Grensoverschrijdend gedrag

Werkgevers hebben een zorgplicht voor een veilige werkomgeving. Dit betekent dat een werkgever zoveel mogelijk moet voorkomen dat de werknemer tijdens zijn werk schade oploopt. Schade ziet niet alleen op fysieke schade, maar ook op psychische schade. Onder de zorgplicht van de werkgever valt dus ook de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en integriteitsschendingen op de werkvloer (artikel 3 lid 2 Arbowet).

Een belangrijke stap in het omgaan met ongewenst gedrag op de werkvloer is het hebben van duidelijke regels. Het is voor werkgevers dus van belang dat zij gedragsregels en/of een gedragscode opstellen waarin is vastgelegd welk gedrag wel en niet wenselijk wordt geacht binnen de organisatie. Het enkel hebben van gedragsregels is echter onvoldoende. De werkgever moet er zorg voor dragen dat zijn werknemers bekend zijn met de geldende gedragsregels. Daarnaast wordt van de werkgever verwacht dat hij het goede voorbeeld geeft en dat hij toezicht houdt op de situaties de werkvloer. Doet een werkgever niet wat redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de opgelopen schade (artikel 7:658 BW).

Bij grote organisaties is het aan te raden dat er een vertrouwenspersoon wordt aangesteld waar werknemers melding kunnen maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag of ander onwenselijk gedrag. Ook doet een grote organisatie er goed aan een interne klachtenprocedure te hanteren.

Wat kunnen we voor u doen?
  • We beoordelen vraagstukken inzake (seksueel) grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers, werknemers en verzekeraars.
  • We stellen gedragscodes, reglementen en interne klachtprocedures op.
  • We begeleiden de werkgever in trajecten met werknemers in brede zin.
  • Ook begeleiden we de werkgever als een (extern) onderzoek moet worden uitgevoerd naar het grensoverschrijdend gedrag.
  • We adviseren over disciplinaire mogelijkheden en ontslag.

Next Post Previous Post