De door de directeur gevorderde schade is in belangrijke mate het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid

Feiten en omstandigheden
De directeur is een beveiliger en indirect eigenaar van het beveiligingsbedrijf New Generation Security B.V. (hierna: NGS). In februari 2019 zijn Dutchweek en directeur overeengekomen dat werknemer beveiligingswerkzaamheden voor Dutchweek zou verrichten in de “Dutchweek Saalbach” in maart 2019. Tijdens het uitoefenen van die werkzaamheden is de directeur op 21 maart 2019 betrokken geraakt bij een geweldsincident met een bezoeker. De bezoeker heeft aangifte gedaan van zware mishandeling. De directeur is in juli 2019 naar Salzburg gereisd om zich bij de rechtbank te verantwoorden over het incident. Aan Dutchweek heeft de directeur bericht dat hij rechtsvervolging heeft kunnen ‘afkopen’ en daarmee de schade aanzienlijk heeft kunnen beperken. In een verklaring van een kassamedewerkster van Dutchweek staat dat de directeur haar heeft beschermd en heeft gehandeld uit ‘noodzakelijk verweer’. De directeur vordert betaling van zijn schade ter hoogte van €8.555,89. De kantonrechter heeft de vordering van de directeur afgewezen. De directeur kan zich niet vinden in dit oordeel en heeft hoger beroep ingesteld.

Oordeel
De directeur stelt zich op het standpunt dat Dutchweek haar zorgplicht heeft geschonden. Het hof moet de vraag beantwoorden of de schade van de directeur het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid in de zin van artikel 7:658 lid 2 BW. Op grond van dat artikel is de werkgever (dan wel een daarmee op grond van artikel 7:658 lid 4 BW gelijkgestelde) die zijn zorgplicht schendt, aansprakelijk voor de schade die de directeur als gevolg daarvan bij de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directeur. Ervan uitgaande dat Dutchweek werkgever is van de directeur oordeelt het hof dat sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid als bedoeld in artikel 7:658 lid 2 BW. Daartoe overweegt het hof als volgt.

Het gebruik van geweld door een beveiliger is onder omstandigheden niet te vermijden, althans het kan dan het voorzienbare gevolg van een onveilige situatie zijn. In het onderhavige geval zijn dergelijke omstandigheden echter niet gebleken. Uit de camerabeelden blijkt namelijk dat directeur de bezoeker heeft geslagen. Het hof ziet op de camerabeelden niet de gestelde verdedigende ‘duwklap’, maar een aanvallende klap tegen de bezoeker. Ook ziet het hof op basis van de beelden niet in dat directeur niet anders kon dan een klap uitdelen. Een noodweerexcessituatie is niet gebleken, waarbij meespeelt dat de directeur in staat moet worden geacht alleen noodzakelijk geweld te gebruiken. De directeur heeft naar het oordeel van het hof de stelling van Dutchweek onvoldoende onderbouwd betwist dat hij opzettelijk en onnodig geweld heeft gebruikt, en dat daarmee de noodzaak zich in Salzburg voor de rechter te moeten verantwoorden, en de in verband daarmee door hem gemaakte kosten, in belangrijke mate het gevolg zijn van zijn opzet of bewuste roekeloosheid als bedoeld in artikel 7:658 lid 2 BW. Dit betekent dat – ook als zou komen vast te staan dat er een arbeidsovereenkomst tussen Dutchweek en directeur bestond (of een relatie als bedoeld in art. 7:658 lid 4 BW) én dat Dutchweek haar zorgplicht heeft geschonden – Dutchweek niet op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk is voor de door directeur gestelde schade. De gevorderde schadevergoeding wordt daarom afgewezen.

Beschouwing
Van een werkgever wordt een hoop verwacht in het kader van zijn zorgplicht ten aanzien van zijn medewerkers. De werkgever moet namelijk de veiligheid van de medewerkers waarborgen. De zorgplicht van de werkgever is echter niet onbegrensd. Zo is een werkgever niet aansprakelijk als een werknemer met opzet of bewust roekeloos heeft gehandeld. De drempel voor het aannemen van opzet of bewuste roekeloosheid ligt hoog. Het komt dan ook niet vaak voor dat een rechter oordeelt dat hiervan sprake is. In deze uitspraak komt de rechter wel tot dit oordeel, omdat de directeur van het bedrijf opzettelijk en onnodig geweld heeft gebruikt in de uitoefening van zijn functie.

Heeft u vragen over deze uitspraak of over werkgeversaansprakelijkheid, neem dan gerust contact met mij op!

U leest de uitspraak hier.

Auteur: Emma Eijkelenboom

Next Post Previous Post