Hervorming concurrentiebeding

Eind 2023 wordt het wetsvoorstel inzake de hervorming van het concurrentiebeding verwacht. Een goed moment om de stand van zaken ten aanzien van dit beding op te maken en na te gaan waar de hervormingen op zien.

Het concurrentiebeding tot op heden
Het concurrentiebeding uit artikel 7:653 lid 1 BW luidt: “een beding tussen werkgever en werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig (…)”

Achter het concurrentiebeding gaat de (beschermende) gedachte schuil dat de belangen van de werkgever moeten worden beschermd. Werknemers hebben namelijk veelal kennis van bedrijfsgevoelige informatie zoals know-how en prijsstellingen, maar ook van klantenbestanden en relaties.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Een rechtsgeldig concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet voldoen aan twee vereisten. Zo moet (1) het beding schriftelijk zijn overeengekomen tussen werkgever en werknemer en (2) de werknemer moet meerderjarig zijn.

Aan het schriftelijkheidsvereiste is in ieder geval voldaan als:

  • het concurrentiebeding is opgenomen in de (ondertekende) arbeidsovereenkomst; of
  • het concurrentiebeding is opgenomen in een bijgevoegd pakket met arbeidsvoorwaarden waarmee de werknemer zich akkoord verklaart middels ondertekening van een document (zoals de arbeidsovereenkomst of een brief); of
  • het concurrentiebeding is opgenomen in een ander document waarmee de werknemer zich uitdrukkelijk akkoord verklaart (middels ondertekening) én dit document voor de werknemer te raadplegen is.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
In beginsel heeft te gelden dat geen concurrentiebeding wordt opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Echter, zoals artikel 7:653 lid 2 BW regelt, kan hiervan worden afgeweken wanneer uit de bij het concurrentiebeding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Uit de omschrijving van artikel 7:653 lid 2 BW volgen drie vereisten voor een rechtsgeldig concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zo moet (1) de werknemer meerderjarig zijn, (2) het beding schriftelijk zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer en (3) het beding de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (specifiek) omschrijven.

Hervorming concurrentiebeding
Op 2 juni 2023 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid strengere maatregelen aangekondigd over het opnemen van een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten. Gebleken is namelijk dat één op de drie werkgevers vrijwel altijd, als een standaardclausule in het contract, een concurrentiebeding opneemt. Naar schatting zijn zo’n 3,1 miljoen werknemers gebonden aan een concurrentiebeding, hetgeen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid genoeg aanleiding heeft gegeven om tot hervorming hiervan over te gaan. Het huidige concurrentiebeding kan immers leiden tot een ongerechtvaardigde beperking van de vrije keuze van arbeid voor de werknemer.

De minister is tot vier (nog nader uit te werken) maatregelen gekomen, te weten:

  • Wettelijke begrenzing van de duur van een concurrentiebeding;
  • Verplichte geografische begrenzing met motiveringsplicht;
  • Motiveringsplicht van het zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang (zoals momenteel bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vereist is);
  • Financiële compensatie voor werknemer bij inroepen concurrentiebeding.

Eind 2023 wordt het wetsvoorstel inzake de hervorming van het concurrentiebeding verwacht. Uiteraard kunt u te zijner tijd een update over dit onderwerp van ons verwachten!

Heeft u vragen over een concurrentiebeding? Of heeft u hulp nodig bij het formuleren? Neem dan gerust contact met ons op.

Auteurs: Thomas de Rijke & Maud de Bruijn

Next Post Previous Post