Wetsvoorstel hervorming concurrentiebeding is bekend

Op 4 maart 2024 heeft Minister van Gennip het wetsvoorstel ter hervorming van het concurrentiebeding ter internetconsultatie voorgelegd. Het is niet verrassend dat het concurrentiebeding mogelijk verder aan banden zal worden gelegd. Vorig jaar kondigde de Minister in een kamerbrief al aan dat zij een wetsvoorstel aan het voorbereiden was waarmee het concurrentiebeding (en de inzetbaarheid daarvan) hervormd zal worden. Eerder schreven wij al een blog over deze mogelijke wetswijziging (zie: hier). Doordat kort na de kamerbrief het kabinet is gevallen, heeft het wetsvoorstel even op zich laten wachten.

Samengevat zijn volgende punten de belangrijkste wijzigingen die volgen uit het wetsvoorstel:

  1. Begrenzing van de duur: Het wetsvoorstel stelt voor om de duur van het concurrentiebeding wettelijk te beperken tot 12 maanden.
  2. Geografische afbakening: het concurrentiebeding moet gespecifieerd en gemotiveerd geografisch worden afgebakend.
  3. Motivering van het bedrijfsbelang: Het motiveren van het aanwezig zijn een zwaarwichtig bedrijfsbelang wordt ook verplicht bij de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uit de rechtspraak die bestaat bij het motiveren van het bedrijfsbelang in het geval van een contract voor bepaalde tijd, volgt dat die lat hoog ligt.
  4. Vergoeding bij handhaving: Indien een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding wil houden, dan moet er een vaste vergoeding worden betaald. Deze zal 50% van het maandsalaris zijn voor elke maand dat de werkgever het concurrentiebeding wil handhaven, dan wel een hoger bedrag als partijen dat zijn overeengekomen. Deze vergoeding moet volledig vooruit worden betaald op de laatste dag van het dienstverband. Indien de werkgever niet op tijd betaald dan zal het beding niet gelden, maar moet de werkgever alsnog de vergoeding wél betalen.
  5. Schriftelijk inroepen: De werkgever moet in beginsel uiterlijk een maand voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk laten weten of hij de werknemer aan het concurrentiebeding houdt en hoe lang.

Deze laatste twee punten zullen vanaf de inwerkingtreding van de wet direct in werking treden op alle bestaande concurrentiebedingen. De overige wijzigingen zullen pas gaan gelden voor alle bedingen die worden aangegaan nadat de wet in werking is getreden.

In de wetgevingsprocedure kan het voorstel logischerwijs nog worden aangepast. Of de inkomensgrens, die de Tweede Kamer in februari in een motie heeft aangenomen, uiteindelijk in de nieuwe wet zal worden opgenomen, is aan het volgende kabinet. In dat geval wordt het opnemen van een concurrentiebeding voor werknemers die minder dan 1,5 keer modaal verdienen helemaal niet meer mogelijk.

De internetconsultatie voor het wetsvoorstel loopt van 4 maart 2024 tot 15 april 2024. Na deze datum moeten beide kamers zich nog buigen over het wetsvoorstel. Het streven is om de nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 in werking te laten treden. De internetconsultatie, het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting zijn hier te vinden.

Wij houden je uiteraard op de hoogte over de ontwikkelingen op dit onderwerp.

Esmeralda de Jongh

Next Post Previous Post