Wekelijkse signalering

Van den Brekel Advocaten volgt de ontwikkelingen binnen het arbeids-, ambtenaren- en aansprakelijkheidsrecht op de voet. Een actuele gebeurtenis op één van deze vakgebieden wordt wekelijks door één van onze juristen besproken. Dit kan een opmerkelijke uitspraak zijn, maar ook een interessant artikel in een vakblad of een treffend nieuwsbericht. Lees hieronder de wekelijkse signaleringen.
ZZP’er tóch werknemer?
Het ging in deze zaak om een werkende die van mening is dat sprake is van schijnzelfstandigheid, waardoor eigenlijk sprake zou moeten zijn van een arbeidsovereenkomst tussen hem en de werkverschaffer. De exacte afspraken tussen partijen zijn niet schriftelijk overeengekomen. Wel is de werkende per 11 juli 2022 werkzaamheden gaan verrichten voor de werkverschaffer. Door middel van facturen kreeg de werkende betaald. Op een bepaald moment is er echter onenigheid ontstaan over de hoogte van een factuur. Nu deze factuur hierdoor niet door de werkverschaffer is voldaan, is de werkende niet meer op werk verschenen. Uiteindelijk stapt de werkende naar de rechter om, onder meer, achterstallig salaris te vorderen. ...

Is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
Werknemer is op 1 januari 2022 in dienst getreden bij de NVWA in de functie van inspecteur/medewerker toezicht op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van de duur van één jaar. Tijdens de eerste periode van het dienstverband is werknemer gestart met een opleiding en is hem een mentor toegewezen. Rond juni/juli 2022 heeft werknemer zijn opleiding afgerond en begint een drukke periode.

De mentor van werknemer laat in augustus 2022 weten dat hij niet meer met werknemer wil werken. Op 12 oktober 2022 vindt een gesprek plaats tussen werknemer en zijn leidinggevende. Aan werknemer wordt kenbaar gemaakt dat hij niet in aanmerking komt voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Met werknemer zijn de verbeterpunten besproken en is aan hem gevraagd wat hij nodig heeft om deze punten te verbeteren. Werknemer laat de dag erna weten dat hij zijn input niet tijdig kan aanleveren en dat hij advies zal inwinnen. Op 4 november 2022 vindt een vervolggesprek plaats met werknemer waar ook een HR-adviseur bij aanwezig is. Daarbij wordt duidelijk gemaakt dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd vanwege het gedrag van werknemer. De redenen die hieraan ten grondslag liggen is onder meer dat werknemer niet voldoet aan de competenties van de functie van inspecteur/medewerker toezicht zoals organisatiesensitiviteit, stressbestendigheid en flexibiliteit. Deze competenties zijn met voorbeelden onderbouwd. Dit heeft tot gevolg dat de arbeidsovereenkomst van werknemer per 1 januari 2023 eindigt. ...

Ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens grensoverschrijdend gedrag: bedreigingen, pestgedrag, intimidatie en stalken.
Werknemer is sinds 1 augustus 2008 bij Verstegen Spices & Sauces B.V. (hierna: Verstegen) in dienst. In februari en maart 2023 heeft Verstegen een aantal meldingen ontvangen van medewerkers over grensoverschrijdend gedrag door verschillende personen binnen de organisatie van Verstegen. Daarbij is ook de naam van werknemer genoemd. De meldingen gingen over (impliciete) bedreigingen, pestgedrag, intimidatie, discriminatie en stalking. ...

Heeft werkneemster haar arbeidsovereenkomst opgezegd in een opwelling? De kantonrechter meent van niet!
Werkneemster is op 21 juni 2018 bij SSV in dienst getreden als administratief medewerkster. Op 27 juni 2022 heeft de conrector een overzicht aan werkneemster gemaild met aanvullende werkzaamheden voor haar functie. Werkneemster heeft hierop gereageerd dat dit nooit met haar is besproken en dat het tijd is om zich af te vragen of zij nog wel op haar plek is bij deze organisatie.

Op 3 oktober 2022 heeft er een gesprek tussen werkneemster, de conrector en de rector plaatsgevonden. Diezelfde dag heeft werkneemster een bericht gestuurd naar alle collega’s dat zij de organisatie zal verlaten. De volgende dag, op 4 oktober 2023 heeft de conrector aan werkneemster gemaild dat werkneemster een officiële ontslagbrief moet aanleveren. Werkneemster heeft daarop gereageerd dat zij die week voor de ontslagbrief zal zorgen. ...

Is de werknemer verplicht om de studiekosten terug te betalen aan de werkgever?
Randstad is op 15 december 2020 met werknemer een opleidingsovereenkomst tot kandidaat-chauffeur overeengekomen. In deze overeenkomst is opgenomen dat Randstad een deel van de kosten van de opleiding Kandidaat-Chauffeur (C en CE) vergoedt en na een succesvolle afronding van de opleiding aan werknemer een detacheringsovereenkomst aanbiedt. Werknemer heeft rijbewijs C vervolgens wel gehaald, maar rijbewijs CE niet. ...

Concurrentiebeding is niet zwaarder gaan drukken door geleidelijke functiewijziging
Het draait in deze zaak in de kern om het volgende. Werknemer is sinds 1 september 2020 in dienst bij Primaned Projectadvies B.V. (hierna: PA). December 2021 zijn partijen in een addendum bij de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding en een relatiebeding overeengekomen.

Tijdens de procedure was de werknemer werkzaam in een andere functie dan de functie die hij bij indiensttreding bekleedde. Werknemer wil bij PROCON in dienst treden. Dit is een vennootschap die recent is opgericht en een concurrent is van PA, althans die (voor een deel) concurrerende werkzaamheden aanbiedt. PA heeft de werknemer te kennen gegeven dat zij hem, in het geval hij bij PROCON in dienst wil treden, aan het concurrentiebeding zal houden. ...

Geen billijke vergoeding ondanks opzegging van de arbeidsovereenkomst zonder ontslagvergunning van het UWV
Werknemer is sinds 1 maart 2009 in dienst getreden bij Gro-up in de functie van pedagogisch medewerker. Op 8 oktober 2020 heeft werknemer zich ziekgemeld. Op 11 oktober 2022 is de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte gestopt. Partijen zijn vervolgens in overleg gegaan over een minnelijke regeling maar hebben geen overstemming hierover bereikt. Bij brief van 17 april 2023 heeft Gro-up de arbeidsovereenkomst met werknemer opgezegd waarna werknemer een procedure is gestart bij de rechter.

Tijdens de zitting heeft werknemer haar primaire verzoek tot vernietiging van de opzegging en betaling van de transitievergoeding ingetrokken omdat Gro-up deze vergoeding inmiddels heeft betaald. Verder vordert werknemer onder meer een billijke vergoeding van €11.172,50 bruto (vijf maandsalarissen) en een gefixeerde schadevergoeding ter hoogte van €4.468,50 bruto (twee maanden opzegtermijn). ...

Werknemer verzoekt om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever (demotie en salarisverlaging)
De werknemer in deze kwestie is op 1 maart 2022 in dienst getreden bij Smullies B.V., een detailhandel in ijs en patisserie, in de functie van chef patissier. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de bepalingen van de Cao Levensmiddelenbedrijf onderdeel vormen van de arbeidsovereenkomst. Werknemer maakt daarnaast onderdeel uit van het “Dutch Pastry Team”, een team van professionele patissiers. Smullies was hiervan op de hoogte. ...

De arbeidsrelatie en het recht op vrijheid van meningsuiting: niet altijd hand in hand
Aan een procedure die bijna vier jaar heeft gespeeld, lijkt nu een eind te zijn gekomen. Het betreft de situatie waarbij de arbeidsrelatie van een docent vanwege de publicatie van haar boek ‘Wanneer krijgen we weer les?’ verstoord zou zijn geraakt met als gevolg dat de arbeidsovereenkomst zou moeten worden ontbonden. De docent is na het verschijnen van het boek in december 2019 op non-actief gesteld en in september 2020 heeft de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op verzoek van de school ontbonden, omdat sprake was van een onherstelbare verstoorde arbeidsrelatie. Volgens de kantonrechter zou de docent in haar boek vertrouwelijke, herleidbare informatie over de school en haar collega’s hebben gedeeld en dit valt niet meer onder de vrijheid van meningsuiting. ...

Wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers
Recent is het wetsvoorstel tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers bekend gemaakt. Dit voorstel maakt deel uit van het pakket aan arbeidsmarkthervormingen, zoals eerder door ons kabinet is gepresenteerd. In deze signalering leg ik kort uit wat met dit voorstel is beoogd te wijzigen. ...

Ziekmelding om bruiloft bij te wonen leidt tot ontslag werknemer
Werkneemster was sinds 2016 in dienst bij Transavia als Cabin Attendant. Sinds april 2023 was zij werkzaam in de functie van Purser. In mei 2023 is werkneemster ziekgemeld. Na een korte re-integratieperiode is zij in juli weer hersteld gemeld.

Werkneemster wilde graag bij de bruiloft van haar oom zijn en heeft hiervoor een verzoek voor het opnemen van vakantie ingediend. Dit verzoek is een dag voor de bruiloft afgewezen, omdat de planning van Transavia dit niet toeliet. Vervolgens heeft werkneemster diezelfde dag een tweetal aanvragen ingediend voor het opnemen van een snipperdag de dag erna. Ook deze aanvragen zijn afgewezen. Als laatste middel heeft werkneemster contact opgenomen met haar leidinggevende. Die leidinggevende heeft de ochtend daarna aan werkneemster laten weten dat het gelet op de planning niet mogelijk was die dag verlof op te nemen. Hierop kondigde werkneemster aan dat zij zich ziek zou gaan melden. In reactie daarop heeft de leidinggevende aangegeven dat een onterechte ziekmelding consequenties heeft. Vervolgens heeft werkneemster zich alsnog ziekgemeld. ...

Moet werkgever opnieuw 104-weken lang het salaris van zieke werknemer betalen?
Werknemer is sinds 8 maart 2010 in dienst bij werkgever in de functie van vrachtwagenchauffeur/kraanautochauffeur. Op 4 december 2019 was werknemer betrokken bij een bedrijfsongeval met als gevolg dat werknemer destijds arbeidsongeschikt was voor het verrichten van zijn eigen functie.

UWV heeft in eerste instantie een WIA-uitkering toegekend waartegen door zowel werknemer als werkgever bezwaar is gemaakt. Het UWV heeft op 8 juni 2019 de bezwaren gegrond verklaard en de WIA-uitkering ingetrokken omdat werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Uit het rapport van de arbeidsdeskundige komt naar voren dat voor werknemer een urenbeperking geldt van 40 uur nu in de maatgevende arbeid 42,86 uur wordt gewerkt. ...

Geen stageovereenkomst én geen geldig studiekostenbeding!
Het kappersbedrijf heeft de barbier in opleiding in 2020 gevraagd om bij haar de interne opleiding tot barbier te komen volgen om bij goede resultaten kans te maken op een arbeidscontract. Dit aanbod is door de barbier aanvaard. Vervolgens heeft hij een studieovereenkomst ondertekend waarin staat dat het kappersbedrijf het lesgeld voorschiet en dit bedrag onder voorwaarden, na indiensttreding volgens een glijdende schaal, moet terugbetalen. ...

Leerkracht neemt haar leerlingen zonder medeweten van de school en de ouders mee naar de Efteling: ontslag op staande voet?
Werkneemster is op 1 januari 2021 als leerkracht in dienst getreden van Stichting Kolom en is werkzaam op een school in Amsterdam. Het gaat hier om speciaal basisonderwijs voor kinderen met een gemiddeld IQ van 62. Voor de klas van werkneemster stond een klassenuitje gepland op 10 maart 2023. Werkneemster heeft aan de directeur voorgesteld met de kinderen naar de Efteling te gaan. De directeur heeft daarmee niet ingestemd, maar wel met een excursie naar Space Expo in Noordwijk. ...

Is sprake van dwaling door werkgever?
Werknemer is sinds eind 2022 werkzaam bij werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in de functie van consultant. Op 2 januari 2023 heeft werknemer contact gezocht met werkgever en gevraagd om een consult bij de bedrijfsarts. Op 16 januari 2023 heeft de bedrijfsarts werknemer advies gegeven om halve dagen te gaan werken. Werknemer is vervolgens op 8 februari 2023 gestart met een behandeling bij een DC-kliniek. ...

Schorsing opgeheven tijdens ‘persoonsgericht’ onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag
Het drietal werknemers waar het in deze zaak om gaat, is op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam binnen het Maritiem Simulatie Trainingscentrum (MSTC), een onderdeel van NHL. Op de arbeidsovereenkomsten van de werknemers is de Cao Hoger Beroepsonderwijs (hierna: de cao) van toepassing. In de cao staat de mogelijkheid geregeld van een schorsing van een werknemer ‘in gevallen waarin het belang van de werkgever dit vereist’. Hierbij geldt een door de cao voorgeschreven procedure. ...

Het uitsluiten van de Haviltex-maatstaf? Dat kan wel, maar let op!
In deze zaak was sprake van een geschil tussen een man en een vrouw die met elkaar gehuwd zijn geweest. De echtscheiding van dit paar is uitgesproken en vervolgens hebben de man en de vrouw een vaststellingsovereenkomst gesloten met betrekking tot de partneralimentatie. Van belang in dit geschil was de volgende bepaling in deze overeenkomst: ...

WhatsApp-bericht van werknemer met daarbij een foto van zijn enkel in het gips moet worden opgevat als een ziekmelding
Werkgever heeft een eenmanszaak als glaszetter. Werknemer is op 25 april 2022 bij werkgever in dienst getreden als glaszetter op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar voor gemiddeld 32 uur. Per 1 januari 2023 is werknemer 40 uur gaan werken.

In de arbeidsovereenkomst staat dat werknemer €17,73 bruto per uur ontvangt te vermeerderen met 8% vakantietoeslag. In de salarisstroken over 2022 staat echter een uurloon van €10,81 bruto per uur en over 2023 een uurloon van €11,16 bruto. Uit de cao die van toepassing is, blijkt dat werknemer gedurende de eerste 26 weken van arbeidsongeschiktheid aanspraak heeft op 95% van zijn loon. Ook blijkt dat het ‘midden’ loon voor de functie van glaszetter 2 €17,73 bruto bedraagt. ...

De door de directeur gevorderde schade is in belangrijke mate het gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid
De directeur is een beveiliger en indirect eigenaar van het beveiligingsbedrijf New Generation Security B.V. (hierna: NGS). In februari 2019 zijn Dutchweek en directeur overeengekomen dat werknemer beveiligingswerkzaamheden voor Dutchweek zou verrichten in de “Dutchweek Saalbach” in maart 2019. Tijdens het uitoefenen van die werkzaamheden is de directeur op 21 maart 2019 betrokken geraakt bij een geweldsincident met een bezoeker. De bezoeker heeft aangifte gedaan van zware mishandeling. De directeur is in juli 2019 naar Salzburg gereisd om zich bij de rechtbank te verantwoorden over het incident. Aan Dutchweek heeft de directeur bericht dat hij rechtsvervolging heeft kunnen ‘afkopen’ en daarmee de schade aanzienlijk heeft kunnen beperken. In een verklaring van een kassamedewerkster van Dutchweek staat dat de directeur haar heeft beschermd en heeft gehandeld uit ‘noodzakelijk verweer’. De directeur vordert betaling van zijn schade ter hoogte van €8.555,89. De kantonrechter heeft de vordering van de directeur afgewezen. De directeur kan zich niet vinden in dit oordeel en heeft hoger beroep ingesteld. ...

Racistische uitlatingen niet ontslag-op-staande-voet-waardig?
Werkneemster is met ingang van 1 november 2021 bij Seafarma in dienst getreden in de functie van magazijnmedewerker. Deze arbeidsovereenkomst is tussentijds verlengd tot 1 juni 2023. Op 1 maart 2023 heeft Seafarma werkneemster op staande voet ontslagen, omdat zij zich schuldig zou hebben gemaakt aan racistische uitlatingen jegens een collega op de werkvloer. Zo zou werkneemster onder andere de volgende uitlatingen hebben gedaan: “Het busje stinkt, je kunt ruiken dat er een zwarte man in heeft gereden” en “wat een aap”. Dit blijkt uit verschillende verklaringen van collega’s van werkneemster. Deze schriftelijke verklaringen dateren van 1 maart 2023. Na het ontslag heeft Seafarma een bericht op het bedrijvenportaal gepubliceerd waarin is medegedeeld dat werkneemster op staande voet is ontslagen wegens het maken van racistische opmerkingen. Bij de kantonrechter te Rotterdam vecht werkneemster het ontslag op staande voet aan en daarnaast verzoekt zij een rectificatie en een billijke vergoeding. ...

Veelvuldig privégebruik van een dienstvoertuig leidt niet tot ontslag
De werkgever (de gemeente) heeft de kantonrechter verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst primair vanwege ernstig verwijtbaar handelen, subsidiair vanwege een verstoorde arbeidsverhouding en meer subsidiair vanwege een combinatie van gronden. De gemeente stelde dat de werknemer in een periode van ruim 10 maanden het dienstvoertuig veelvuldig voor woon-werkverkeer en privédoeleinden heeft gebruikt, terwijl hij wist dat dit niet was toegestaan. Dit zou ook uit verricht integriteitsonderzoek zijn gebleken. Hiermee is sprake van zodanig ernstig verwijtbaar handelen dat de arbeidsovereenkomst moet worden beëindigd zonder toekenning van de transitievergoeding. ...

Doet een ruim geografisch bereik af aan de rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding?
Werkneemster is sinds 1 november 2013 bij Danone in dienst. Eerst bekleedde zij de functies van Product Technologist Greater China en Senior Product Technologist China Team bij Nutricia Research, de R&D-afdeling van Danone. Laatstelijk was zij werkzaam op basis van een contract voor onbepaalde tijd als Project Leader. In de arbeidsovereenkomst van werkneemster is een concurrentiebeding en boetebeding opgenomen.

Op 20 april 2023 heeft werkneemster de arbeidsovereenkomst met Danone opgezegd per 1 juli 2023. Op 1 mei 2023 heeft werkneemster Danone desgevraagd geïnformeerd dat zij per 1 juli 2023 in dienst wil treden bij Mead Johnson als Manager R&D Product Development. Danone heeft per e-mail van 12 mei 2023 bezwaar gemaakt tegen de indiensttreding van werkneemster bij Mead Johnson. Werkneemster vordert bij de voorzieningenrechter schorsing van het concurrentiebeding onder meer wegens een te ruim geografisch bereik en aanmerkelijke positieverbetering (€ 1.500 en 40% bonus). ...

Mag de gemeente een werknemer verbieden om nevenwerkzaamheden te verrichten?
Werknemer is op 1 november 1988 bij de gemeente Zaanstad aangesteld als Boomverzorger. Naast zijn functie bij de gemeente Zaanstad heeft werknemer steeds nevenwerkzaamheden verricht, bestaande uit het voor bedrijven en particulieren in en buiten de gemeente Zaanstad als Boomverzorger werken. Voor 2017 is bij gelegenheid aan werknemer mondeling toestemming gegeven. De gemeente Zaanstad heeft sinds 2017 aan werknemer schriftelijk toestemming verleend voor eerdergenoemde nevenwerkzaamheden. In de brief zijn een termijn en nadere voorwaarden opgenomen, waaronder de voorwaarde dat deze werkzaamheden niet binnen de gemeente Zaanstad mogen worden uitgevoerd....

Terecht op non-actief gesteld?
In een zaak bij de rechtbank Amsterdam kwam onlangs de vraag aan bod of een werknemer door de werkgever op non-actief had mogen worden gesteld.

Wat speelde er?
Werkneemster was al sinds 2000 in dienst van (de rechtsvoorganger van) werkgever, een medisch behandelcentrum met verschillende specialismen. Tijdens haar dienstverband is werkneemster eerst in 2019 overgeplaatst nadat een verstoring in de arbeidsrelatie met een collega was ontstaan op de locatie waar zij werkzaam was en mediation hierbij niet heeft geholpen. In datzelfde jaar nog heeft werkneemster een verbetertraject gevolgd en heeft zij coaching gekregen. ...

Arbeidsrechtelijke ontwikkelingen per 1 juli 2023
Het jaar 2023 is alweer halverwege. Welke veranderingen op het arbeidsrecht staan er per 1 juli 2023 op de planning? ...

Kunnen handelingen in de privésfeer reden zijn voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst?
Werknemer is sinds 6 augustus 2018 werkzaam bij werkgever, een overheidsorganisatie die deel uitmaakt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Werknemer is belast met de uitvoering van transportbegeleidings- en beveiligingstaken.

Op 19 oktober 2022 heeft werkgever een melding waarbij zij gewezen is op het feit dat werknemer op 5 augustus 2022 een bezoek heeft gebracht aan het huis van de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin waarbij hij de betreffende persoon heeft geslagen, getrapt en bedreigd. Op 13 juni 2022 zou werknemer tijdens een feestje in zijn eigen woning ‘door het lint zijn gegaan’....

Wordt arbeidsovereenkomst ontbonden in verband met detentie werknemer?
Werknemer is bij Roele de Vries, een bedrijf dat zich toelegt op het inzamelen van afval en het verwerken van afvalstromen, werkzaam als chauffeur.

De rechtbank Amsterdam heeft op 28 februari 2023 uitspraak gedaan die ziet op het in behandeling nemen van een Europees aanhoudingsbevel van 11 juni 2012 door the District Court in Krakow (Polen) strekkende tot aanhouding en overlevering van werknemer. Uit het aanhoudingsbevel blijkt dat er nog vrijheidsstraffen resteren van zeven maanden en 15 dagen en één jaar, zeven maanden en 28 dagen. De rechtbank Amsterdam heeft de overlevering van werknemer geweigerd maar heeft wel de tenuitvoerlegging van de vonnissen (detentie) in Nederland bevolen....

Ontslag op staande voet vanwege het ten onrechte gebruikmaken van de status ‘ziek’ en het niet meewerken aan de vaststelling van arbeidsongeschiktheid?
Werkneemster is op 30 april 2018 bij G4S Aviation Security B.V. (hierna: G4S) in dienst getreden en vervulde laatstelijk de functie van visiteur op luchthaven Schiphol. Op 13 mei 2021 heeft werkneemster zich ziekgemeld wegens depressieve klachten.

Werkneemster heeft herhaaldelijk geweigerd de bedrijfsarts een medische machtiging te verstrekken, is meermaals niet verschenen op afspraken met G4S en/of de bedrijfsarts en heeft herhaaldelijk afspraken (kort dag) afgezegd. G4S heeft op enig moment, na een schriftelijke waarschuwing, het loon opgeschort en later gestopt. ...

Heeft werknemer zelf ontslag genomen?
Werknemer is bij werkgever werkzaam als medewerker Steigerbouw. Op grond van de cao dient werkgever iedere maand voor werknemer een betaling te doen van het individueel keuzebudget bij het tijdspaarfonds.

In 2022 is het loon van werknemer meerdere malen niet op tijd betaald. Op 3 december 2022 om 10.31 uur stuurt werkgever een bericht op de groepsapp waarbij zij haar werknemers laat weten dat sprake is van betalingsachterstanden omdat de debiteuren hun facturen niet betalen, dat hij hier niets aan kan doen maar desondanks met de zakelijke creditcard geld zal pinnen zodat de werknemers toch nog wat geld hebben....

Hervorming concurrentiebeding
Eind 2023 wordt het wetsvoorstel inzake de hervorming van het concurrentiebeding verwacht. Een goed moment om de stand van zaken ten aanzien van dit beding op te maken en na te gaan waar de hervormingen op zien. ...

Wet inzake verplichting om een vertrouwenspersoon aan te stellen – bijna definitief
Op 23 mei heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen (met 84 stemmen) waarin werkgevers worden verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze verplichting geldt niet voor werkgevers waar minder dan 10 werknemers in dienst zijn. Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Met dit initiatiefwetsvoorstel wordt beoogd iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon te geven. Daarnaast wordt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie versterkt.

Is werkgever aan werknemer een billijke vergoeding verschuldigd door werknemer illegale werkzaamheden te laten verrichten?
De werkgever in deze zaak exploiteert een coffeeshop. De werknemer is op 1 januari 2016 in dienst getreden bij werkgever. Samen met X, een collega, verzorgde werknemer de logistieke werkzaamheden voor werkgever. Zij verrichtte de werkzaamheden in de woning van X. Op 11 augustus 2021 heeft de politie een inval gedaan in de woning van X. In de woning is een meer dan toegestane hoeveelheid softdrugs aangetroffen. De woning is als gevolg daarvan voor de duur van drie maanden gesloten. Hierdoor was de werklocatie van werknemer gesloten. De werkzaamheden van werknemer zijn gedurende de sluiting van de woning op een nieuwe locatie voortgezet. De werknemer heeft in de tussentijd in de joint-fabriek van werkgever, die zich boven de coffeeshop bevindt, gewerkt. Op 3 november 2021 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met al het personeel van de werkgever. In deze bijeenkomst heeft de werkgever het personeel op de hoogte heeft gebracht van de aankomende sluiting van de coffeeshop voor de duur van in ieder geval negen maanden als gevolg van een sanctie door de burgemeester. Werkgever heeft de medewerkers een keuze aangeboden: in dienst blijven of een vaststellingsovereenkomst ondertekenen. ...

Verplicht 10 minuten eerder aanwezig zijn? Werkgever moet betalen!
Werknemer is sinds 26 september 2016 bij Teleperformance werkzaam, inmiddels op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De omvang van het dienstverband bedraagt tenminste 32 uur per week. Werknemer is verplicht gehoor te geven aan een verzoek om op uren boven het overeengekomen minimum aantal uren per week, arbeid te verrichten. Voor zover werknemer meer werkt dan het gestelde minimum, ontvangt hij zijn uurloon over de meer gewerkte uren. Werkgever zal elke maand vaststellen hoeveel uren werknemer daadwerkelijk gewerkt heeft. ...

Arbeidsovereenkomst wordt ontbonden wegens wanprestatie terwijl werknemer al op staande voet is ontslagen
Werknemer is op 1 november 2017 in dienst getreden bij Wooncompas. Op de arbeidsovereenkomst is de cao Woondiensten van toepassing waaruit blijkt dat voor het verrichten van nevenwerkzaamheden toestemming van de werkgever nodig is. Met ingang van 1 juni 2019 is werknemer voor de duur van één jaar in dienst getreden bij Stichting Mooiland (hierna: Mooiland), met een arbeidsomvang van 32 uur per week. Deze arbeidsovereenkomst is van rechtswege geëindigd. Op 4 oktober 2019 heeft werknemer zich ziekgemeld bij Wooncompas. Werknemer heeft van 14 april 2020 tot 1 juni 2020 gedurende 8 uur per week als zzp-er werkzaamheden verricht voor Stichting Wooninvest (hierna: Wooninvest). Per 1 juni 2020 is werknemer bij Wooninvest in dienst getreden, met een arbeidsomvang van 36 uur per week. De arbeidsovereenkomst tussen Wooninvest en werknemer is via een vaststellingsovereenkomst geëindigd. ...

Ontslag op staande voet wegens het meenemen van twee blikjes frisdrank?
Werknemer is op 1 juli 2003 bij werkgever in dienst getreden in de functie van vrachtwagenchauffeur. Vanaf 2004 heeft werknemer bijna jaarlijks schriftelijke waarschuwingen ontvangen, onder meer voor het zonder toestemming van werkgever meenemen van goederen van klanten voor privégebruik, opzettelijk treuzelen bij het verrichten van werkzaamheden, het te laat inleveren van weekstaten en gevaarlijk rijgedrag. Op 30 juni 2022 heeft werknemer een laatste waarschuwing ontvangen, vanwege gevaarlijk rijgedrag met een pallettruck, het niet bereikbaar zijn voor oproepwerkzaamheden en bij ziekte en vanwege het rijden van onnodig lange routes. Werknemer is op 14 november 2022 op staande voet ontslagen vanwege het op 11 november 2022 meenemen van twee blikjes frisdrank uit de koelkast van de kantine, die volgens werkgever niet voor vrachtwagenchauffeurs (en dus ook werknemer) bestemd waren. ...

Wijziging “voor rekening en risico” benadering in loonsanctiezaken: loonsanctie niet altijd terecht opgelegd
Op het moment dat een werknemer ziek wordt, moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer zo snel en volledig mogelijk herstelt en terugkeert in zijn eigen functie. Een zieke werknemer heeft (in beginsel) maximaal 104 weken recht op doorbetaling van het loon. Daarna wordt nagegaan of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering. Het UWV beoordeelt bij de aanvraag van een WIA-uitkering of de werkgever en werknemer de re-integratie-inspanningen voldoende hebben verricht (bevredigend resultaat). Heeft de werkgever dit volgens het UWV onvoldoende gedaan? Dan wordt de verplichte loondoorbetalingsverplichting van de werkgever voor maximaal 52 weken verlengd, tenzij sprake is van een deugdelijke grond. Een deugdelijke grond is een gerechtvaardigde reden die door een werkgever kan worden gegeven voor het feit dat hij in een specifieke situatie onvoldoende re-integratie-inspanningen leverde. ...

Ontslag wegens 20 jaar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
Werknemer is sinds 1995 in dienst van KLM en is laatstelijk werkzaam als gezagvoerder. Sinds 2015 zijn er bij KLM klachten binnengekomen over het (ongepaste) gedrag van werknemer en krijgt hij van KLM, naar aanleiding van die klachten, meerdere berispingen. Er hebben naar aanleiding van de klachten hoor- en wederhoorgesprekken plaatsgevonden. Ook heeft werknemer een trainingstraject gevolgd bij een extern bureau. In april 2016 heeft het eindgesprek van dit trainingstraject plaatsgevonden en is de conclusie dat werknemer het traject succesvol heeft doorlopen. Op 18 mei 2016 ontvangt KLM een nieuwe klacht over werknemer. Hij zou zeer luid en intimiderend hebben gepraat met een andere medewerker van KLM en de medewerksters luid roepend ‘flapdrollen’ hebben genoemd. In mei 2017 komt er een klacht binnen van een senior purser over onaangepast gedrag van werknemer in een hotel. In de jaren die volgde heeft KLM wederom meerdere klachten ontvangen over het gedrag van werknemer. ...

Valt belangenafweging in het kader van een concurrentiebeding in het voordeel uit van de werknemer of werkgever?
Geelen, werkgever, bouwt en installeert tegenstroomdrogers en -koelers voor diervoerders en levensmiddelenproducenten. Werknemer is sinds 1 mei 2000 bij Geelen in dienst in de functie van Field Service Engineer. In de arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen voor de duur van drie jaar. Op 27 juni 2022 heeft werknemer een aanbod gekregen om in dienst te treden bij Wenger in de functie van Project Manager. Werknemer heeft op 28 juli 2022 aan Geelen laten weten dat hij een aanbod van Wenger heeft ontvangen. Geelen houdt werknemer aan het overeengekomen concurrentie- en boetebeding. Werknemer heeft de arbeidsovereenkomst met Geelen niet opgezegd. ...

De Hoge Raad doet uitspraak: Deliveroo-bezorgers zijn werknemers
De Deliveroo-zaak is bij de rechter gekomen omdat de maaltijdbezorgers van het digitaal platform Deliveroo, die op basis van een overeenkomst van opdracht bij Deliveroo werkzaamheden verrichten, zich in een grijs gebied bevonden en men zich af begon te vragen of zij niet ‘gewoon’ werknemers moesten zijn. Het FNV besloot naar de rechter te stappen om voor recht te laten verklaren dat sprake is van een arbeidsovereenkomst. ...

Beroep op dwaling na sluiten vaststellingsovereenkomst bij ziekte: pech voor werkneemster
Werkneemster is ruim 12 jaar in dienst geweest bij werkgever, ForFarmers. Begin 2018 is werkneemster arbeidsongeschikt geraakt en pas een half jaar later kon zij beginnen met re-integreren. Vanaf augustus 2018 zijn partijen al gaan onderhandelen over een einde van de arbeidsovereenkomst. Uiteindelijk is in november 2018 een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij de einddatum is gesteld op 1 maart 2019. In de vaststellingsovereenkomst heeft werkneemster verklaard arbeidsgeschikt te zijn. ...

Hoogste billijke vergoeding tot nu toe?
In een gisteren gepubliceerde uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant is – voor zover mij bekend – de hoogste billijke vergoeding tot nu toe toegekend.

De arbeidsovereenkomst van een statutair directeur wordt opgezegd zonder dat daarvoor een redelijke grond te noemen was.

Er was geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen omdat vanaf de aanvang van het dienstverband op 1 juni 1997 tot de vergadering van de RvC op 15 april 2022 werkgever steeds positief was jegens de bestuurder over zijn functioneren. In juli 2020 hebben partijen nog afspraken gemaakt over hun intentie om het dienstverband vijf jaar voort te zetten. Op grond van die omstandigheden was er tot 15 april 2022 geen aanleiding voor de bestuurder om te bedenken dat zijn communiceren of leidinggeven ontoelaatbaar was voor werkgever. Verder heeft de bestuurder een rapport overgelegd waaruit blijkt dat bij werkgever sprake was van een angst- en zwijgcultuur, een gevoel van intimidatie, een directieve stijl van leidinggeven en een te hoge werkdruk. En dat is niet weerlegd door de werkgever. ...

Heeft werknemer zich schuldig gemaakt aan dwaling en/of bedrog?
Werknemer exploiteerde sinds 2007 een dagverblijf voor verstandelijk gehandicapten. Eind 2021 zijn de twee dochters van werknemer bij hem komen wonen vanwege persoonlijke problemen. In december 2021 heeft werknemer met zijn neef en diens echtgenote (hierna: werkgever) gesproken over het overnemen van het dagverblijf. Op 1 juli 2022 heeft werkgever het dagverblijf van werknemer overgenomen. In dat kader hebben partijen onder meer een arbeidsovereenkomst gesloten op grond waarvan werknemer op 1 juli 2022 in dienst is getreden bij werkgever in de functie van bedrijfsleider. ...

Sportdocente is niet werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst
Stichting voor Welzijn, Zorg, Sociaal en Cultureel Werk Beuningen (hierna: Perspectief) is een welzijnsinstelling die zich bezighoudt met het verzorgen van zorg, welzijnswerk, sociaal werk en cultureel werk in de gemeente Beuningen. In dat verband biedt zij uiteenlopende en diverse activiteiten aan voor inwoners van de gemeente, waaronder sportactiviteiten. Voor die sportactiviteiten heeft Perspectief geen sportdocenten in dienst....

Werkgever aansprakelijk bij psychische schade werknemer: het is mogelijk
Om werkgeversaansprakelijkheid bij gezondheidsschade die is geleden in de uitoefening van de werkzaamheden te bewerkstelligen, is het vaststellen van een causaal verband tussen de gezondheidsklachten en de werkomstandigheden cruciaal. Hierbij speelt de zogeheten arbeidsrechtelijk omkeringsregel een belangrijke rol. Met de omkeringsregel wordt de werknemer enigszins tegemoetgekomen in zijn bewijslast: de werknemer moet stellen en zo nodig bewijzen dat hij is blootgesteld aan belastende arbeidsomstandigheden en dat hij gezondheidsklachten heeft die door deze arbeidsomstandigheden kunnen zijn veroorzaakt. De werkgever moet stellen en bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan. Als de zorgplicht is geschonden, wordt in beginsel aangenomen dat er causaal verband bestaat tussen de gezondheidsklachten en de werkomstandigheden. Daarvoor is echter geen plaats wanneer het verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is. ...

Het risico dat werkgevers overreageren op meldingen over grensoverschrijdend gedrag
Op 12 februari 2023 is in een uitzending (Grensoverschrijdend gedrag - YouTube) van Nieuwsuur ingegaan op het risico dat werkgevers overreageren op meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Aan deze reportage van Ronja Hijmans en Floor Ligtvoet van Nieuwsuur heb ik mogen meewerken. ...

Alcoholgebruik onder werktijd is reden voor ontslag
Werknemer is sinds 11 augustus 2020 werkzaam bij Fourzorg, een zorgorganisatie, die ondersteuning biedt aan mensen die (bijvoorbeeld door psychische-, verstandelijke- en/of verslavingsproblematiek) vastlopen op verschillende levensgebieden. Op 30 juli 2022 is werknemer thuis van de trap gevallen en heeft zich daarom ziek gemeld. In verband met aanhoudende klachten is werknemer in het weekend van 6 en 7 augustus 2022 in het ziekenhuis nader onderzocht. Op 8 augustus 2022 is de leidinggevende van werknemer langs geweest in het ziekenhuis waarbij is gesproken over cliëntenoverdracht. ...

Werknemers: let op de vervaltermijn bij alle vergoedingen!
Werknemer is op 22 maart 2021 voor de duur van zeven maanden in dienst getreden bij werkgever: J&S Schoonmaak B.V.. De arbeidsovereenkomst is sindsdien tweemaal verlengd. De laatste functie die werknemer vervulde, is die van glazenwasser.

Werkgever heeft werknemer op 1 september 2022 via Whatsapp het volgende bericht: ‘Contract wordt niet verlengd, liep gister af, spullen inleveren en dan staan we quit’. Na deze datum is geen uitvoering meer gegeven aan het dienstverband. De werknemer heeft berust in de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever heeft het einde van het dienstverband afgerekend tegen 22 oktober 2022. Werkgever heeft vervolgens in november het salaris van september en oktober en de transitievergoeding aan werknemer voldaan. ...

Werkgever doet een beroep op gefixeerde schadevergoeding, is dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?
Werknemer werkt sinds 1 september 2015 voor werkgever. Werknemer heeft in april 2022 een paar weken in voorlopige hechtenis gezeten en is na afloop daarvan in mei 2022 door werkgever op non-actief gezet met behoud van loon. Medio 2022 heeft werkgever bij de rechter een verzoekschrift ingediend om de arbeidsovereenkomst van werknemer te ontbinden wegens ernstig verwijtbaar handelen. Werknemer zou gegevens van burgers op onrechtmatige wijze hebben ingezien. De zitting van deze ontbindingsprocedure stond gepland op 7 oktober 2022. ...

Een ontslag op staande voet is niet bedoeld om een werknemer tot actie te bewegen.
Werknemer is sinds 1 oktober 2020 bij ARBO in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd tot 1 oktober 2022. In de arbeidsovereenkomst is een tussentijds opzegbeding opgenomen. Werknemer is een kwetsbare werknemer met een Wajong-uitkering,

Werknemer heeft zich op 28 april 2022 ziek gemeld. Op 1 juni 2022 heeft werknemer aan de personeelsfunctionaris gevraagd of zijn vakantieaanvraag voor de periode van 13 t/m 24 juni 2022 in het systeem stond. In de verlofregistratie stond dat voor de periode van 20 t/m 24 juni een vrije week was goedgekeurd. ...

‘Per ongeluk’ een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd aangaan kan werkgever duur komen te staan
Werknemer is per eind 2020 in dienst getreden bij Inholland in een functie binnen BFL Business Studies. In de eerste arbeidsovereenkomst, ondertekend op 23 november 2020, staat opgenomen dat dit een overeenkomst voor bepaalde tijd betreft. Omdat in deze eerste arbeidsovereenkomst geen begindatum zou zijn vermeld, is een tweede arbeidsovereenkomst opgesteld. In de tweede arbeidsovereenkomst, ondertekend op 27 januari 2021, staat bij de overwegingen dat werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst is en dat partijen de benoeming met ingang van 1 december 2020 schriftelijk willen vastleggen. In artikel 2 staat vervolgens echter dat werknemer werkzaam is krachtens een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. ...

Kan werknemer met terugwerkende kracht achterstallig salaris vorderen terwijl werknemer over die periode de vaste urenomvang heeft afgewezen?
Kan werknemer met terugwerkende kracht achterstallig salaris vorderen terwijl werknemer over die periode de vaste urenomvang heeft afgewezen?

Werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij werkgever en is werkzaam als oproepkracht in de functie van taxichauffeur. Werkgever richt zich op het straattaxiwerk (uitgaansvervoer) en leerlingenvervoer. Werkgever heeft werknemer twee keer een aanbod gedaan voor een vaste urenomvang. Het eerste aanbod was op 7 april 2020 voor een urenomvang van 44,69 uur per maand en op 18 december 2020 was het tweede aanbod voor een urenomvang van 26,20 uur per maand gedaan. Werknemer heeft beide keren het aanbod afgewezen. Van april 2020 tot en met juni 2021 heeft werknemer niet tot nauwelijks gewerkt vanwege de coronapandemie. ...