Klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders in werking getreden. Het doel van deze wet is de drempel voor het melden van maatschappelijke misstanden te verlagen, het onderzoek naar misstanden te verbeteren en de melders te beschermen. Zowel overheden als bedrijven met meer dan vijftig werknemers zijn verplicht een interne klokkenluidersregeling vast te stellen.

De wet stelt de minimale eisen voor deze regeling. Zo moet in de interne regeling duidelijk worden aangegeven welke procedure de werkgever hanteert bij een interne melding. Ook moet een definitie worden opgenomen van een vermoeden van een misstand. Die definitie mag ruimer zijn dan de definitie in de Wet Huis voor klokkenluiders.

Werkgevers

Wij zijn gespecialiseerd in de klokkenluidersproblematiek. We ondersteunen werkgevers bij het opstellen van interne regels en bij de te nemen stappen in geval van een melding. Hoewel een melding vertrouwelijk kan worden gedaan, worden de media regelmatig betrokken in het proces. In ons netwerk hebben we dan ook ervaren specialisten op het gebied van onderzoek naar meldingen en crisiscommunicatie.

Klokkenluiders

In de Wet Huis voor klokkenluiders speelt de positie van beklaagde geen of in ieder geval een ondergeschikte rol. En dat terwijl de reputatie van de beklaagde, zelfs in geval van een onterechte melding, ernstige schade kan oplopen.

Klokkenluiders hebben een wettelijk recht op interne en externe hulp. Wat zijn de rechten van een beklaagde? Kan hij zich verzetten tegen een schorsing? Hoe kan hij zich tegen de melding verweren? Geldt bij een anonieme melding het recht van hoor en wederhoor? Op welke wijze kan hij rehabilitatie afdwingen? Wij adviseren hen in alle fasen van het proces.

Next Post Previous Post