Wet inzake verplichting om een vertrouwenspersoon aan te stellen – bijna definitief

auteur: Maud de Bruijn

Op 23 mei heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen (met 84 stemmen) waarin werkgevers worden verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze verplichting geldt niet voor werkgevers waar minder dan 10 werknemers in dienst zijn. Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Met dit initiatiefwetsvoorstel wordt beoogd iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon te geven. Daarnaast wordt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterkt. Het wetsvoorstel draagt bij aan het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer en het creëren van een veilige werkomgeving voor álle werknemers. De vertrouwenspersoon kan intern worden aangewezen. Omdat dit de nodige extra administratieve en financiële lasten met zich mee kan brengen, is het ook mogelijk om een externe vertrouwenspersoon aan te wijzen, al dan niet georganiseerd via een branchevereniging of arbodienst. Daarnaast zullen er regels moeten worden vastgelegd over wie vertrouwenspersoon, zoals bedoeld in de wet, kan en mag zijn. Denk aan regels voor een verplicht gevolgde erkende opleiding en nascholing. De wet geldt nog niet voor ZZP’ers. Omdat een vertrouwenspersoon ook voor de zelfstandige nodig kan zijn, wordt onderzocht of zelfstandigen op termijn ook onder de wet kunnen vallen. Op 30 mei 2023 wordt de procedure verder besproken in de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Auteur: Maud de Bruijn

Next Post Previous Post