Wekelijkse signalering

Van den Brekel Advocaten volgt de ontwikkelingen binnen het arbeids-, ambtenaren- en aansprakelijkheidsrecht op de voet. Een actuele gebeurtenis op één van deze vakgebieden wordt wekelijks door één van onze juristen besproken. Dit kan een opmerkelijke uitspraak zijn, maar ook een interessant artikel in een vakblad of een treffend nieuwsbericht. Lees hieronder de wekelijkse signaleringen.
Echtscheidingsproblemen kunnen doorwerken in de arbeidsrelatie
Het Gerechtshof (hof) heeft een oordeel moeten vellen over de arbeidsrelatie waarbij de man werkzaam is als directeur grootaandeelhouder (dga) bij een werkgever en zijn (ex)-vrouw als werknemer in dienst is bij hetzelfde bedrijf. Tussen de dga en zijn echtgenote is sprake van echtscheidingsproblemen.

De man is sinds 1991 werkzaam als dga bij werkgever. De werknemer is met de dga een relatie aangegaan en gehuwd. Op 28 december 2000 is zij bij werkgever in dienst getreden in de functie van personeelsfunctionaris, maar zij verrichtte ook andere werkzaamheden. ...

Modern werkgeversgezag: chauffeurs in dienst bij Uber
De FNV is een procedure tegen Uber gestart waarin zij Uber aanspreekt op het naleven van de CAO Taxivervoer. Volgens de FNV zijn de chauffeurs werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, omdat voldaan is aan de vereisten arbeid, loon en gezag. Dit zou betekenen dat Uber de werkgever is en dat de algemeen verbindend verklaarde cao Taxivervoer van toepassing is. ...

Vrijheid van meningsuiting of slecht werknemerschap?
Er worden steeds meer uitspraken gewezen die betrekking hebben op de Covid-19 pandemie. Zo heeft de rechtbank Gelderland afgelopen week een uitspraak gewezen waarin de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting van een werknemer en het goed werknemerschap ten opzichte van de werkgever werd getoetst. ...

Voetbal in het arbeidsrecht – kan een profvoetballer zijn arbeidsovereenkomst tussentijds ontbinden?
Micky van der Ven, een contractspeler van FC Volendam, heeft de voetbalclub om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst verzocht voor afloop van de tot en met 31 augustus 2021 lopende transferperiode, zodat hij een (financieel) beter aanbod van een andere voetbalclub zou kunnen accepteren.

De contractspeler heeft in 2019 voor drie jaar een arbeidsovereenkomst met FC Volendam gesloten. Tussentijds is de overeenkomst verlengd voor één jaar tot 30 juni 2023. In de overeenkomst is onder meer opgenomen dat als de overeenkomst wordt beëindigd omdat de contractspeler vertrekt naar een andere betaalde voetbalclub, de contractspeler een vergoeding aan FC Volendam verschuldigd is. ...

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet is niet verantwoordelijk voor uitbetaling van ziekengeld
Een werknemer is op 25 januari 2016, vanuit een WW-uitkering, in dienst getreden als dataspecialist bij een werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (hierna: de eigenrisicodrager). Slechts drie dagen na indiensttreding, op 28 januari 2016, heeft werknemer zich ziek gemeld vanwege psychische klachten. Op 2 februari 2016 heeft de eigenrisicodrager de arbeidsovereenkomst in de proeftijd opgezegd en aan het UWV gemeld dat werknemer ziek uit dienst treedt. Ook heeft de eigenrisicodrager het UWV verzocht om een beslissing over de Ziektewetuitkering van werknemer te nemen. ...

Coronaprotocol negeren? Dat kan leiden tot ontslag
De Rotterdamse kantonrechter heeft begin deze maand de arbeidsovereenkomst van een Bach Prep Operator (BPT-er) bij chemiebedrijf DuPont de Nemours Nederland B.V. (DuPont) ontbonden omdat de BPT-er het coronaprotocol niet heeft gevolgd en vervolgens een verstoorde arbeidsverhouding is ontstaan. ...

Telt een dienstverband in het verleden bij dezelfde werkgever mee voor het berekenen van de transitievergoeding?
Op 11 augustus heeft de kantonrechter Gelderland een uitspraak gedaan inzake een onderwerp waar (logischerwijs) niet vaak over wordt geprocedeerd. De werknemer in deze kwestie probeerde de voorgaande dienstverbanden bij zijn werkgever, die hij zelf had opgezegd, mee te laten wegen bij de berekening van de transitievergoeding. Een werknemer heeft in beginsel recht op een transitievergoeding als het initiatief tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij de werkgever ligt. Waarom startte de werknemer dan toch deze procedure? ...

Een stoel verhuren in een kapsalon – kan een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan?
Koolman & Co V.O.F. (hierna: Koolman) exploiteert een kapsalon in Twello. Verzoekster is met Koolman op 18 januari 2019 een overeenkomst aangegaan. De overeenkomst draagt het opschrift ‘Huur- (ex artikel 7:290 BW) en Samenwerkingsovereenkomst’. In de overeenkomst is onder andere opgenomen dat Koolman een kappersstoel ter beschikking stelt aan verzoekster en dat zij 40% van haar omzet afdraagt aan Koolman. Bij aangetekende brief van 30 maart 2021 heeft verzoekster de overeenkomst met Koolman opgezegd tegen 30 april 2021. Partijen hebben vervolgens gediscussieerd over de vraag hoe de verhouding van partijen juridisch gekwalificeerd moet worden. Op 29 april 2021 heeft verzoekster aan Koolman gemeld dat de opzegging wordt ingetrokken en dat zij haar werkzaamheden na 30 april 2021 zal voortzetten. ...

Hoort geweld in de gezondheidszorg er bij?
De kantonrechter Limburg heeft vorige maand een politiek en maatschappelijk interessante uitspraak gewezen.

In de uitspraak wordt de arbeidsovereenkomst van een Agogisch Werkende GGZ 1 van de geestelijke gezondheidszorg instelling Mondriaan te Limburg ter discussie gesteld.

De medewerker was sinds 1 oktober 2019 in dienst bij Mondriaan. Mondriaan hanteert een strikt protocol Gedrag en Integriteit, dat de medewerker ook ter beschikking is gesteld. In dit protocol is in de kern opgenomen dat alle vormen van grensoverschrijdend gedrag vinden onacceptabel zijn. ‘Grensoverschrijdend gedrag is een zeer breed begrip, maar ook een subjectief begrip, omdat ieder voor zich bepaalt waar voor hem of haar de grens ligt die acceptabel gedrag van grensoverschrijdend gedrag scheidt. ...

Leidt het stelen van 8 flessen wijn als ambtenaar tot ontslag als werknemer?
De signalering van deze week is in meerdere opzichten interessant te noemen. Het betreft de situatie waarbij een werkgever met één van zijn medewerkers sinds een in 2016 gegeven strafontslag in een (bestuursrechtelijke) procedure is verwikkeld. In 2020 is de WNRA in werking getreden waarmee de bestuursrechtelijke procedure ook een arbeidsrechtelijke context heeft gekregen. Als het gegeven strafontslag wordt vernietigd en de medewerker dus nog steeds bij de werkgever in dienst is, wat betekent dit dan voor de ambtenaar die nu werknemer is geworden?...

Is een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst rechtsgeldig als de korpschef de intrekking van de toestemming herroept?
Op 28 november 2019 heeft de korpschef toestemming verleend aan werknemer voor het verrichten van beveiligingswerkzaamheden voor Securitas (hierna: werkgever) op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (hierna: Wpbr). Werknemer is op 11 december 2019 gestart met een opleiding tot beveiliger en op 8 januari 2020 is hij bij werkgever in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. ...

DJI gaat met succes in hoger beroep in zaak pizzabezorger
Werknemer is sinds 11 juli 2005 werkzaam bij een extra beveiligde inrichting van DJI in de functie van Senior Complexbeveiliger. Op de arbeidsovereenkomst van werknemer is de Ambtenarenwet 2017 van toepassing. Verder zijn er diverse regelingen van toepassing binnen de inrichting met het oog op de veiligheid van de werknemers, gedetineerden en de maatschappij. In deze regelingen is onder meer opgenomen dat de deuren die toegang verschaffen tot de inrichting en de binnenplaatsen niet mogen worden geopend voordat er door de piketfunctionaris toestemming is verleend. ...

De vrijheid van meningsuiting kan worden beperkt in de arbeidsrelatie
Werknemer is sinds september 2016 werkzaam bij Greenpeace in de functie van project finance officer. Greenpeace hanteert een gedragscode waarin staat dat werknemers moeten handelen overeenkomstig de kernwaarden van Greenpeace. Werknemer heeft een Facebookaccount die alleen zichtbaar is voor zijn 200 Facebookvrienden, waaronder een aantal collega’s van Greenpeace. Op zijn Facebookaccount was zichtbaar dat werknemer werkzaam was bij Greenpeace. Greenpeace heeft op 24 oktober 2019 een klacht over werknemer ontvangen, omdat werknemer op Facebook onder andere negatieve uitlatingen heeft gedaan over de separatisten in Hong Kong....

WBTR maakt ontslag bestuurder stichting per 1 juli 2021 makkelijker
Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR is bedoeld om de kwaliteit van het bestuur van en toezicht op verenigingen en stichtingen te verbeteren. Volgens de minister van Justitie geeft de WTBR vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen, waaronder in de semipublieke sector.

Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt....

Proeftijd overeengekomen? Leg schriftelijk vast!
Werkneemster is op 6 januari 2021 bij StatEmpire, een juristenkantoor, in dienst getreden op basis van een mondelinge arbeidsovereenkomst. Zij was aangenomen om de bedrijfsprocessen van StatEmpire te optimaliseren en de financiële administratie bij te werken. Op 25 februari 2021 heeft X, een jurist die werkzaam is bij StatEmpire en werkneemster heeft aangenomen, een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van drie maanden aan werkneemster aangeboden. Daarbij heeft hij in een WhatsAppbericht aan werkneemster geschreven dat hij de volgende dag uitsluitsel wilde hebben, anders zou hij zich beroepen op het proeftijdbeding. ...

Is tussen partijen een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen?
De kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland heeft zich in een kortgeding procedure uitgelaten over de vraag of een arbeidsovereenkomst is ontstaan tussen werkgever en een (zwangere) werkneemster.

Werkneemster is op 1 april 2018 in dienst getreden bij werkgever in de functie van KAM-coördinator. Bij brief van 19 december 2020 heeft zij haar arbeidsovereenkomst opgezegd tegen eind december 2020. Per 1 januari 2021 is werkneemster in dienst getreden bij een nieuwe werkgever....

Verlofaanvraag werknemer weigeren? Werkgever let op!
De zomer breekt langzaam aan en daarmee ook de aanvragen van werknemers om hun verlof op te nemen voor zomervakantie. Een recent arrest van de Hoge Raad van 16 april jl. vormt aanleiding om de problemen die rond de verlofaanvraag van een werknemer kunnen rijzen onder de aandacht te brengen. ...

Ruim één jaar integriteit sinds de Wnra: de balans opmaken (ArbeidsRecht 2021/19)
Marion van den Brekel heeft voor de vierde aflevering van het tijdschrift ArbeidsRecht een bijdrage geschreven waarin zij toetst in hoeverre de civiele rechter in uitspraken over ambtelijke integriteit het arbeidsrechtelijk kader hanteert. Marion borduurt hiermee voort op haar artikel dat vorig jaar in hetzelfde tijdschrift is verschenen (Wnra: (on)gelijkheid bij schending integriteit?, ArbeidsRecht 2020/4). Lees hier het volledige artikel.

NOW en TVL voortgezet in derde kwartaal 2021
Gisteren is het al eerder genomen besluit bekend gemaakt dat het steunpakket voor ondernemers ook na eind juni van dit jaar wordt voortgezet. In totaal heeft de regering nu 80 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en werkenden te steunen tijdens de corona-pandemie. Nu komt daar nog eens 6 miljard bij. ...

Ontslag op staande voet voor een jonge oproepkracht
De werknemer is in oktober 2016 in dienst getreden bij de werkgever op basis van een oproepovereenkomst voor onbepaalde tijd in de functie van chauffeur. De werknemer heeft op 17 juli 2020 zijn beschikbaarheid voor de maand augustus 2020 doorgegeven aan de werkgever. Hier werd door de werkgever niet op gereageerd met als gevolg dat de werknemer op 27 juli 2020 heeft laten weten hij in de maand augustus niet hoefde te worden ingepland. ...

Negen weken (deels) betaald ouderschapsverlof
De Tweede Kamer heeft op 20 april 2021 ingestemd met het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof. Het wetsvoorstel regelt onder andere dat werknemers vanaf 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof krijgen doorbetaald. Uit onderzoek blijkt dat ruime verlofregelingen bijdragen aan een evenwichtige verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen. ...

Werkgever mag loonsverhoging uitstellen vanwege zwaarwegend belang, dat geldt echter niet voor het inhouden van vakantiedagen.
De kantonrechter Rotterdam (hierna: de kantonrechter) heeft zich uitgelaten over de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden van werknemers werkzaam bij Selecta Netherlands B.V. (hierna: werkgever). Het ging hier om het uitstellen van algemene salarisverhogingen en het inhouden van vakantiedagen. De zes werknemers zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en in deze overeenkomsten is bepaald dat het Arbeidsvoorwaardenstelsel Selecta Netherlands (hierna: AVSN) van toepassing is. Het AVSN bevat een eenzijdig wijzigingsbeding en hierin is bepaald dat de collectieve structurele salarisverhogingen van de cao Werkgevers Technische Groothandel van toepassing zijn op de salarissen van werknemers. ...

Een tweeluik over het concurrentiebeding – deel 2 – werkgever vordert met succes een boete voor overtreding van het concurrentiebeding
In de signalering van vorige week besprak ik de uitspraak van het Hof den Bosch van 23 maart 2021. Deze week bespreek ik het concurrentiebeding vanuit het oogpunt van werkgever waarbij ik de uitspraak van de rechtbank Rotterdam als voorbeeld zal nemen. ...

Een tweeluik over het concurrentiebeding – deel 1 – werknemer vordert schorsing van het concurrentiebeding
De Oude Werkgever exploiteert een onderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen, vervaardigen en verkopen van magnetische oplossingen voor uiteenlopende industriële toepassingen. De werknemer is op 1 november 2004 voor onbepaalde tijd bij de werkgever in dienst getreden in de functie van verkoopmedewerker....

Gedetacheerde werknemer gaat niet mee over
In de zaak waarin het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 16 februari 2021 uitspraak heeft gedaan, speelde de vraag of een (gedetacheerde) werknemer een beroep kon doen op de beschermingsregels bij overgang van onderneming. De werknemer kon dat in deze kwestie niet. In deze signalering leg ik uit waarom de werknemer in deze zaak achter het net vist, terwijl het tegenovergestelde zich voltrok in een zaak die vergelijkbaar aan doet. ...

Door NOW gratis overwerken
Op 5 februari 2021 heeft kamerlid de heer Van Dijk van de PvdA 11 vragen gesteld over min-uren die werknemers zouden opbouwen en NOW steun die werkgevers ontvangen. In deze signalering wordt stilgestaan bij beantwoording van deze vragen op 31 maart 2021 door demissionair minister Koolmees. ...

Procederen over de NOW-vaststelling door het UWV: heeft het zin?
Corona beheerst al ruim een jaar de economie. Ondernemers maken dankbaar gebruik van de steunpakketten die de Nederlandse overheid beschikbaar heeft gesteld. Een daarvan is de NOW (de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) waarmee een aanzienlijk deel van de loonkosten van werkgevers kan worden opgevangen. De NOW wordt uitgevoerd door het UWV. Gekozen is voor een laagdrempelige aanvraag die later door het UWV wordt getoetst aan de hand van de definitieve cijfers. Er zijn inmiddels drie periodes (‘tranches’) van de NOW achter de rug, de vierde loopt nu en de vijfde is in beeld (vanaf 1 april a.s.)....

Geen slapend dienstverband en toch Xella-route gevolgd
Het volgende speelde zich af. Een werknemer is op 1 januari 2008 in dienst getreden bij de werkgeefster. Bij indiensttreding was de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt en ontving hij een WAO-uitkering (25 tot 35%). Op 17 november 2016 is de werknemer ziek geworden. Na twee jaar ziekte heeft het UWV aan de werknemer een volledige WAO-uitkering (80 tot 100%) toegekend. In de periode van 17 november 2016 tot 17 november 2018 is sprake geweest van onenigheid tussen de werkgeefster en de werknemer. In dat kader hebben onderhandelingen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsgevonden. Deze hebben echter niet tot overeenstemming geleid. ...

Vlijmscherpe messen en een lesje bewijsrecht – is van een arbeidsongeval sprake?
Een kwestie die op het eerste oog redelijk overzichtelijk lijkt, heeft er toch voor gezorgd dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 16 maart jl. een tussenarrest heeft gewezen. Wat speelde hier? De werknemer in kwestie is sinds 25 februari 2013 als algemeen medewerker bij Alami Vis in dienst. Op zaterdagochtend 13 juli 2013 is de werknemer geopereerd aan zijn linkerhand. Nadien is hij nog een keer geopereerd en heeft hij fysiotherapie gehad. De werknemer stelt deze verwonding te hebben opgelopen bij het vervangen van de messen van de visfileermachine. Daarbij raakte een mes in onbalans en de werknemer heeft in een reflex het vlijmscherpe mes opgevangen en daarbij drie vingers grotendeels doorgesneden. ...

Opzeggen eigen arbeidsovereenkomst en binnen zes maanden terug in dienst, wat doet dit met de berekening van de transitievergoeding?
Het gaat hier om een werknemer die van 1 oktober 2013 tot 1 juli 2019 in de functie van salesmanager in dienst is geweest van werkgeefster. Per 1 juli 2019 heeft werknemer de arbeidsovereenkomst op eigen initiatief opgezegd om bij een andere werkgever in dienst te treden. Werknemer heeft omstreeks september 2019 aan werkgeefster gevraagd naar de mogelijkheden om weer bij haar in dienst te treden. Nadat werknemer en werkgeefster daarover meerdere gesprekken hebben gevoerd, heeft werkgeefster besloten om werknemer wederom aan te nemen. De werknemer is op 14 oktober 2019 op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de functie van ordermanager bij werkgeefster aan de slag gegaan....

Racisme in een appgroep: arbeidsrechtelijke consequenties?
Werknemer is op 1 april 2000 bij een werkgever die zich richt op de markt voor industriële gassen in dienst getreden, laatstelijk als ‘Senior Continental Mechanical Technician’. Sinds 1 februari 2016 zit werknemer in een door een collega gemaakte appgroep met in totaal zeventien deelnemers, waarvan overwegend (ex-)collega’s van werknemer. Op 29 juni 2020 heeft werknemer discriminerende media-elementen in de groepsapp gedeeld. Op 30 juni 2020 heeft op initiatief van werkgever een gesprek plaatsgevonden met werknemer, waarbij zij werknemer heeft geconfronteerd met een aantal racistische afbeeldingen die hij in de appgroep heeft verspreid. ...

Een onverplichte loondoorbetaling zorgt er niet meteen voor dat er rechten ontstaan
De feiten van deze zaak zijn eigenlijk vrij eenvoudig. Een oproepkracht (hierna: werknemer) werkt voor onbepaalde tijd als verkeersregelaar bij het bedrijf Target. Na bijna 3 jaar in dienst te zijn geweest, meldt werknemer zich op 23 maart 2020 ziek. Vervolgens betaalt Target in de maanden maart, april en mei van 2020 gewoon zijn loon voor 100% door. In de maanden juni en juli van 2020 heeft Target echter maar 70% van zijn loon doorbetaald. Werknemer pikt dit niet en schakelt een adviseur in die optreedt als zijn gemachtigde. ...

Projectovereenkomst voldoet niet aan de wettelijke vereisten, maar is toch rechtsgeldig beëindigd
Werknemer is op 13 september 2016 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (de duur van een project) aangegaan met de formele werkgever (lees: een payrollorganisatie). Bij de totstandkoming van deze arbeidsovereenkomst waren vier partijen betrokken: de formele werkgever, de cliënt van werkgever (lees: materiële werkgever en tevens detacheerder), de inlener en de werknemer. ...

Voordelen verrekenen met de nadelen, ook als de werknemer aansprakelijk is
Een universitair hoofddocent van de Wageningen Universiteit (WU) heeft in de uitoefening van haar functie onder meer onderzoek verricht naar vetzuurpatronen in melk van veedieren en de invloed hiervan op de kwaliteit van de melk. De kennis die uit dat onderzoek voortvloeide, heeft zij onder meer ingezet bij de uitvoering van door de overheid gesubsidieerde zogenaamde kennisoverdrachtenprojecten. ...

Proeftijdontslag bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd rechtsgeldig gegeven
Het volgende is voorgevallen. Werknemer heeft op 19 december 2019 een arbeidsovereenkomst met werkgever ondertekend. Daarin staat dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor een periode van zes maanden en één dag, ingaande op 2 januari 2020 en eindigend op 2 juli 2020. Partijen hebben ook afgesproken dat de eerste maand van de arbeidsovereenkomst geldt als proeftijd en dat de proeftijd derhalve tot en met 2 februari 2020 loopt. Werknemer heeft op eigen verzoek (in verband met een verhuizing) met ingang van 3 januari 2020 (en dus niet 2 januari 2020) werkzaamheden op het kantoor van werkgever verricht. Werkgever schrijft op 31 januari 2020 per e-mail aan werknemer dat hij de arbeidsovereenkomst per 1 februari 2020 binnen de proeftijd beëindigt. ...

Ontbreken schipholpas maakt weigeren passend magazijnwerk verwijtbaar
Werkneemster is in de zomer van 2014 in dienst getreden bij Lagardère, een retail winkel op Schiphol, en heeft zich ruim drie jaar daarna ziek gemeld wegens pesterijen op de werkvloer. Zij is in mei 2018 begonnen met re-integreren. Begin 2019 meldt werkneemster zich hersteld, maar Lagardère wil deze betermelding medisch laten onderzoeken. Kort daarna hebben werkneemster en Lagardère een gesprek gehad waarin onder meer het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is besproken. Een maand daarna heeft Lagardère via de Arbodienst een medische expertise aangevraagd. Uit drie e-mails blijkt dat Lagardère werkneemster diverse malen heeft verzocht de voor de medische expertise benodigde gegevens in te vullen en getekend te retourneren. Dit heeft werkneemster nagelaten. ...

Ambtenarenrecht – arbeidsongeschikt in en door de dienst?
Eén van de oud-medewerkers van de GDD is op 1 augustus 2015 ontslag verleend wegens arbeidsongeschiktheid. De ziekte van de medewerkster waardoor zij arbeidsongeschikt is geworden, is voornamelijk van psychische aard. Zij heeft haar werkgever aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van arbeidsongeschiktheid in en door de dienst als bedoeld in het (toenmalige) artikel 7:1, eerste lid, aanhef en onder d, van de CAR/UWO. Volgens de GGD is hier geen sprake van en zij heeft het verzoek van de medewerkster afgewezen. Ook nadat de medewerkster bezwaar heeft ingesteld, heeft de GGD dit standpunt gehandhaafd. De medewerkster heeft daarop beroep bij de rechtbank Haarlem ingediend. ...

2021: wat zijn de juridische vooruitzichten?
Ieder jaar kent nieuwe plannen, ideeën en vooruitzichten. Wat staat er het komende jaar op het gebied van het arbeids- en ambtenarenrecht op de juridische agenda gepland? ...