Doet een ruim geografisch bereik af aan de rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding?

Feiten en omstandigheden
Werkneemster is sinds 1 november 2013 bij Danone in dienst. Eerst bekleedde zij de functies van Product Technologist Greater China en Senior Product Technologist China Team bij Nutricia Research, de R&D-afdeling van Danone. Laatstelijk was zij werkzaam op basis van een contract voor onbepaalde tijd als Project Leader. In de arbeidsovereenkomst van werkneemster is een concurrentiebeding en boetebeding opgenomen.

Op 20 april 2023 heeft werkneemster de arbeidsovereenkomst met Danone opgezegd per 1 juli 2023. Op 1 mei 2023 heeft werkneemster Danone desgevraagd geïnformeerd dat zij per 1 juli 2023 in dienst wil treden bij Mead Johnson als Manager R&D Product Development. Danone heeft per e-mail van 12 mei 2023 bezwaar gemaakt tegen de indiensttreding van werkneemster bij Mead Johnson. Werkneemster vordert bij de voorzieningenrechter schorsing van het concurrentiebeding onder meer wegens een te ruim geografisch bereik en aanmerkelijke positieverbetering (€ 1.500 en 40% bonus).

Oordeel
Partijen verschillen van mening of het concurrentiebeding rechtsgeldig is. Anders dan werkneemster stelt, oordeelt de kantonrechter dat het concurrentiebeding voldoet aan de eisen die artikel 7:653 lid 1 BW stelt. Het concurrentiebeding is schriftelijk met de meerderjarige werkneemster overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat het concurrentiebeding, zoals werkneemster heeft gesteld, een grote geografische reikwijdte heeft, doet aan de geldigheid niet af. Ook de stelling van werkneemster dat het concurrentiebeding niet nodig is omdat het belang van Danone om bedrijfsgevoelige informatie geheim te houden wordt ondervangen door het geheimhoudingsbeding, maakt het concurrentiebeding niet ongeldig.

Partijen verschillen verder van mening over het antwoord op de vraag of werkneemster door indiensttreding bij Mead Johnson het concurrentiebeding schendt. Werkneemster stelt zich op het standpunt dat Mead Johnson geen directe concurrent is van Danone. De kantonrechter volgt dit standpunt niet. Danone heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat Mead Johnson zich op dezelfde markt als Danone begeeft, met direct concurrerende producten, in hetzelfde land, met eenzelfde doelgroep, en met vergelijkbare afzetkanalen.

Partijen verschillen tot slot van mening over het antwoord op de vraag of werkneemster door het in stand houden van het beding onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot het te beschermen belang van Danone. Danone heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat werkneemster over bijzondere, vertrouwelijke en specifieke bedrijfsmatige kennis van Danone beschikt, in het bijzonder over het Ultimum Nuturis Powder-project en het Coconoirproject. Danone heeft in dit kader verwezen naar de index van het overdrachtsdocument. Uit dit document blijkt bij welke projecten werkneemster betrokken is (geweest) en over welke informatie uit de verschillende (digitale) mappen zij in dat kader (heeft) beschikt. Deze informatie bestaat uit data die gebruikt worden voor het maken van business cases van bepaalde producten in diverse landen, sales volumes per land, uiteenzettingen van onder andere risico’s over ingrediënten, recepten, verpakkingen en consumenten. Mead Johnson wil deze informatie graag hebben.

Tegenover dit belang van Danone staat het belang van werkneemster. Danone heeft gemotiveerd betwist dat de (promotie)mogelijkheden binnen Danone zo beperkt waren dat werkneemster wel uit moest zien naar een positie buiten Danone. Werkneemster heeft binnen Danone diverse functies vervuld en promotie gemaakt. Dat blijkt uit een staat die Danone heeft overgelegd waarop de door werkneemster ontvangen salarisverhogingen en bonussen zijn vermeld. Dat Danone ook in werkneemster heeft geïnvesteerd blijkt uit de omstandigheid dat werkneemster op kosten van Danone diverse opleidingen en cursussen heeft gevolgd. Bovendien heeft werkneemster in april/mei 2023 gesolliciteerd naar de functie van Greater China Product Development Team Leader. Werkneemster was door naar de tweede ronde maar heeft zich uit eigen beweging vroegtijdig uit deze sollicitatie teruggetrokken (kennelijk vanwege haar sollicitatie bij Mead Johnson). Zij had, volgens Danone, echter een reële kans dat zij voor deze functie zou worden aangenomen. Werkneemster had dus de door haar gestelde forse carrièrestap bij Mead Johnson óók bij Danone kunnen maken in de rol van Greater China Product Development Team Leader. Het salaris en de mogelijkheden zouden na de genoemde, mogelijke promotie alleen maar zijn gegroeid. De conclusie is dat werkneemster onvoldoende heeft aangetoond dat zij onbillijk wordt benadeeld door het concurrentiebeding.

De belangafweging valt dan ook in het nadeel van werkneemster uit.

U leest de uitspraak hier.

Emma Eijkelenboom

Next Post Previous Post