Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht tussen onze cliënten en Van den Brekel advocaten.

Artikel 1 – Definities

1.1 Opdrachtgever
Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon (rechtspersonen) die aan Van den Brekel advocaten een opdracht verleent (verlenen) tot het verrichten van diensten.

1.2 Van den Brekel advocaten
Van den Brekel advocaten is de handelsnaam onder welke mr. M.C.J. van den Brekel (en/of een of meerdere door haar ingeschakelde natuurlijke personen of rechtspersonen) in opdracht van Opdrachtgever diensten verleent op het gebied van de advocaten.

Artikel 2 – Overeenkomst van opdracht

2.1 Van den Brekel advocaten verricht alle diensten en overige werkzaamheden uit hoofde van een met Van den Brekel advocaten gesloten overeenkomst van opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Op alle werkzaamheden en opdrachten (waaronder vervolgopdrachten) verricht of te verrichten door of namens Van den Brekel advocaten en alle rechtsverhoudingen met derden zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van den Brekel advocaten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 Van den Brekel advocaten voert uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever een opdracht uit. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het licht daarvan verrichte werkzaamheden, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken.
2.5 Van den Brekel advocaten zal zich inspannen de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Opdrachtgever zal aan Van den Brekel advocaten alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst van opdracht, evenals alle informatie die Van den Brekel advocaten van Opdrachtgever verlangt (een en ander indien en voor zover Opdrachtgever in staat is om deze informatie te verstrekken).
2.6 Van den Brekel advocaten zal Opdrachtgever er schriftelijk van op de hoogte stellen wanneer het dossier aangaande de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht wordt gesloten. Het dossier zal vervolgens gedurende een periode van minimaal vijf jaren in een specifiek daartoe bestemde archiefruimte worden bewaard.

Artikel 3 – Inschakeling van derden

3.1 De keuze van de door Van den Brekel advocaten in te schakelen derden zal altijd met inachtneming van de vereiste zorgvuldigheid plaatsvinden. Behoudens de inschakeling van deurwaardersbijstand, zal de keuze van de in te schakelen derde zoveel mogelijk plaatsvinden in overleg met Opdrachtgever. Van den Brekel advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door Van den Brekel advocaten ingeschakelde derden behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Van den Brekel advocaten. Van den Brekel advocaten is door Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Opdrachtgever te aanvaarden.
3.2 Ingeval van ontstentenis of belet van mr. M.C.J. van den Brekel zal laatstgenoemde meteen met Opdrachtgever in overleg treden met betrekking tot een door Van den Brekel advocaten in te schakelen externe advocaat die gedurende de periode van ontstentenis of belet de uitvoering van de overeenkomst van opdracht zal overnemen. Inschakeling van deze externe advocaat zal niet plaatsvinden dan na voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever. De uitvoering van de overeenkomst van opdracht door deze externe advocaat zal vervolgens voor zoveel als mogelijk plaatsvinden op basis van dezelfde voorwaarden als die zijn overeengekomen tussen Van den Brekel advocaten en Opdrachtgever.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door Van den Brekel advocaten mocht leiden tot aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Van den Brekel Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat Van den Brekel Advocaten in dit betreffende geval in verband met deze verzekering draagt.
4.2 Indien – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de in artikel 4.1 van deze algemene voorwaarden genoemde beroepsaansprakelijkheids-verzekering plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van Van den Brekel advocaten voor directe schade van Opdrachtgever in geen geval meer bedragen dan het gedeclareerde en door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium met betrekking tot de betreffende opdracht, een en ander met een maximum van € 10.000.
4.3 Voor de vaststelling van de aansprakelijkheid van Van den Brekel advocaten jegens Opdrachtgever zullen met elkaar samenhangende gebeurtenissen (waaronder tevens dient te worden verstaan een nalaten) als één schadeveroorzakende gebeurtenis worden beschouwd.
4.4 Van den Brekel advocaten is niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever indien en zolang Opdrachtgever zijn verplichtingen ten opzichte van Van den Brekel advocaten en zoals neergelegd in artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden niet nakomt.
4.5 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten.
4.6 Aanspraken in verband met beweerde aansprakelijkheid van Van den Brekel advocaten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een periode van 3 maanden na het eindigen van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht schriftelijk en gemotiveerd door Opdrachtgever bij Van den Brekel advocaten te worden ingediend.

Artikel 5 – Vrijwaring aanspraken van derden

5.1 Opdrachtgever vrijwaart Van den Brekel advocaten tegen alle aanspraken van derden alsmede de door Van den Brekel advocaten in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Van den Brekel advocaten voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
5.2 Daarnaast vrijwaart Opdrachtgever Van den Brekel advocaten voor aanspraken van derden jegens Van den Brekel advocaten welke verband houden met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft en/of die verband houden met het niet aanvaarden dan wel neerleggen van de opdracht door Van den Brekel advocaten vanwege het feit dat Van den Brekel advocaten niet in voldoende mate de gegevens heeft verkregen benodigd ter vaststelling van de identiteit van Opdrachtgever zoals vereist op grond van de Verordening op de administratie en de financiële integriteit van 25 maart 2009, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Van den Brekel advocaten.

Artikel 6 – Honorarium en betaling

6.1 Tenzij Opdrachtgever dit met Van den Brekel advocaten van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever aan Van den Brekel advocaten honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Ter dekking van de algemene kantoorkosten van Van den Brekel advocaten (zoals porti, telefoon-, fax-, en kopieerkosten) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Naast het honorarium en de kantoorkosten worden de daadwerkelijk gemaakte kosten (zoals o.a. reiskosten, griffierecht, deurwaarderskosten, koerierkosten, vertaalkosten) aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
6.2 Van den Brekel advocaten stelt eenmaal per jaar het uurtarief opnieuw vast. Hierover zal Van den Brekel advocaten Opdrachtgever informeren met inachtneming van een redelijke termijn. Daarnaast is Van den Brekel advocaten gerechtigd om het uurtarief jaarlijks te indexeren conform de indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat daarvoor nadere kennisgeving noodzakelijk is.
6.3 Het honorarium en de eventuele overige kosten zoals bedoeld in artikel 6.1 van deze algemene voorwaarden zullen in beginsel één maal per maand over de onmiddellijk daaraan voorafgaande maand aan opdrachtgever worden gefactureerd, voorzien van een deugdelijke specificatie.
6.4 Van den Brekel advocaten is steeds gerechtigd van Opdrachtgever een voorschot op het honorarium te verlangen en te bepalen dat eerst na ontvangst van dit voorschot de uitvoering van de overeenkomst van opdracht wordt aangevangen dan wel voortgezet. Het door Opdrachtgever betaalde voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
6.5 Declaraties van Van den Brekel advocaten dienen door Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Opdrachtgever heeft niet het recht van opschorting en/of verrekening. Bezwaren van Opdrachtgever dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, schriftelijk en gemotiveerd aan Van den Brekel advocaten kenbaar te worden gemaakt, onder tijdige betaling van het niet-betwiste deel van de declaratie.
6.6 Indien betaling van de declaratie binnen de in artikel 6.5 van deze algemene voorwaarden genoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum uitblijft, dan is Van den Brekel advocaten gerechtigd van Opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande honorarium te vorderen. Blijft vervolgens volledige betaling binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum uit, dan is Van den Brekel advocaten daarnaast gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst van opdracht op te schorten totdat alle openstaande declaraties zijn voldaan, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Van den Brekel advocaten voor schade die daardoor mocht ontstaan.
6.7 Vindt na het verstrijken van een periode van 60 dagen nog geen volledige betaling van de openstaande declaratie(s) plaats, dan kan Van den Brekel advocaten eveneens buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het totale openstaande honorarium bij Opdrachtgever in rekening brengen.
6.8 Indien de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door Van den Brekel advocaten op basis van gefinancierde rechtsbijstand plaatsvindt, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de toevoegingsbeslissing afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand voor rekening van Opdrachtgever komen.

Artikel 7 – Diverse onderwerpen

7.1 Door aanvaarding van de overeenkomst van opdracht verleent Opdrachtgever Van den Brekel advocaten toestemming voor automatische bewerking van door Van den Brekel advocaten verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens. Hieronder valt onder meer het kopiëren en bewaren van het legitimatiebewijs van de opdrachtgever.
7.2 Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die tussen Opdrachtgever en Van den Brekel Advocaten gesloten worden. Daarnaast zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten gesloten met dezelfde Opdrachtgever ook indien hiervoor niet opnieuw een schriftelijke overeenkomst is gesloten en/of indien deze algemene voorwaarden bij het aangaan van de aanvullende of vervolgopdracht niet opnieuw aan Opdrachtgever zijn overgelegd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
7.3 Van den Brekel advocaten komt geen beroep op deze algemene voorwaarden toe voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling(en). Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepaling(en).
7.4 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst van opdracht kunnen Van den Brekel advocaten en Opdrachtgever door middel van email met elkaar communiceren. Van den Brekel advocaten en Opdrachtgever zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van email, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s, zoals het verspreiden van virussen.
7.5 Op de rechtsverhouding tussen Van den Brekel advocaten en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Niettemin heeft Van den Brekel advocaten het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever voor te leggen.
7.6 Van den Brekel advocaten hanteert een kantoorklachtenregeling en deze is van toepassing op de dienstverlening. Deze klachtenregeling is terug te vinden op de website van Van den Brekel advocaten en kan voorts bij de medewerkers worden opgevraagd. Indien een klacht na behandeling niet opgelost is, kan de klacht ter verkrijging van een bindende uitspraak worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Next Post Previous Post