De Wet invoering extra geboorteverlof

Op 2 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel WIEG. Nu moet de Eerste Kamer nog instemmen met het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg. Zo zal het recht van partners op geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof worden uitgebreid. De doelen hiervan zijn een betere ontwikkeling van de band tussen partner en kind en vergroting van kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen de zorgtaken beter worden verdeeld.

Partners hebben in verband met de geboorte van het kind na de inwerkingtreding van WIEG samengevat de volgende verlofrechten:

  • Calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling;
  • Eenmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof met loondoorbetaling op te nemen binnen vier weken na de geboorte;
  • Vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur aanvullend geboorteverlof met uitkering per week ter hoogte van 70% van het (maximum) dagloon op te nemen binnen zes maanden na de geboorte (bovenwettelijke aanvulling tot 100% van het dagloon is mogelijk);
  • 26 maal de wekelijkse arbeidsduur ouderschapsverlof tot de achtste verjaardag van het kind. Wettelijk is dit onbetaald, maar een aantal cao's voorziet in gedeeltelijke loondoorbetaling.

Geboorteverlof

De huidige wet geeft de partner een recht op twee dagen doorbetaald kraamverlof. Daarnaast heeft de werknemer recht op drie dagen onbetaald ouderschapsverlof. Het recht op drie dagen ouderschapsverlof komt met WIEG te vervallen, omdat het recht op kraamverlof wordt verruimd met de invoering van geboorteverlof. Met de komst van de WIEG wordt de periode van het kraamverlof langer: in plaats van twee dagen, wordt dit eenmaal de arbeidsduur per week. Het geboorteverlof moet worden opgenomen binnen vier weken na de dag van de bevalling. Deze week geboorteverlof met loondoorbetaling wordt geheel naar de wens van de werknemer vastgesteld. Van het recht op geboorteverlof zal niet ten nadele van de werknemer kunnen worden afgeweken, wat onder de huidige regeling onder voorwaarden nog wel mogelijk is.

Aanvullend geboorteverlof

Het recht op het aanvullende geboorteverlof kan uitsluitend genoten worden indien eerst het geboorteverlof is genoten. Het aanvullend geboorteverlof wordt betaald door het UWV. De werknemer krijgt 70% van zijn loon met een maximum van 70% van het maximum dagloon. Dit verlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. De werkgever mag het verlof niet weigeren, maar als hij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft, mag hij in overleg met de werknemer wel de spreiding van het verlof wijzigen.

Uitbreiding adoptie- en pleegzorgverlof

Ook het adoptie- en pleegzorgverlof zal worden verlengd: van vier weken tot zes weken met een uitkering ter hoogte van 100% van het dagloon. Het verlof kan worden opgenomen vanaf vier weken voor de eerste dag dat de feitelijke opneming in het gezin een aanvang heeft genomen of tot 22 weken daarna. De verlenging geldt ten aanzien van kinderen van wie de feitelijke opneming in het gezin op of na 1 januari 2019 plaatsvindt. Het verlof wordt in principe aaneengesloten opgenomen, maar het kan ook gespreid worden, tenzij de werkgever zich daartegen verzet wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Inwerkingtreding

De bedoeling is dat WIEG gefaseerd in werking gaat treden.

  • Inwerkingtreding van het geboorteverlof is voorzien op 1 januari 2019;
  • Inwerkingtreding van het aanvullende geboorteverlof is voorzien op 1 juli 2020;
  • Inwerkingtreding van de verlenging van het adoptie- en pleegzorgverlof is voorzien op 1 januari 2019.

    Als u vragen heeft, kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Next Post Previous Post