Wekelijkse signalering

Van den Brekel Advocaten volgt de ontwikkelingen binnen het arbeids-, ambtenaren- en aansprakelijkheidsrecht op de voet. Een actuele gebeurtenis op één van deze vakgebieden wordt wekelijks door één van onze juristen besproken. Dit kan een opmerkelijke uitspraak zijn, maar ook een interessant artikel in een vakblad of een treffend nieuwsbericht. Lees hieronder de wekelijkse signaleringen.
Tussentijdsopzegbeding in de vaststellingsovereenkomst: toch recht op WW?
Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep een opmerkelijke uitspraak gedaan inzake het tussentijdsopzegbeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In beginsel geldt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd enkel kan worden opgezegd indien een opzegbeding schriftelijk is overeengekomen. Voor de werknemer is dit van groot belang, want zonder een dergelijk beding instemmen met de beëindiging van het dienstverband kan resulteren in het voorlopig mislopen van het recht op een WW-uitkering. In de onderhavige zaak hebben werkgever en werknemer echter een omweg gevonden, namelijk het toevoegen van een tussentijdsopzegbeding in de vaststellingsovereenkomst, die de arbeidsovereenkomst beëindigt.

Er speelde hier het volgende. De arbeidsovereenkomst van werknemer was aangegaan voor zeven maanden en zou van rechtswege eindigen op 8 april 2022. In de arbeidsovereenkomst was géén tussentijdsopzegbeding opgenomen. Desondanks is het dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst – gesloten op 30 november 2021 – per 1 januari 2022 geëindigd. In de vaststellingsovereenkomst is opgenomen dat partijen verklaren dat de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst tussentijds kan eindigen met inachtneming van een maand opzegtermijn. ...

Rechtsgeldig overeengekomen proeftijdbeding in een opvolgende arbeidsovereenkomst
Werkgever en werknemer zijn in de zomer van 2023 via een recruitmentbureau met elkaar in contact gekomen. Dit leidde ertoe dat werknemer per 1 september 2023 voor de duur van een jaar in dienst is getreden in de functie van Chief of Staff (hierna: CoS) bij werkgever. In deze arbeidsovereenkomst was een proeftijd van een maand afgesproken.

Vervolgens zijn partijen per 1 oktober 2023 een nieuwe arbeidsovereenkomst aangegaan voor de functie van Chief Digital Officer (hierna: CDO). Bij deze tweede overeenkomst zijn dezelfde arbeidsvoorwaarden opgenomen als in de eerste overeenkomst, waaronder de maand proeftijd. In deze overeenkomst stond ook opgenomen dat naast de functie van CDO nog tijdelijk de functie van CoS moet worden uitgeoefend, totdat deze functie door een ander wordt overgenomen. Op 30 oktober 2023 zegt werkgever de arbeidsovereenkomst met werknemer met onmiddellijke ingang op. Werknemer betwist de rechtsgeldigheid van deze opzegging en stelt dat het proeftijdbeding nietig is. Werknemer verzoekt de kantonrechter om de opzegging van de tweede arbeidsovereenkomst door werkgever te vernietigen. ...

Onterechte loonstop uit personeelsdossier verwijderen: werkneemster krijgt het (zelf!) voor elkaar
Werkneemster werkt sinds februari 2010 bij de Gemeente. Ze heeft zich omstreeks juni 2022 ziekgemeld, vanwege de gevolgen van een auto-ongeluk. Nog voor het begin van het tweede ziektejaar heeft de bedrijfsarts geadviseerd om een diepgaander onderzoek te laten verrichten door een bedrijf naar de beperkingen en mogelijkheden van werkneemster. Dit onderzoek is vervolgens gestart. ...

Het verlofstelsel gaat mogelijk op de schop
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op 11 januari 2024 haar advies “Balans in maatschappelijk verlof” gepubliceerd. In dit advies pleit de SER ervoor om de huidige verlofregelingen te bundelen en het verlofsysteem te vereenvoudigen. Naar aanleiding van dit advies heeft het kabinet op 10 april 2024 zijn brief over de uitwerking van de vereenvoudiging van het verlofstelsel gepubliceerd. Het voorstel dat is opgenomen in deze brief is mede gebaseerd op voornoemd advies van de SER. ...

Werkneemster wordt op het schoolplein aangereden door een leerling op een step. Had werkgever aanvullende maatregelen moeten treffen?
In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 15 maart 2024 stond de vraag centraal of Stichting Orion haar zorgplicht jegens haar werkneemster heeft geschonden. In deze uitspraak speelde het volgende.

Werkneemster is op 1 augustus 2020 bij Stichting Orion in dienst getreden als lerares/teamleidster. Hiervoor was zij al lange tijd in dezelfde functie werkzaam. Op 3 november 2020 is een leerling op een step tegen werkneemster aangereden, waardoor ze allebei zijn gevallen. Werkneemster heeft op dezelfde dag een schriftelijke incidentmelding opgemaakt, waarin zij vermeldt wat zich heeft voorgedaan. Werkneemster heeft Stichting Orion op 21 juni 2021 als werkgever aansprakelijk gesteld. Dit is doorgeleid naar haar verzekeraar MS Amlin, die onderzoek heeft laten instellen. De conclusie was dat Stichting Orion haar zorgplicht niet heeft geschonden. Werkneemster vordert een verklaring voor recht dat Stichting Orion aansprakelijk is voor de door haar geleden schade naar aanleiding van het ongeval. ...

Wetsvoorstel hervorming concurrentiebeding is bekend
Op 4 maart 2024 heeft Minister van Gennip het wetsvoorstel ter hervorming van het concurrentiebeding ter internetconsultatie voorgelegd. Het is niet verrassend dat het concurrentiebeding mogelijk verder aan banden zal worden gelegd. Vorig jaar kondigde de Minister in een kamerbrief al aan dat zij een wetsvoorstel aan het voorbereiden was waarmee het concurrentiebeding (en de inzetbaarheid daarvan) hervormd zal worden. Eerder schreven wij al een blog over deze mogelijke wetswijziging (zie: hier). Doordat kort na de kamerbrief het kabinet is gevallen, heeft het wetsvoorstel even op zich laten wachten.

Samengevat zijn volgende punten de belangrijkste wijzigingen die volgen uit het wetsvoorstel: ...

Heeft de werknemer recht op inzage in e-mail van collega’s?
Werkneemster is sinds 1 april 2016 in dienst van de Gemeente Amsterdam als medewerker manager van stadsdeel Oost. Op 9 juni 2023 heeft zij intern gesolliciteerd voor de tijdelijke functie Teammanager Basisvoorziening, waarvoor zij is aangenomen.

Op 16 juni 2023 is werkneemster gebeld door de Gemeente met de mededeling dat er een e-mail over haar was ontvangen en dat naar aanleiding daarvan twijfels waren ontstaan over haar benoeming. Op 20 juni 2023 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen werkneemster en haar leidinggevende. Haar leidinggevende heeft verteld dat de Teammanager Basisvoorziening van een ander stadsdeel deze e-mail had gestuurd. Werkneemster kreeg geen inzage in deze e-mail, maar volgens de leidinggevende was de strekking dat werkneemster geen draagvlak had in zowel het stedelijk overleg als in het stadsdeel Oost, waar werkneemster voor haar benoeming in de nieuwe functie werkzaam was. Werkneemster is vervolgens niet in haar nieuwe functie gestart. ...

Ontslag op staande voet wegens overtreding van nevenwerkzaamhedenbeding tijdens arbeidsongeschiktheid
Op 1 februari 2020 is werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij Draagkracht Logistics B.V. (hierna: Draagkracht) als verhuizer.

Op 9 juli 2022 is werknemer arbeidsongeschikt geraakt. De bedrijfsarts heeft geconstateerd dat werknemer beperkingen heeft ten aanzien van persoonlijk functioneren, dynamisch handelen en statische houdingen wegens fysieke klachten. Later constateert de bedrijfsarts ook beperkingen wegens werkgerelateerde factoren en adviseert hij mediation. Op 6 juli 2023 heeft de bedrijfsarts geadviseerd het tweedespoortraject in te zetten. Na meerdere verzoeken van Draagkracht heeft werknemer op 31 augustus 2023 zijn toestemming gegeven voor het opstarten van het tweedespoortraject. ...

Ontslag op staande voet wegens het verzwijgen van alcoholverslaving terecht gegeven?
Werkneemster is begin 2023 in dienst getreden bij de Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (hierna: ETZ). Eind mei 2023 kwam werkneemster erachter dat haar echtgenoot al drie jaar een buitenechtelijke relatie had. Zij is dan een week ziek. Op 13 juli 2023 heeft werkneemster in een gesprek met ETZ aangegeven ‘op te zijn’ vanwege problemen met haar man en afgesproken is dat werkneemster wordt opgeroepen voor een consult met de bedrijfsarts. Op 17 juli 2023 is werkneemster bij de bedrijfsarts verschenen en deze heeft geoordeeld dat sprake is van klachten en beperkingen die gezien worden als uiting van ervaren spanningen. Op 20 september 2023 heeft werkneemster aan ETZ laten weten dat zij mogelijk wordt opgenomen in een GGZ-instelling, vanwege een burn-out dan wel klachten als gevolg van PTSS. ...

Ontslag van een statutair bestuurder: geen redelijke ontslaggrond, maar het verzoek tot betaling van de billijke vergoeding wordt afgewezen
Werkneemster is op 15 februari 2019 in dienst getreden van werkgeefster, een vakbondsvereniging voor verzorgenden met ongeveer 30 werknemers. Op 1 maart 2019 en 1 maart 2023 is werkneemster (her)benoemd tot bestuurder-voorzitter. In 2020 is een nieuwe governancestructuur opgezet, waarbij de RvT is opgeheven en de ledenraad ging fungeren als werkgever van werkneemster....

Werkgever heeft steken laten vallen in onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Ernstig verwijtbaar handelen?
Werknemer is op 6 januari 2014 in dienst getreden van OnCampus Amsterdam B.V. (hierna: OCA) en vervulde laatstelijk de functie van tutor of English. Op 12 oktober 2021 heeft OCA een klacht van zeven studenten ontvangen over ongepaste (discriminatoire) opmerkingen van werknemer tijdens een online les. OCA heeft naar aanleiding van deze klacht het zogenoemde stage 1-onderzoek (local level) uitgevoerd. Op 15 oktober 2021 heeft A de klachten met werknemer besproken en op 20 oktober is er gesproken met de klagers. Begin december hebben de klagers via de studentenvertegenwoordiger een klacht ingediend over de klachtafhandeling. Daarop heeft OCA een stage 2-onderzoek (centre head formal review) uitgevoerd. ...

Billijke vergoeding van 60.000 euro en betaling advocaatkosten vanwege onrechtmatige inschakeling extern onderzoeksbureau
De kantonrechter Haarlem heeft zich recent in een uitvoerig gemotiveerde beschikking uitgelaten over de ontbinding van een werknemer wegens een verstoorde verhouding met de bestuurder¹. Deze uitspraak is om een paar redenen interessant. Aan het ontbindingsverzoek ging een anonieme melding vooraf gericht tegen de bestuurder, waarvan de werkgever vermoedde dat de werknemer hierbij betrokken was. Het door de werkgever inschakelen van Hoffmann (toen nog Hoffmann bedrijfsrecherche) om te achterhalen wie achter de anonieme brief zat(en) vond de kantonrechter ernstig verwijtbaar. Dit leverde de ontslagen werknemer een billijke vergoeding van 60.000 euro en de (uitzonderlijke) vergoeding van de volledige advocaatkosten op. ...

Werknemer heeft concurrentiebeding overtreden – veroordeling tot nakoming
De rechtbank Dordrecht heeft recent uitspraak gedaan in een kwestie over het wel of niet overtreden van een concurrentiebeding door een ex-werknemer. Ik stond de werkgever bij, een onderneming gericht op het uitrusten, gereedmaken en ondersteunen van (luxe) jachten.

Eén van haar werknemers had zijn arbeidsovereenkomst opgezegd met als doel bij een directe concurrent van de werkgever in dienst te treden. Dit heeft de werkgever niet toegestaan en dit ook meermaals uitdrukkelijk aan de werknemer op voorhand laten weten. Toch is de werknemer bij de concurrent in dienst getreden. De werkgever is vervolgens een procedure bij de kort gedingrechter gestart om ervoor te zorgen dat de werknemer het concurrentiebeding alsnog zou nakomen. Met succes. ...

Heeft werknemer recht op aanvullende schadevergoeding?
Werknemer is van 1 januari 2009 tot 1 april 2020 in dienst geweest bij EPT in de functie van accountmanager. De kantonrechter heeft op 13 maart 2018 het ontbindingsverzoek van werkgever afgewezen omdat onvoldoende is gebleken van disfunctioneren of van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Vervolgens is op 4 maart 2020 alsnog de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en EPT per 1 april 2020 ontbonden. De rechter heeft in deze ontbindingsprocedure ernstig verwijtbaar handelen van EPT vastgesteld. Het ernstig verwijtbaar handelen bestaat uit het feit dat EPT werknemer in 2017 zonder goede gronden op non-actief is gesteld en EPT na de afwijzing van het ontbindingsverzoek heeft aangestuurd op een beëindiging van het dienstverband in plaats van de arbeidsrelatie te normaliseren. EPT heeft dan ook een terugkeer van werknemer naar de werkvloer onmogelijk gemaakt. In dat kader heeft werknemer een billijke vergoeding ontvangen van €50.000 bruto. Verder blijkt dat werknemer in de eerder genoemde ontbindingsprocedure zich expliciet alle rechten heeft voorbehouden ten aanzien van het vorderen van schadevergoeding met betrekking tot de medische kosten, huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging. ...

Ontslag op staande voet vanwege drie waarschuwingen?
Werknemer is op 4 januari 2023 in dienst getreden bij Haltronic op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Hij was werkzaam als keurmeester. Het dienstverband van werknemer werd gekenmerkt door kleine en grote incidenten.

Op 5 april 2023 heeft Haltronic een eerste schriftelijke waarschuwing gegeven aan werknemer omdat zijn rijbewijs was ingevorderd in verband met het overschrijden van de snelheidslimiet. Verder heeft Haltronic werknemer meegedeeld dat het tanken van diesel niet was toegestaan en dat daarom de tankpas werd geblokkeerd. ...

Ontslag van werknemer wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een stagiaire
Werknemer is sinds 1 augustus 2018 bij werkgeefster, een zorginstelling, in dienst. Op 4 november 2021 heeft de stagebegeleidster bij de leidinggevende van werknemer aangegeven dat een stagiaire aan haar heeft verteld dat werknemer handtastelijk is geweest tijdens een autorit vanaf een door hen bezochte cliënt naar kantoor. Op 4 november 2021 is werknemer op non-actief gesteld vanwege een klacht. De volgende dag heeft de stagiaire het incident aan de leidinggevende gemeld. Vervolgens heeft de stagiaire een schriftelijke verklaring opgesteld over hetgeen volgens haar is voorgevallen tijdens de autorit op 6 oktober 2021. Onder andere heeft zij verklaard dat werknemer haar herhaaldelijk heeft aangeraakt op haar nek, schouders en been, hoewel zij had aangegeven hier niet van gediend te zijn. Op 5 november 2021 heeft er een gesprek plaatsgevonden met werknemer. Werknemer heeft aangegeven dat de stagiaire met hem in de auto is meegereden en hij dat achteraf niet – zonder aanwezigheid van een derde persoon – had moeten doen. ...

Billijke vergoeding na einde arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd!
Werknemer is eerst als vrijwilliger bij werkgever – een speeltuin – werkzaam geweest, waarna zij op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van negen maanden in dienst is getreden. Die arbeidsovereenkomst is vervolgens verlengd met één jaar.

Op enig moment is er discussie ontstaan tussen werknemer en werkgever over het al dan niet thuiswerken en het gebruik van de privé-laptop en privé-telefoon. ...

Arbeidsovereenkomst niet verlengd wegens zwangerschap
Kan werknemer met terugwerkende kracht achterstallig salaris vorderen terwijl werknemer over die periode de vaste urenomvang heeft afgewezen?

Werknemer is op 11 juli 2022 in dienst getreden bij werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van zeven maanden. In december 2022 heeft werknemer tijdens een functioneringsgesprek op eigen initiatief een aantal doelen geformuleerd om zich verder te ontwikkelen. De arbeidsovereenkomst van werknemer is vervolgens verlengd voor de duur van zeven maanden. In de begeleidende brief die bij de verlenging van de arbeidsovereenkomst hoort, staat vermeld dat er de intentie is om een langdurig dienstverband aan te gaan. ...