Wordt arbeidsovereenkomst ontbonden in verband met detentie werknemer?

Werknemer is bij Roele de Vries, een bedrijf dat zich toelegt op het inzamelen van afval en het verwerken van afvalstromen, werkzaam als chauffeur.

De rechtbank Amsterdam heeft op 28 februari 2023 uitspraak gedaan die ziet op het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel van 11 juni 2012 door the District Court in Krakow (Polen) strekkende tot aanhouding en overlevering van werknemer. Uit het aanhoudingsbevel blijkt dat er nog vrijheidsstraffen resteren van zeven maanden en 15 dagen en één jaar, zeven maanden en 28 dagen. De rechtbank Amsterdam heeft de overlevering van werknemer geweigerd maar heeft wel de tenuitvoerlegging van de vonnissen (detentie) in Nederland bevolen.

Roele de Vries heeft vanwege de veroordeling van werknemer met ingang van 1 maart 2023 de loonbetalingen gestaakt. Op 5 juni 2023 heeft werknemer een gratieverzoek ingediend. Roele de Vries verzoekt de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege de detentie van werknemer. Daarnaast is volgens Roele de Vries sprake van ernstig verwijtbaar handelen en/of nalaten met als gevolg dat er geen transitievergoeding aan werknemer is verschuldigd.

Werknemer stelt dat hij zich jaren geleden in Polen heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten waarvoor in Nederland hoogstwaarschijnlijk een taakstraf zou zijn opgelegd. Bovendien heeft werknemer op aanraden van de rechter in de strafzaak gratie aangevraagd waarbij het kan zijn dat er binnen enkele maanden een positieve uitspraak zal zijn op het gratieverzoek. Volgens werknemer moet bij een ontbindingsverzoek het wederzijds vertrouwen ontbreken. Tot slot voert werknemer als verweer aan dat hij hoopt dat de non-actiefstelling nog enige tijd kan worden verlengd, omdat Roele de Vries momenteel geen kosten voor hem hoeft te maken.

De rechter oordeelt dat detentie een reden kan zijn voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de h-grond (andere gronden). Niet in alle gevallen hoeft detentie echter tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te leiden. Dit is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een concreet geval. Wel is het zo dat het ontbreken van wederzijds vertrouwen geen omstandigheid is die bij deze beoordeling wordt meegenomen. De arbeidsovereenkomst van werknemer wordt desalniettemin ontbonden omdat werknemer een lange tijd niet aan zijn verplichtingen uit zijn arbeidsovereenkomst kan voldoen.

Dat Roele de Vries geen loon meer hoeft te betalen, betekent niet dat Roele de Vries geen belang heeft bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van werknemer. Werknemer is immers niet beschikbaar en omdat Roele de Vries het zich niet kan permitteren dat een vrachtwagen ‘stilstaat’ is er inmiddels een nieuwe chauffeur aangenomen. Verder dient werknemer bij het verrichten van zijn werkzaamheden bij Roele de Vries een VOG te hebben, waarbij het maar de vraag is of hij deze zal verkrijgen. Tot slot kan van Roele de Vries niet worden verlangd de uitkomst van het gratieverzoek af te wachten nu de doorlooptijd van zo’n verzoek zes maanden kan zijn.

Werknemer heeft echter wel recht op de transitievergoeding. De rechter is van oordeel dat sprake is van verwijtbaar handelen en niet ernstig verwijtbaar handelen. Dit komt omdat de strafbare feiten niet hebben plaatsgevonden tijdens het dienstverband met Roele de Vries en niet is betwist dat er in het Nederlandse rechtssysteem hoogstwaarschijnlijk geen gevangenisstraf maar een taakstraf zou zijn opgelegd.

Lees hier de uitspraak.

Auteur: Saffira van Wijk

Next Post Previous Post