Tweede meldpunt voor klokkenluiders?

Klokkenluiders die melding willen maken van werk-gerelateerde misstanden kunnen voortaan niet alleen terecht bij het Huis voor klokkenluiders, maar ook (weer) bij de Stichting Expertgroep Klokkenluiders voor advies en ondersteuning. Deze door oud-klokkenluiders (Paul Schaap, Gerrit de Wit en Henk Laarman) opgerichte belangenorganisatie wordt weer nieuw leven ingeblazen.

De aanleiding hiervan is de stevige kritiek op het Huis voor klokkenluiders. Het Huis is na een zeer lang wetgevingstraject en een heel korte voorbereidingstermijn op 1 juli 2016 van start gegaan. Uit het ‘Advies voor een herstart van het Huis voor klokkenluiders’ van 14 december 2017 (van Maarten Ruys) blijkt dat dit als een valse start kan worden beschouwd. Het Huis voor klokkenluiders functioneert naar zijn oordeel onvoldoende. Het bestuur en de medewerkers (verdeeld over de afdelingen advies, onderzoek en kennis & preventie) kampten met verschillende visies en werkwijzen waardoor de samenwerking moeizaam verliep. Van de 28 verzoeken om onderzoek (waarvan het merendeel ziet op bejegening) zijn er 14 niet ontvankelijk verklaard en 7 nog in onderzoek. Het rapport bevat een aantal belangrijke aanbevelingen, waarbij de onderzoeker oog heeft voor het ongelijke speelveld waarin de klokkenluider opereert. Dit zou moeten worden meegenomen bij de ontvankelijkheidsvraag (artikel 6 Wet Huis voor klokkenluiders) en zou in individuele casuïstiek leiden tot een andere afweging.

Naar aanleiding van het rapport is het voltallige bestuur afgetreden en heeft de minister van Binnenlandse Zaken een interim-bestuurder (Erwin Muller) benoemd. Aan hem is gevraagd de aanbevelingen in het rapport Ruys te implementeren.

Hoewel een woordvoerder van het Huis voor klokkenluiders heeft aangegeven dat de reparatiewerkzaamheden in volle gang zijn, gaat het de Expertgroep Klokkenluiders kennelijk niet snel genoeg. In het persbericht (NRC) van 17 mei 2018 laat Paul Schaap weten er geen vertrouwen meer te hebben en de Expertgroep nieuw leven in te blazen. Hij laat weten dat allerlei gefrustreerde klokkenluiders zich hebben gemeld. Hun dossiers zouden onaangeroerd op een stapel liggen terwijl ze grote problemen ondervinden van het feit dat zij een misstand hebben aangekaart. De Expertgroep gaat zich vanaf nu richten op ondersteunings- en onderzoeksinitiatieven. Niet alleen nieuwe klokkenluiders maar ook klokkenluiders die zich reeds tot het Huis voor klokkenluiders hebben gewend, kunnen bij de Expertgroep terecht.

Wat het onderzoeksrapport inclusief de aanbevelingen, de bestuurswisseling en de druk van de Expertgroep teweeg gaat brengen is afwachten. In onze praktijk adviseren wij regelmatig in klokkenluidersaangelegenheden. Het is goed dat de klokkenluiders die een maatschappelijke misstand melden wettelijk worden beschermd. In de praktijk zien wij echter ook dat de belangen van het individu (dus niet de werkgever in algemene zin) waarop de melding is gericht het onderspit moet delven. Die belangen lijken wettelijk niet voldoende te zijn gewaarborgd. Door het opstellen van een weloverwogen (verplichte) interne regeling kunnen werkgevers veel van de problemen ondervangen en de melding zorgvuldig (laten) onderzoeken. Wij kunnen u daarbij helpen, of u adviseren over een melding van een vermoeden van een misstand.

Next Post Previous Post