Overtreedt werknemer zijn concurrentiebeding?

Werkgever is een bedrijfsmakelaar die zich bezighoudt met bemiddeling, huur en verhuur van onroerend goed, voornamelijk in de regio Twente. Werknemer is op 1 juli 2020 na zijn stage voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij werkgever. In de arbeidsovereenkomst van werknemer staat een concurrentiebeding van de duur van één jaar en een boetebeding opgenomen.

Werkgever en werknemer hebben tevergeefs tussen december 2021 en mei 2022 onderhandeld over een partnerschap van werknemer. Op 18, 20 en 23 juni 2022 heeft werknemer alle bedrijfsgegevens van werkgever gedownload. Op 24 juni 2022 heeft werknemer zijn ontslag ingediend. Halverwege juli 2022 komt werkgever tot de ontdekking dat alle gegevens vanaf het privéadres van de inmiddels ex-werknemer zijn gedownload. De werknemer is hierop aangesproken en na veelvuldig overleg is met behulp van advocaten een schikking bereikt. In de schikking staat onder meer opgenomen dat de werknemer het concurrentiebeding respecteert.

Vanaf 1 september 2022 is werknemer gaan werken voor zijn nieuwe werkgever. De bestuurder en aandeelhouder van deze werkgever was tot en met 31 december 2020 partner bij werkgever. Nadat werkgever hierachter is gekomen heeft hij een privédetective ingeschakeld. Daaruit is gebleken dat de werknemer actief is in de regio Twente. Werkgever is naar aanleiding hiervan een kortgedingprocedure gestart en vordert dat werknemer het concurrentiebeding niet mag overtreden en dat hij zijn werkzaamheden bij zijn nieuwe werkgever moet staken en gestaakt moet houden. Werknemer vordert daarentegen dat het concurrentiebeding per 1 september 2022 wordt geschorst.

De rechter stelt vast dat er geen discussie tussen partijen bestaat over de geldigheid van het concurrentiebeding. Daarbij geldt dat partijen nadrukkelijk bij de schikking hebben vastgelegd dat de werknemer is gebonden aan het concurrentiebeding en dat hij zich daarvan bewust was nu hij zich heeft laten adviseren door een advocaat. Vervolgens maakt de rechter een belangenafweging. Het belang van de werkgever is evident. De nieuwe werkgever is een directe concurrent voor wat betreft de bedrijfsmakelaardij in Twente. Werknemer heeft inzage gehad in alle concurrentiegevoelige gegevens zoals tarieven, databank over de markt en kennis over het netwerk. De rechter oordeelt dat deze informatie in de zeer concurrerende makelaarsmarkt van groot belang is waarbij het er onder meer om gaat de concurrentie altijd net voor te zijn. Ook het feit dat de werknemer alle gegevens heeft gedownload vlak voor ontslag geeft te denken. Daarom is aannemelijk dat door het indienstreden van werknemer bij zijn nieuwe werkgever de concurrentiepositie van werkgever wordt geschaad.

Tegenover het belang van werkgever staat het belang van werknemer om niet te worden beperkt in zijn recht op vrije arbeidskeuze. Vanwege het opleidings- en werkniveau gaat de rechter er vanuit dat werknemer bewust het concurrentiebeding is aangegaan. Bovendien heeft werknemer zelf zijn arbeidsovereenkomst beëindigd. Daarbij is niet eenvoudig vast te stellen dat er voor werknemer sprake zou zijn van een positieverbetering. Het argument dat het onredelijk is dat hij op dit moment alleen buiten Twente zou kunnen solliciteren waar hij weinig kans maakt omdat hij niet beschikt over een netwerk wordt gepasseerd. De rechter ziet in dat dit lastig zal zijn maar niet onmogelijk. Om deze redenen wordt de vordering tot het schorsen van het concurrentiebeding afgewezen.

Vervolgens komt de vraag aan bod of werknemer met zijn werkzaamheden het concurrentiebeding overtreedt. Daarbij is van belang dat de nieuwe werkgever wordt aangemerkt als een concurrent. Het is daarbij niet aannemelijk geworden dat werknemer zich alleen bezighoudt met vastgoed buiten de regio Twente. Er is namelijk vast komen te staan werknemer actief is bij verschillende objecten binnen Twente. Dit betekent dat werknemer het concurrentiebeding heeft overtreden waarvoor werknemer in totaal een boete is verschuldigd van €5.500,-. Tot slot oordeelt de rechter dat werknemer zijn werkzaamheden en betrokkenheid bij zijn nieuwe werkgever dient te staken voor zover deze betrekking hebben op de regio Twente.

Heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neem gerust contact met ons op.
Lees hier de uitspraak.

Next Post Previous Post