronderneming van Connexxion Nederland N.V. en maakt deel uit van het Transdev-concern. Wittekruis verzorgt het ambulancevervoer in vijf verschillende regio’s in Nederland. Bij Wittekruis zijn ongeveer 830 werknemers in dienst. In de ambulancezorg is sprake van een groot tekort aan gekwalificeerde ambulanceverpleegkundigen met als gevolg dat er het hele jaar door periodes zijn waarin de bezetting van de ambulancediensten te krap is. In 2018 en 2019 gold een zomerdienstregeling om deze krapte op te vangen. Omdat zowel de Ondernemingsraad (hierna: OR) als Witte Kruis niet tevreden waren over deze regeling, is een ‘werkgroep Krapteregeling’ opgericht om na te denken over een meer algemene regeling die werknemers kan motiveren tot het verrichten van extra diensten. ...

De ontslagvergoeding onder de WNT: onder omstandigheden is maximaal niet maximaal
Een statutair bestuurder (hierna: de bestuurder) is op 1 november 2015 in dienst getreden bij drinkwaterbedrijf PWN Waterleidingsbedrijf Noord-Holland (hierna: PWN). De bestuurder ontvangt maandelijks een salaris van ruim € 14.000,- (inclusief emolumenten) en is topfunctionaris in de zin van de WNT. ...

Aftoppingsregeling is verboden onderscheid naar leeftijd, maar wordt gerechtvaardigd geacht
Per 1 mei 2016 wordt een werknemer van de Rabobank (hierna: werkgever) op 62-jarige leeftijd als gevolg van een reorganisatie boventallig verklaard. Op de werknemer is een regeling van toepassing die de personele gevolgen van de reorganisatie tracht op te vangen (hierna: de regeling). Hierin is een beëindigingsvergoeding opgenomen. De tekst van de clausule over deze vergoeding luidt als volgt: “De hoogte van de beëindigingsvergoeding wordt afgetopt op het inkomen dat het EK-lid verdiend zou hebben als hij tot 65 jaar was blijven werken” (hierna: de aftoppingsclausule). Werkgever en werknemer hebben een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin de beëindigingsvergoeding middels de aftoppingsclausule is afgetopt. ...

Vertrouwelijke bedrijfsgegevens versturen naar privé-e-mailadres is geoorloofd
Werknemer is sinds 1 juli 2014 in dienst van Vistra Employment (Netherlands) B.V. (hierna: Vistra NL), laatstelijk in de functie van Country Managing Director Nederland. Per 1 april 2015 is werknemer formeel benoemd tot statutair bestuurder van Vistra NL. In de zomer van 2018 heeft werknemer te maken gekregen met een problematische thuissituatie in verband met de gezondheid van zijn vrouw. Nu hij zich daardoor niet (volledig) kon richten op zijn werkzaamheden, heeft hij in september 2018 betaald verlof van enkele maanden opgenomen. Vanwege het feit dat werknemer in januari 2019 weer terug aan het werk zou gaan, heeft hij in november aan Vistra NL gevraagd of kon worden gesproken over zijn terugkeer. ...

De werknemer draagt bij aan een verstoring van de arbeidsrelatie. Ontbinding arbeidsovereenkomst op basis van de i-grond?
Een werknemer is van 1 oktober 2013 tot juli 2019 in dienst geweest van een klein bedrijf. De werknemer heeft zijn arbeidsovereenkomst per 30 juni 2019 opgezegd, omdat hij het niet meer naar zijn zin had en teveel moeite had met de bedrijfsvoering en manier van leiding geven door de directeur. Op 14 oktober 2019 is de werknemer als ordermanager wederom in dienst getreden van het bedrijf.

De werknemer heeft zich sindsdien heel vaak zeer negatief over de directeur en zijn bedrijfsvoering uitgelaten en had daarnaast een negatieve werkhouding, waarbij hij loog en bewust informatie voor de directeur achterhield (aldus rechtsoverweging 2.6). De directeur spreekt de werknemer op 13 augustus 2020 hierover aan en een waarschuwing volgt. ...

Onderzoek naar fraude: alleen door een onafhankelijke instantie!
Het voeren van procedures is de volgende twee partijen niet onbekend. In geschil is de vraag of de voormalig directeur van Dutch Solar Systems B.V. zich schuldig heeft gemaakt aan fraude. Nu is niet zozeer het oordeel over de fraude voor deze signalering relevant, wel de persoon of instantie die het onderzoek naar de fraude verricht. ...

Arbeidsovereenkomst of zzp-overeenkomst: uiterlijke schijn belangrijker dan gedacht
Tot aan het begin van deze maand speelde bij het antwoord op de vraag of een overeenkomst moest worden gezien als een arbeidsovereenkomst als in artikel 7:610 BW of als een overeenkomst van opdracht ook de bedoeling van partijen een rol. Wat hebben zij voor ogen gehad bij het aangaan van de overeenkomst? Het arrest van de Hoge Raad van 6 november jl. maakt duidelijk dat de bedoeling van partijen niet langer relevant is voor de vraag of de overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst, aldus rechtsoverweging 3.2.2. ...

Opnieuw toepassing “luizengaatje”
Een paar weken geleden schreef mijn collega Saffira van Wijk een signalering over de uitspraak van de kantonrechter Amsterdam. In deze uitspraak oordeelde de kantonrechter dat de werknemer van de gemeente Amsterdam – ondanks zijn ernstig verwijtbaar handelen – toch recht had op een kwart van de transitievergoeding. Deze week bespreken we het verwijtbaar handelen van een werknemer van de gemeente Rotterdam. Wat was hier aan de hand?

De werknemer is vanaf 3 juli 2006 in dienst van de gemeente Rotterdam, laatstelijk in de functie van senior teamleider van het cluster stadsbeheer. Bij de uitoefening van zijn functie kan hij gebruik maken van een dienstauto en collega’s toestemming verlenen voor het gebruik hiervan. De dienstauto wordt ter beschikking gesteld op de locatie en moet aan het einde van de dag weer worden ingeleverd. ...

Rechtvaardigt het schenden van de privacy van collega’s een ontbinding van de arbeidsovereenkomst?
De kantonrechter Rotterdam (hierna: de kantonrechter) heeft een oordeel geveld over de vraag of de arbeidsovereenkomst van een werkneemster mocht worden ontbonden vanwege het schenden van de privacy van collega’s.

Werkneemster is sinds 27 maart 2006 werkzaam bij Cérélia in de functie van algemeen projectmedewerker. Eén van haar taken is controle van de urenregistratie, camerabewaking en naleving van de huisregels. Werkneemster heeft hierbij toegang tot het camerasysteem en het klok- en registratiesysteem. Alleen geautoriseerde werknemers (waaronder dus werkneemster) zijn bevoegd om camerabeelden te bekijken. Zij dienen vertrouwelijk en integer om te gaan met de camerabeelden, met name voor wat betreft de privacy van derden....

Uitspraak inzake de i-grond
De kantonrechter Arnhem heeft op 13 oktober 2020 een uitspraak gewezen (ECLI:NL:RBGEL:2020:5426). Deze publicatie is nadien ingetrokken door de betreffende instantie. Om die reden is de tekst van deze signalering eveneens in lijn gebracht met de uitspraak. ...

Niet werken als toeristengids in verband met coronamaatregelen valt in de risicosfeer van werkgever
Een werknemer verricht als toeristengids werkzaamheden rondom Amsterdam en is vanaf 15 maart 2017 voor onbepaalde tijd in dienst van een werkgever op basis van een oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (nulurencontract).

Een werkgever is sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verplicht een medewerker, die in dienst is op basis van een oproepovereenkomst, op een bepaald moment een vast aantal uren aan te bieden. Dit heeft de werkgever in deze zaak ook gedaan. Werkgever heeft op 13 januari 2020 aan werknemer op basis van artikel 7:628a BW een arbeidsovereenkomst aangeboden met een omvang van 28 uur. Indien werknemer het aanbod niet accepteert, blijft hij onder zijn oude arbeidsovereenkomst werkzaam. ...

Werkgever aansprakelijk voor arbeidsongeval, maar onzeker medisch causaal verband
De firma Abbott produceert babyvoeding en medicinale voeding. De werknemer die de procedure is gestart is in dienst geweest van Abbott in de functie van Shiftleader Operations. In verband met een microbiologische besmetting heeft Abbott op 11 januari 2014 een schoonmakingsbedrijf ingeschakeld om middels een ozonbehandeling de aanwezige bacteriën te doden. Na de schoonmaak heeft de werknemer te hoge waardes ozon in de fabrieksruimte vastgesteld waarna hij tot ontruiming is overgegaan. Gedurende zijn inspectie- en ontruimingswerkzaamheden is de werknemer blootgesteld aan hoge concentraties ozon. Hij heeft direct na deze blootstelling klachten ontwikkeld, zoals ernstige benauwdheid en hyperventilatie. ...

Ondanks ernstig verwijtbaar handelen, ontvangt werknemer toch ¼ deel van zijn transitievergoeding
De kantonrechter Amsterdam (hierna: de kantonrechter) heeft zich uitgelaten over een ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer wegens meerdere integriteitsschendingen.

De werknemer is sinds 1993 werkzaam als handhaver bij de gemeente Amsterdam. In 2014 heeft de werknemer een berisping en een waarschuwing gekregen, omdat hij de dienstauto voor privédoeleinden had gebruikt en een negatief bericht had geplaatst op de Facebookpagina ‘Vrienden van de PVV’. ...

Ontslag medewerker Staat houdt verband met klokkenluidersmelding
Werkneemster is op 1 juni 2013 voor bepaalde tijd in dienst getreden van de Staat als medewerker van de ambassade in Nigeria, standplaats Abuja. Haar contract met ingang van 1 januari 2017 verlengd voor zeven jaar tot 31 december 2023. Op de ambassade is op 1 september 2017 een nieuwe Chef de Poste aangetreden. Eind 2017 heeft werkneemster bij de Embassy Police Liaison Officer melding gedaan van een vermoeden van integriteitsschendingen door de Chef de Poste. De meldingen gingen over schending van de geheimhoudingsplicht, ontoelaatbaar aannemen van giften en misbruik van diensten van de ambassade. In april 2018 zijn de integriteitsschendingen door twee collega’s en werkneemster met twee andere betrokkenen besproken. ...

Ontbinding arbeidsovereenkomst van een leidinggevende binnen het OM
Wat is er gebeurd? Een werkneemster bij het OM is teamleidster van 30 medewerkers. Zij heeft aangegeven dat ze op een maandag niet op werk zal zijn in verband met de opname van haar moeder. Zij is echter de dag vóór deze (fictieve) bespreking met haar dochter en schoonzoon (waarvan de laatste strafrechtelijke antecedenten achter zijn naam heeft staan) in haar auto naar Heerlen gereden. Nabij de Duits-Nederlandse grens zijn zij overgestapt naar een voertuig met Italiaanse kentekenplaten. Diezelfde dag heeft de Duitse politie in de Italiaanse auto twee kilo cocaïne, zes kilo amfetamine en 10.000 xtc-pillen aangetroffen. De werkneemster is dan ook aangehouden vanwege verdenking van het plegen van een strafbaar feit. ...

Zieke werknemer die elders werkt: ontslag op staande voet?
Werknemer is op 22 oktober 2018 als allround productiemedewerker in dienst getreden bij Romaris Staal. Als gevolg van een bedrijfsongeval op 11 maart 2019 heeft werknemer een gecompliceerde beenbreuk opgelopen en is hij arbeidsongeschikt geraakt. Met ingang van 15 november 2019 is de werknemer door de bedrijfsarts in staat geacht om enkele uren per week te werken. De werknemer kan echter slechts korte afstanden autorijden en voornamelijk zittend werk doen. ...

Contouren NOW 3.0
Per 1 oktober wordt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) met drie tijdvakken van drie maanden verlengd (1 oktober tot en met 31 december, 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021). Het budget van de NOW 3.0 bedraagt € 5,4 miljard voor 9 maanden (€ 2,2 miljard in 2020 en € 3,2 miljard in 2021). Het kabinet wenst enerzijds bedrijven die ondersteuning nodig hebben om de crisis te overbruggen langer de helpende hand te bieden met als gevolg dat werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden blijft. Anderzijds biedt de steun bedrijven de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden. ...

Hof schorst concurrentiebeding in kort geding vanwege onredelijke benadeling van werknemer.
Het Hof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het hof) heeft zich uitgelaten over een concurrentiebeding van een werknemer die werkzaam is als drukker en wil overstappen naar een concurrent.

In de arbeidsovereenkomst van werknemer stond een concurrentiebeding opgenomen. Per 1 mei 2020 heeft werknemer zijn arbeidsovereenkomst opgezegd omdat hij bij zijn nieuwe werkgever en tevens concurrent in dienst wil treden. Werknemer verzocht aan de kantonrechter om zijn concurrentiebeding te schorsen. De kantonrechter is het hier niet mee eens en beslist in het voordeel van de werkgever. Het hof is het daarentegen niet eens met de kantonrechter, er zijn namelijk redenen aanwezig om het concurrentiebeding te schorsen. ...

Het onterecht niet verlengen van het dienstverband van werknemer vanwege chronische ziekte en handicap.
De Rechtbank Noord-Holland heeft op 14 juli 2020 uitspraak gedaan over de vraag of de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door het tijdelijk dienstverband van één van zijn werknemers niet te verlengen vanwege zijn chronische zieke en handicap.

Werknemer is op 10 december 2018 voor zes maanden in dienst bij werkgever getreden als chauffeur. Op 6 maart 2019 is werknemer arbeidsongeschikt geraakt als gevolg van een arbeidsongeval. De arbeidsovereenkomst van werknemer is in juni 2019 voortgezet voor de duur van zes maanden. In november 2019 krijgt werknemer te horen dat zijn arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. ...

Voor de genormaliseerde ambtenaar gelden hogere eisen ten aanzien van integriteit, maar je ‘hangt’ niet altijd
Een medewerkster (lees: genormaliseerde ambtenaar) is bij het Kadaster aangesteld als Key Accountmanager en mag gebruikmaken van een leaseauto en een NS Businesscard, ter beschikking gesteld door het Kadaster. Partijen hebben voor de leaseauto een gebruikersovereenkomst afgesloten en onder meer afgesproken dat bij het rijden van meer dan 12.500 privé kilometers per jaar het Kadaster een vergoeding kan verlangen van 0 euro. De medewerkster heeft het afgelopen jaar ongeveer 50.000 kilometer privé gereden. Daarnaast is veelvuldig gebruik gemaakt van de NS Businesscard. ...

Dient de maatstaf voor beoordeling van de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst te worden gewijzigd?
Advocaat-generaal (AG) Ruth de Bock bepleit in haar conclusie van 17 juli jl. dat de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst niet meer moet worden beantwoord aan de hand van de bedoeling van partijen, maar uitsluitend gelet op de wijze waarop partijen feitelijk uitvoering aan de overeenkomst hebben gegeven. Hiermee adviseert De Bock afstand te nemen van de bekende Haviltex-uitlegmethode. De volgende kwestie gaf aanleiding tot deze conclusie. Een vrouw ontving vanaf 1 december 2012 een IOAW-uitkering, een (bijstands)uitkering voor langdurig werklozen. Daarnaast verrichtte zij twee keer voor een periode van zes maanden – onbetaald – werkzaamheden bij de gemeente Amsterdam op basis van overeenkomsten met als opschrift ‘Plaatsingsovereenkomst Participatieplaatsen in het kader van de Wet werk en bijstand (WWB)’. Volgens de vrouw is sprake van een arbeidsovereenkomst, omdat voldaan is aan de criteria loon, arbeid en gezag. ...

Het eerste ontbindingsverzoek op de i-grond is toegewezen!
Een werknemer is bij de werkgever in dienst als Strategic accountmanager. Hij is mede verantwoordelijk voor de groei van het bedrijf door het werven van nieuwe klanten en het realiseren van voldoende omzet. Ook is de werknemer lid van het kern Management Team. In 2016 en 2018 is (het functioneren van) de werknemer met een 2 beoordeeld, over 2019 met een 1. De werknemer heeft laten weten het niet eens met de beoordelingen te zijn. In januari 2020 zijn partijen gestart met mediation, maar dat heeft niet tot een oplossing geleid. Per 7 februari 2020 is de werknemer vrijgesteld van werk. De werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst te ontbinden primair wegens disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, subsidiair wegens een combinatie hiervan (de i-grond). ...

Controller werkzaam bij gemeente op staande voet ontslagen
Een ambtenaar van de gemeente Den Haag is (terecht) op staande voet ontslagen. Gelet op de WNRA een interessante uitspraak, omdat onder het oude recht het handelen van de ambtenaar zou hebben geleid tot onvoorwaardelijk strafontslag.
Het gaat om een werknemer die sinds 1 juni 2010 in dienst is bij de gemeente Den Haag en werkt voor de Handhavingsorganisatie in de functie van controller....

NOW 2.0 is van start gegaan – een kort overzicht
Op 6 juli jl. is bij het UWV het loket geopend om nieuwe coronasteun aan te vragen: de NOW 2.0-regeling.

Dit tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent ook enkele wijzigingen. Zo is de maand waarop de loonsom wordt vastgesteld in dit tweede subsidietijdvak de maand maart en is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden. Een andere wijziging is dat in deze tweede periode de forfaitaire opslag wordt verhoogd van dertig tot veertig procent. Hiermee krijgen bedrijven meer financiële ruimte om de salarissen door te betalen en voor andere kosten die gemaakt moeten worden om het bedrijf en dus ook de werkgelegenheid in stand te houden. Bedrijven mogen wel pas NOW 2.0 aanvragen als ze minimaal 20 procent omzetverlies verwachten te lijden. ...

Ontbinding van de eigen arbeidsovereenkomst en recht op een billijke vergoeding van € 100.000,-
Het Hof heeft op 6 februari 2020 in lijn met de kantonrechter in eerste aanleg geoordeeld dat Ryanair een billijke vergoeding verschuldigd is aan een van zijn gezagvoerders. De kantonrechter heeft de hoogte van deze billijke vergoeding begroot op € 350.000,- In hoger beroep heeft het Hof partijen de gelegenheid gegeven om zich nader uit te laten over de hoogte van de billijke vergoeding. ...

Onrechtmatig ontslagen en werkzaamheden weer hervat? Recht op niet-opgenomen vakantiedagen
Het komt regelmatig voor dat werknemers worden ontslagen, maar de rechter dit ontslag vervolgens in strijd met de wet acht. Als het ontslag achteraf gezien onrechtmatig blijkt te zijn dan zal de werkgever de werknemer weer in dienst moeten nemen. Heeft de werknemer in dat geval recht op een jaarlijks betaalde vakantie in de periode tussen het onrechtmatige ontslag en de wederindienstneming? En wat nu als de werknemer wederom wordt ontslagen? Heeft de werknemer in een dergelijke situatie recht op financiële compensatie voor niet-opgenomen jaarlijkse vakantiedagen? ...

Geen recht op thuiswerken vanwege coronacrisis
Werknemers kunnen uit het overheidsadvies om tot september zoveel mogelijk thuis te werken, geen recht op thuiswerken putten. Zo oordeelde de kantonrechter Nijmegen afgelopen week naar aanleiding van een werkneemster die in verband met de coronacrisis in kort geding om arbeidsplaatswijziging verzocht.. ...

Nieuwe lijn in termijnenwereld bestuursrecht
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn uitspraak van 16 juni 2020 (ECLI:NL:CRVB:2020:1207, zie hier) gebroken met de vaste jurisprudentiële lijn ten aanzien van tijdige indiening van bezwaar- en beroepschriften als bedoeld in artikel 6:9 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Als het bezwaarschrift of (hoger)beroepschrift binnen de wettelijke termijn bij een van de bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geregistreerd postvervoerbedrijven ter post is bezorgd én het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen, dan is het stuk toch tijdig ingediend. ...

De valkenier en de valkerij - de tweede aan de corona-crisis gerelateerde uitspraak
De rechtbank Oost-Brabant heeft op 29 mei jl. een relevante uitspraak gedaan (zie hier). De uitspraak is relevant, omdat dit de tweede uitspraak is die betrekking heeft op de wereldwijde coronacrisis.

Een valkenier verricht werkzaamheden voor een professionele valkerij (hierna: de valkerij). De valkerij heeft een samenwerkingsverband met het Kurpfalz-Park in Duitsland. ...

Werkgever mag loon niet halveren in verband met de coronacrisis
Een student uit Iran, die in Nederland op basis van een studentenvisum verbleef, was van 1 november 2019 tot 1 mei 2020 werkzaam als medewerker bediening bij een Turkse broodjeszaak in Amsterdam. Het restaurant is op grond van de overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis met ingang van half maart 2020 gesloten. Vanaf die datum tot eind april 2020 is het restaurant dicht geweest. Er is alleen nog een take-away. ...

Aanpassing NOW-regeling 1.0
Op donderdag 28 mei 2020 is de aangepaste NOW-regeling bekendgemaakt in de Staatscourant. Let op, dit gaat om een aanpassing van de NOW 1.0. De minister bericht in een aparte Kamerbrief over de verlenging van de NOW (de NOW 2.0). Puntsgewijs noem ik in deze wekelijkse signalering de belangrijkste aanpassingen van NOW 1.0. ...

Gebod om werknemer weer toe te laten tot zijn functie – wanneer is hier aan voldaan?
Het komt regelmatig voor dat een werkgever verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst met één van zijn werknemers, maar dat dit door de kantonrechter wordt afgewezen. Of dat een werknemer het niet eens is met de conclusie dat hij na het re-integratietraject zijn werkzaamheden niet meer kan voortzetten en met succes bij de kantonrechter toelating tot zijn functie vordert. In beide gevallen is het gevolg dat de kantonrechter de werkgever gebiedt om de werknemer weer toe te laten tot zijn functie, zodat de werknemer zijn taken en werkzaamheden weer kan uitvoeren. Maar wat nu als de werknemer bepaalde taken niet direct kan uitvoeren? ...

De werkgever heeft een ruime verantwoordelijkheid bij het begeleiden van zieke werknemers in hun re-integratie
Wat is er gebeurd? Het conflict tussen EPT (hierna: werkgever) en werkneemster is begonnen op 8 september 2017. Op die datum heeft werkgever werkneemster op non-actief gesteld omdat zij onder de maat zou presteren. Nadat werkneemster niet is ingegaan op een beëindigingsvoorstel, heeft werkgever een ontbindingsverzoek ingediend. Dit verzoek is afgewezen door de kantonrechter vanwege een gebrek aan dossier. ...

Werknemer kan re-integratieverplichtingen opschorten als werkgever weigert (achterstallig) loon te betalen
De Hoge Raad heeft zich op 17 april jl. uitgelaten over de vraag of een zieke werknemer zijn re-integratieverplichtingen mag opschorten als de werkgever het loon niet betaalt of heeft betaald.

In deze uitspraak ging het om een tandartsassistente woonachtig in Duitsland, maar werkzaam in Nederland. Op 25 maart 2012 is de tandartsassistente met haar fiets gevallen en heeft zij haar linkerpols gebroken. De tandartsassistente heeft vanaf mei 2012 geen loon meer ontvangen. Volgens Duitse artsen was de tandartsassistente arbeidsongeschikt in de periode 26 maart 2012 tot en met 12 maart 2013. ...

Werkgeversaansprakelijkheid – de werkzaamheden die een gedetineerde tijdens zijn detentie verricht, vallen niet over het bereik van artikel 7:658 BW
Een opvallende uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 27 maart jl. waarbij de Staat niet aansprakelijk te houden is voor een ongeval dat één van de gedetineerden in een Penitentiaire Inrichting (PI) is overkomen.. ..

Bedrijfseconomisch ontslag getoetst door het Gerechtshof (ECLI:NL:GHSHE:2020:991)
In een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch (19 maart 2020) worden de elementen van een bedrijfseconomisch ontslag getoetst.

Werkneemster, 52 jaar oud, was sinds 1 mei 1999 bij haar voormalig werkgever (verweerder in deze kwestie, hierna: de werkgever) in dienst, laatstelijk in de functie van sales support manager. Op 2 augustus 2018 heeft de werkgever het UWV om toestemming gevraagd om de arbeidsovereenkomst met werkneemster op te zeggen wegens bedrijfseconomische redenen. Het UWV heeft de toestemming verleend en de werkgever heeft vervolgens opgezegd....

Na inwerkingtreding Wnra blijft rechtspraak Centrale Raad van Beroep relevant
Uit de, voor zover bekend, eerste uitspraak van de kantonrechter na de Wnra blijkt dat de kantonrechter de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep in een ambtenarenzaak toepast (ECLI:NL:RBNNE:2020:1406). De kantonrechter van de rechtbank Noord-Nederland heeft in deze uitspraak geoordeeld dat de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep – ondanks de WNRA - nog steeds van toepassing is op een ambtenaar. ...

De regeling compensatie transitievergoeding treedt op 1 april 2020 in werking
Het is bijna zover: vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatie bij het UWV aanvragen voor de transitievergoeding die zij hebben betaald aan werknemers wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Het gaat om transitievergoedingen die op of na 1 april 2015 zijn betaald. Voor transitievergoedingen die zijn betaald voor 1 april 2020 dient de aanvraag voor 1 oktober 2020 te zijn ingediend. Voor overige gevallen geldt dat de compensatie uiterlijk zes maanden na volledige betaling van de transitievergoeding moet zijn aangevraagd. ...

Uitzendbeding bij een zieke werknemer is in strijd met het opzegverbod tijdens ziekte
Werknemer is in de periode van 12 mei 2014 tot 1 juli 2016 op basis van twee aansluitende uitzendovereenkomsten (Fase 1 en Fase 2) als uitzendkracht door Solutions B.V. (hierna: Solutions) bij een inlener werkzaam geweest. Hij werkte met een machine, die bekertjes produceert. Op 24 maart 2016 is werknemer een arbeidsongeval overkomen, waarbij twee vingers van zijn rechterhand deels werden geamputeerd. Op de uitzendovereenkomst tussen werknemer en Solutions is de NBBU-cao voor Uitzendkrachten van toepassing verklaard.. ...

Comment le coronavirus défie le droit du travail?
Tijdens het dagelijkse kopje koffie bij de bakker op vakantie in Zwitersland, viel mijn oog op een artikel van twee Zwitserse arbeidsrechtadvocaten in de Tribune de Genève van 6 maart jl. met als titel “Comment le coronavirus défie le droit du travail?”. Met enige inspanning vanwege de (Franse) taal las ik in dit artikel dat het coronavirus in Zwitserland (vanzelfsprekend) tot dezelfde arbeidsrechtelijke vragen maar ook vergelijkbare antwoorden leidt. Weer terug en uitgerust besloot ik deze vragen en antwoorden om te zetten naar Nederlands recht en met u te delen in deze nieuwbrief.. ...

Werkgever mag leaseauto van werkneemster na 31 jaar ontnemen, maar is uit hoofde van goed werkgeverschap wel verplicht tot financiële compensatie
Feiten

Werkneemster is op 1 maart 1988 in dienst getreden bij een ingenieursbureau in de functie van directiesecretaresse. In de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dat zij een leaseauto tot haar beschikking krijgt. Op 1 januari 2008 komt werkneemster door een fusie van rechtswege in dienst bij Arcadis Nederland B.V. Op de arbeidsovereenkomst met Arcadis is de Arcadis cao van toepassing. Op grond van deze cao is in overleg met de centrale ondernemingsraad (COR) een Mobiliteitsregeling vastgesteld die onder andere voorziet in het gebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde leaseauto. De regeling is beschikbaar op het intranet. ...

De eerste gepubliceerde beschikking over de cumulatiegrond (i-grond) is een feit
De rechtbank Noord-Holland heeft als eerste een oordeel geveld over de cumulatiegrond (i-grond). In deze uitspraak gaat het om een teamleider, die het aanspreekpunt en eindverantwoordelijk is voor de productielijnen waarop spuitbussen worden geproduceerd. De werkgever heeft aan de kantonrechter gevraagd om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen (e-grond), disfunctioneren (d-grond), verstoorde arbeidsrelatie (g-grond) en een combinatie van omstandigheden (cumulatiegrond/i-grond). ...

Werkgever niet aansprakelijk voor ziekte als gevolg van overwerk
Een werkneemster is op 1 december 2014 in de functie van Executive Assistent bij Uber in dienst getreden. Op 30 november 2016 heeft de werkneemster telefonisch ontslag genomen. Bij e-mail van 16 december 2016 heeft zij de opzegging tegen 31 januari 2017 bevestigd. Vervolgens heeft werkneemster zich op 22 december 2016 ziek gemeld. Op 1 februari 2017 is zij bij een andere werkgever in dienst getreden. ...

Gezagvoerder Ryanair ontbindt zijn arbeidsovereenkomst en heeft recht op een billijke vergoeding
Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in zijn uitspraak van 6 februari 2020 geoordeeld dat Ryanair een billijke vergoeding verschuldigd is aan een van zijn gezagvoerders. Het bijzondere aan deze zaak is dat de gezagvoerder zelf heeft verzocht om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. Het Hof geeft aan dat in een dergelijk geval alleen in uitzonderlijke situaties, waarin evident is dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of iets heeft nagelaten, ruimte is voor een billijke vergoeding. ...

Vakantie-uren van zieke werknemer vervallen niet altijd
Bij een apotheek werkt een werkneemster in de functie van teamleidster. De werkneemster meldt zich op 3 maart 2016 ziek. De bedrijfsarts oordeelt dat geen sprake is van ziekte, maar van een (dreigend) arbeidsconflict. De werkneemster verricht van 3 maart 2016 tot en met 31 mei 2016 werkzaamheden in het kader van re-integratie. Op 31 mei 2016 valt zij echter alsnog uit wegens klachten die verband houden met haar zwangerschap en verricht zij geen werk. ...

Uitvoering compensatieregeling gewijzigd: tweede maximum treedt niet in werking
De Hoge Raad heeft in november 2019 duidelijkheid gegeven over slapende dienstverbanden: een werkgever moet meewerken aan het verzoek van een werknemer om een slapend dienstverband te beëindigen. Dit kan ook door middel van een vaststellingsovereenkomst waarbij de werkgever de transitievergoeding betaalt. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie voor de transitievergoeding bij het UWV aanvragen als zij een werknemer ontslaan die meer dan twee jaar ziek is. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. Om de compensatie aan te vragen gelden de volgende cumulatieve voorwaarden: ...

Ontbinding arbeidsovereenkomst: recht op bovenwettelijke uitkering op grond van de ambtelijke rechtspositieregeling?
Eind november heeft de rechtbank Midden-Nederland een casus beoordeeld die voor zowel het ambtenarenrecht, als de arbeidsrechtpraktijk interessant is. Een werkneemster werkte bij een overheidsorgaan, maar viel wel onder een ambtelijke rechtspositieregeling. De kantonrechter stond toe dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met de betreffende werkneemster mag ontbinden op basis van de g-grond (verstoorde arbeidsrelatie) en kwalificeert deze ontbinding als een ontslag op andere gronden in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). ...

Slapend dienstverband? Denk aan het goed werkgeverschap!
De eerste uitspraken inzake de slapende dienstverbanden (zie de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019 ECLI:NL:HR:2019:1734) druppelen langzaam binnen. Het oordeel van het Hof Den Bosch is daarin een opvallende. Het betrof de situatie waarbij een werkgever weigerde het slapende dienstverband op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen, enkel en alleen om de transitievergoeding niet te hoeven betalen. ...

Levert een half uur voor werktijd ziek melden een grond voor ontslag op staande voet op?
Een leerling-kok van een restaurant had zich een half uur voor zijn werktijd per Whatsapp ziekgemeld. Daarna was hij telefonisch niet bereikbaar. Het restaurant heeft de werknemer een aantal dagen later met terugwerkende kracht op staande voet ontslagen wegens het feit dat zij als gevolg van de wanprestatie van de werknemer het restaurant de betreffende dag heeft moeten sluiten, klanten naar huis heeft moeten sturen en veel omzetverlies heeft geleden. ...

Wangedrag van een advocaat-stagiaire? Dit rechtvaardigt niet altijd een ontslag op staande voet
De stagiaire had zijn collega’s, waaronder de directie, per e-mail kenbaar gemaakt dat en waarom hij niet accepteert dat er zonder zijn medeweten en zonder zijn instemming vanuit zijn naam en e-mailaccount e-mails worden verstuurd. De werkgever heeft deze e-mail vervolgens verwijderd uit de zakelijke emailaccounts van de collega’s. ...