CAR-UWO wordt Cao Gemeente - ambtenaren en gemeenten zijn akkoord

/ WNRA

Op 26 oktober 2018 zijn er voorgenomen afspraken gemaakt over de omzetting van de CAR-UWO naar de Cao Gemeenten. In het overleg tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de betrokken vakbonden (FNV, CNV en CMHF) zijn partijen het eens geworden over de omgevormde tekst en de inwerkingtreding van de nieuwe cao.

De Cao Gemeenten zal per 1 januari 2020 in werking treden, tegelijk met de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) (lees hier het artikel over de Wnra https://bit.ly/2D9p4jm). Met de invoering van de Wnra zal de rechtspositie van ambtenaren in overeenstemming worden gebracht met die van werknemers in de private sector. In de gemeentelijke sector is hiervoor nodig dat de huidige rechtspositie, de op het ambtenarenrecht gebaseerde CAR-UWO (voluit: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en Uitwerkingsovereenkomst), wordt omgevormd naar een op het Burgerlijk Wetboek (BW) gebaseerde cao. Met de Cao Gemeenten is hier nu alvast uitvoering aan gegeven.

Met de omvorming van de tekst van de CAR-UWO naar de privaatrechtelijke Cao Gemeenten is het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) al begin 2018 gestart. Als vertrekpunt bij de omzetting is gezocht naar een tekst die volledig past in het civiele recht. Daarnaast is gewerkt aan de leesbaarheid van de tekst. Voor een aantal onderwerpen bleek één op één omvorming niet mogelijk, zodat hierover aparte afspraken zijn gemaakt conform de Wnra. Dit geldt bijvoorbeeld voor de geschillenregeling en voor het lokaal vakbondsoverleg.

De voorgenomen afspraken zullen pas definitief worden, nadat de VNG en de vakbonden hun achterban hebben geconsulteerd. In dat kader wordt de nieuwe tekst van de Cao Gemeenten uiterlijk 22 november 2018 gepubliceerd, waarbij de voorgenomen afspraken ook zullen worden toegelicht. Als blijkt dat er zowel bij gemeenten als bij de ambtenaren voldoende draagvlak is, zullen de afspraken definitief worden gemaakt.

Mocht u naar aanleiding van deze cao-ontwikkelingen of de Wnra vragen hebben over uw situatie, neemt u dan gerust contact op om eventuele adviserings- of begeleidingsmogelijkheden te bespreken.

Next Post Previous Post