Arbeidsrechtelijke ontwikkelingen per 1 juli 2023

auteur: Maud de Bruijn

Het jaar 2023 is alweer halverwege. Welke veranderingen op het arbeidsrecht staan er per 1 juli 2023 op de planning?

Plan van aanpak tijdens re-integratie
De Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar wijzigt. Vanaf 1 juli 2023 zal in het plan van aanpak ook de visie van de werknemer worden vermeld op de te ondernemen activiteiten gericht op inschakeling in de arbeid, de daarmee te bereiken doelstellingen en de termijnen waarbinnen die doelstellingen naar verwachting kunnen worden bereikt en op de gemaakte afspraken omtrent de evaluatiemomenten. Dit vereiste geldt ook als reeds in een plan van aanpak gemaakte afspraken later worden aangepast. Als voor 1 juli 2023 een plan van aanpak is opgesteld en deze wordt niet gewijzigd, dan is het niet nodig om de visie van de werknemer alsnog in te vullen.

Loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid na bereiken AOW-leeftijd
De loondoorbetaling van arbeidsgeschikte werknemers, die de AOW-gerechtigde leeftijd al hebben bereikt, wordt met ingang van 1 juli 2023 teruggebracht van 13 weken naar 6 weken. Bedenk wel dat voor AOW-werknemers die voor 1 juli 2023 al arbeidsongeschikt waren het loon nog wel 13 weken moet worden doorbetaald.

Verhoging minimumloon en maximum dagloon
Het minimumloon stijgt per 1 juli 2023. Het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder gaat van €1.934,40 bruto per maand naar €1.995,- bruto per maand. Ook het dagloon wordt verhoogd naar €264,57 bruto per dag.

Wet toekomst pensioenen
De Wet toekomst pensioenen treedt op 1 juli 2023 in werking. In de ‘Wet toekomst pensioenen’ zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. De wet kent 3 doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij dat mensen niet meer 40 jaar bij 1 baas werken. Er zal hiermee nog niet direct iets veranderen: de overgangsfase is gestart waarmee de ingrijpende wijzigingen langzaam worden doorgevoerd.

Tot slot: denk er aan dat de wettelijke vakantiedagen van 2022 per 1 juli 2023 zijn vervallen en niet meer opgenomen kunnen worden c.q. kunnen worden uitbetaald.

Auteur: Maud de Bruijn

Next Post Previous Post