Wekelijkse signalering

Van den Brekel Advocaten volgt de ontwikkelingen binnen het arbeids-, ambtenaren- en aansprakelijkheidsrecht op de voet. Een actuele gebeurtenis op één van deze vakgebieden wordt wekelijks door één van onze juristen besproken. Dit kan een opmerkelijke uitspraak zijn, maar ook een interessant artikel in een vakblad of een treffend nieuwsbericht. Lees hieronder de wekelijkse signaleringen.
Agressief en intimiderend gedrag op de werkvloer: ontslag op staande voet?
De rechtbank Noord-Holland heeft op 29 november 2022 een oordeel gegeven over een zaak waarin een werknemer op staande voet is ontslagen wegens agressief en intimiderend gedrag op de werkvloer.

Feiten
Werknemer is op 1 juli 2012 bij Teva in dienst getreden. Teva houdt zich bezig met de vervaardiging van farmaceutische producten, de groothandel in farmaceutische producten en overige specialistische zakelijke dienstverlening. Werknemer is werkzaam bij Teva als technician. ...

Overwerkvergoeding en nachtrittentoeslag kunnen onderdeel uitmaken van vakantieloon
Het ging hier om een werknemer die sinds 1998 in dienst is bij Mammoet Nederland B.V. (hierna: Mammoet) in de functie van kraanmachinist. Deze werknemer heeft in 2018 aan Mammoet medegedeeld dat hij aanspraak maakt op achterstallig vakantieloon over de periode vanaf 2013 nu bij dit loon geen rekening is gehouden met zijn overwerkvergoeding en nachtrittentoeslag. Mammoet gaat echter niet over tot betaling van dit achterstallig vakantieloon en werknemer stapt vervolgens naar de rechter. De kantonrechter wijst hier enkel de vordering die gebaseerd was op de nachtrittentoeslag toe en de overige vorderingen van werknemer worden afgewezen. Hiertegen gaat werknemer vervolgens in hoger beroep bij het hof. ...

Heeft werknemer 4 weken volledig gewerkt waardoor de ziekteperiode van 104 weken opnieuw is begonnen?
Werknemer is op 1 november 2019 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij de GGZ in de functie van Verpleegkundig Specialist GGZ Regiebehandelaar. Op 15 juni 2020 is werknemer ziek uitgevallen.

Op 15 maart 2022 heeft de GGZ met werknemer een plan van aanpak opgesteld. Daaruit blijkt dat partijen een periode van 4 weken afspreken (15 maart – 26 april) waarin werknemer laat zien dat hij weer alle taken en verantwoordelijkheden kan oppakken die behoren bij zijn functie. Ook is de afspraak gemaakt dat aan het einde van deze periode het team en de leidinggevende aan hem terugkoppelen hoe deze periode is gegaan. Partijen gaan vervolgens het gesprek aan om te bekijken of de werknemer volledig is gere-integreerd. Op 12 april 2022 heeft werknemer een gesprek gehad met de bedrijfsarts. Daaruit blijkt dat de proefperiode van volledig werken zonder beperkingen de werknemer zwaar valt. Het beter is om daarom te stoppen met de proefperiode. Ook uit de eindevaluatie van het UWV van 16 mei 2022 blijkt dat het beter is om te stoppen met proberen volledig te re-integreren. ...

Overtreedt werknemer zijn concurrentiebeding?
Werkgever is een bedrijfsmakelaar die zich bezighoudt met bemiddeling, huur en verhuur van onroerend goed, voornamelijk in de regio Twente. Werknemer is op 1 juli 2020 na zijn stage voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij werkgever. In de arbeidsovereenkomst van werknemer staat een concurrentiebeding van de duur van één jaar en een boetebeding opgenomen. ...

Kan een werknemer op staande voet ontslagen worden wegens te laat komen?
Werknemer is sinds 1 oktober 2014 werkzaam bij Van den Haak. Werknemer werkt in ploegendienst volgens een vooraf vastgesteld rooster. Sinds 2019 worden er door Van den Haak gesprekken met werknemer gevoerd omdat hij te laat op zijn werk verschijnt. In april 2021 is werknemer geschorst omdat hij zich zonder bericht niet op het geplande begintijdstip van 6.00 uur op het werk heeft gemeld. Van den Haak schrijft dat zij tot schorsing heeft besloten gelet op de voorgeschiedenis van het te laat komen. Uiteindelijk heeft van den Haak de schorsing opgeheven. ...

Hoge Raad oordeelt: Stoof/Mammoet geldt ook voor wijziging collectieve arbeidsvoorwaarden
In het welbekende Stoof/Mammoet-arrest oordeelde de Hoge Raad dat wanneer geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, werkgevers een beroep kunnen doen op het goed werknemerschap (artikel 7:611 BW). Hierbij is van belang dat bij de werkgever sprake is van gewijzigde omstandigheden, dat de werkgever een redelijk voorstel aan de werknemer heeft gedaan en dat de werknemer het voorstel in redelijkheid niet kan weigeren. ...

De reikwijdte van de Xella-plicht bij slapende dienstverbanden
In 2019 heeft de Hoge Raad met de zogenoemde Xella-beschikking geprobeerd een oplossing te bieden voor de problematiek rondom de slapende dienstverbanden. Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na 104 weken arbeidsongeschiktheid van de werknemer niet door de werkgever wordt beëindigd terwijl terugkeer van de werknemer op de werkvloer niet wordt verwacht. Als het dienstverband niet werd beëindigd, dan hoefde de werkgever geen transitievergoeding te betalen. Dit was voor werkgevers dan ook de reden om dit soort dienstverbanden slapend te houden. ...

Mag ziektewetuitkering van werknemer worden verrekend met openstaande vordering?
Een voormalig werknemer had een tijdelijk contract bij een werkgever en is ziek uit dienst gegaan. Vanaf 28 juli 2021 ontvangt de voormalige werknemer een Ziektewetuitkering. Werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Vanaf 18 juli 2022 ontvangt de voormalig werknemer echter geen Ziektewetuitkering meer van de werkgever omdat ...

Beschikbaar voor werk in detentie?
Werknemer is in 2020 door de politie aangehouden op zijn werkplek, de ECT Terminal Maasvlakte, wegens verdenking van (betrokkenheid bij) het plegen van strafbare feiten in de haven, die gerelateerd zijn aan illegale drugshandel en/of drugssmokkel. Hij was toentertijd al twintig jaar in dienst bij Securitas, een particuliere beveiligingsorganisatie.

In de op de arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde CAO Particuliere beveiliging staat opgenomen dat werknemer enkel in dienst mag worden genomen en gehouden zolang hij toestemming heeft van de overheid om als beveiliger te werken. Deze toestemming – ook wel grijze pas genoemd – wordt verstrekt door de korpschef. Deze grijze pas is ingetrokken bij werknemer toen hij in detentie kwam te zitten na zijn aanhouding. ...

Zorgt het verrichten van werkzaamheden voor aanvang van de arbeidsovereenkomst voor een eerdere ingangsdatum van de proeftijd?
Sogeti Nederland B.V. heeft op 13 december 2021 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangeboden aan werknemer, met als datum van indiensttreding 1 maart 2022 en daarin opgenomen een proeftijd van twee maanden. Op 15 december 2021 is werknemer gestart met een Pre Employment Screening (PES), als onderdeel waarvan werknemer diezelfde dag een VOG heeft aangevraagd. Op 27 december 2021 is de arbeidsovereenkomst door werknemer ondertekend. In de maand januari heeft werknemer in het kader van de kennismaking contact gehad met collega’s. Daarnaast is werknemer in diezelfde periode betrokken bij het samenstellen van een team voor een nieuwe klant van Sogeti. In de periode tussen 10 januari en 25 januari 2022 heeft werknemer meermaals contact gehad met collega’s via Teams en per e-mail, onder andere over een kennismaking en het samenstellen van een team voor een nieuwe klant. ...

Kan een werkgever zelf een arbeidsovereenkomst ontbinden?
Een advocaat-stagiaire is op 2 september 2019 als juridisch medewerker in dienst getreden van het kantoor en op 14 februari 2020 als advocaat-stagiaire aan de slag gegaan. In 2020 volgt zij op verzoek van het kantoor een cursus taalvaardigheid. Eind maart 2021 is de stagiaire medegedeeld dat het kantoor niet verder met haar wil, omdat zij niet secuur werkt. De stagiaire heeft laten weten dat zij bij het kantoor wil blijven werken. In reactie daarop heeft het kantoor bevestigd niet verder te willen met de stagiaire, is haar loon opgeschort en is medegedeeld dat de nota van de beroepsopleiding niet wordt betaald. Vervolgens spreken partijen met de deken¹ over de taalvaardigheid en het niet secuur werken van de stagiaire en over het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hier is geen overeenstemming over bereikt. ...

Aanzegverplichting verschuldigd als werkgever mondeling heeft aangezegd en werknemer geen nadeel heeft geleden?
Werknemer is op 1 mei 2019 in dienst getreden tot 1 december 2019 in de functie van algemeen medewerker. Op 30 oktober 2019 heeft de directeur tijdens een gesprek met de medewerker laten weten dat zijn arbeidsovereenkomst na 1 december 2019 niet zal worden verlengd. Op 1 december 2019 had de werknemer een andere baan.

Omdat de werkgever enkel en alleen mondeling de arbeidsovereenkomst heeft aangezegd en niet schriftelijk, verzoekt de werknemer in een procedure om betaling van de aanzegvergoeding, bestaande uit één maandsalaris. De kantonrechter heeft het verzoek afgewezen omdat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn als werkgever de aanzegvergoeding is verschuldigd. Vervolgens is werknemer een procedure bij het hof is gestart. ...

Te hoge werkdruk voor werknemer, schendt werkgever zijn zorgplicht?
Werknemer is werkzaam als verzorgende IG en werkte voornamelijk in de nacht in een woonzorgcentrum voor ouderen. Werknemer had in de nacht de zorg voor 59 zorgappartementen (60 bewoners), een verpleegafdeling met 13 kamers en 50 - 100 bewoners met een zorgwoning met alarmering. Deze bewoners zijn verspreid over vier verdiepingen. Als werknemer in de nacht als enige werkzaam was dan mocht zij vanwege veiligheidsredenen geen gebruik maken van de lift.

Tot juni 2016 verrichte werknemer de zorg van deze bewoners samen met een zorghulp. Werkgever heeft vervolgens besloten om een transformatiemodel ouderenzorg (TMO) in te voeren. Dit houdt in dat alle zorgcontacten die werknemer met de bewoners heeft zoveel mogelijk wordt geautomatiseerd bijvoorbeeld via beeldbellen of via een luisterverbinding. Dit had tot gevolg dat werknemer vanaf juni 2016 nachtdiensten in haar eentje moest verrichten. ...

Bedrijfsrecherche bij ziekte prematuur ingeschakeld: ernstig verwijtbaar handelen werkgever
Deze zaak bij de kantonrechter Roermond van 5 september 2022 betreft een werknemer die sinds 2003 bij werkgever in dienst is getreden als schilder. In 2019 heeft werknemer aan werkgever gevraagd om een dag minder te werken in verband met toenemende schouderklachten. Hoewel werkgever hiermee instemde, is de ingangsdatum tot driemaal toe eenzijdig door werkgever gewijzigd. Uiteindelijk meldt werknemer zich later datzelfde jaar ziek. Door de bedrijfsarts wordt in 2020 geoordeeld dat werknemer niet inzetbaar is voor eigen of aangepast werk. In januari en februari 2020 wordt werknemer een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst gedaan. Werknemer is ondertussen nog steeds ziek. Later dat jaar wordt door de werkgever een detective ingeschakeld die werknemer rondom zijn eigen woning observeert. ...

Prinsjesdag 2022: welke ontwikkelingen voor de arbeidsmarkt zijn er te verwachten?
Op 20 september 2022 (Prinsjesdag) is de Miljoenennota voor 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de Miljoenennota zijn een aantal maatregelen genoemd met betrekking tot de arbeidsmarkt. In deze signalering licht ik deze graag kort en in hoofdlijnen toe. ...

Geen rechtsgeldig ontslag op staande voet wegens schending van het beginsel van hoor- en wederhoor
Werknemer is op 1 december 2021 in dienst getreden van XPeng, een distributeur van voertuigen, in de functie van Store Manager. Als Store Manager was werknemer verantwoordelijk voor de opening van het Experience Center. Werknemer heeft contact gehad met schoonmaakbedrijf FVH voor het uitvoeren van de opleverschoonmaak en andere schoonmaakwerkzaamheden. De overeenkomst daartoe heeft werknemer met de digitale handtekening van X getekend, zonder dat X daartoe toestemming had gegeven. Uiteindelijk heeft X op 16 maart 2022 zelf de overeenkomst met FVH getekend. Op 8 april 2022 is er een klacht ingediend door een leidinggevende over werknemer. Werknemer zou namelijk een opmerking hebben gemaakt over haar seksualiteit. Naar aanleiding van deze klacht is heeft op 11 april 2022 een gesprek plaatsgevonden met werknemer. In dit gesprek is aan werknemer aangegeven dat er klachten van collega’s van ongewenst gedrag waren binnengekomen en er een onderzoek zou plaatsvinden. ...

Werkgever handelt ernstig verwijtbaar vanwege knuffelende directeur
Op verzoek van werknemer is de arbeidsovereenkomst tussen hem en zijn werkgever bij tussenbeschikking door de kantonrechter met ingang van 1 oktober 2022 ontbonden. In de onderhavige zaak staat de vraag centraal of de ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van werkgever. Werknemer meent dat dit het geval is en vordert zowel een transitievergoeding, als een billijke vergoeding.

De kantonrechter is van oordeel dat na bewijslevering voldoende is komen vast te staan dat de directeur van het bedrijf van de werknemers binnen de organisatie en dus ook van de werknemer in deze procedure verlangde dat zij regelmatig met hem knuffelden en dat ‘onder het mom van een grapje’ regelmatig seksueel getinte opmerkingen werden gemaakt. Er is volgens de kantonrechter bij werkgever dus sprake van grensoverschrijdend gedrag en een onveilige werkomgeving. Volgens de kantonrechter is dit dermate ernstig, dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werkgever. ...

Werkgeversaansprakelijkheid – schade geleden bij de uitoefening van de werkzaamheden en schending zorgplicht door de werkgever?
Een allround installatiemonteur¹ die sinds 2009 in dienst was bij de werkgever heeft zich op 2 april 2010 ziek gemeld vanwege psychische klachten. In het bericht van de Arbodienst over de reden van het verzuim wordt vermeld: “Geen ongeval, wel arb. geb.” en dat de werknemer overspannen is. De werknemer hersteld tot een tweede ziekmelding op 3 mei 2010 vanwege rugklachten plaatsvindt. In de periode na de ziekmelding vinden gesprekken plaats over werkhervatting, re-integratie en uiteindelijk de mededeling dat de bepaalde tijd arbeidsovereenkomst afloopt op 4 juli 2010 en niet wordt verlengd. Op 29 mei 2010 heeft de werknemer de werkgever op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk gesteld voor de schade als gevolg van een bedrijfsongeval op 18 maart 2010. De werkgever wees de aansprakelijkheid af waarop de werknemer een procedure is gestart. ...

Arbeidsovereenkomst stilzwijgend verlengd?
Werkneemster was sinds 17 september 2018 op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd werkzaam bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij was werkzaam in de Penitentiaire Inrichting voor DJI. Op 15 november 2019 is werkneemster door DJI geïnformeerd dat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking zal treden en dat vanaf die datum haar aanstelling wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. DJI heeft op 22 januari 2020 werkneemster schriftelijk aangezegd dat de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd en dat haar laatste werkdag 16 september 2020 zal zijn. Werkneemster stond echter ook op 17 en 18 september 2020 nog ingeroosterd voor haar werkzaamheden en heeft op die dagen ook gewerkt. Werkneemster stelt zich op het standpunt dat haar arbeidsovereenkomst hierdoor stilzwijgend is verlengd. De kantonrechter ging hier niet in mee en heeft overwogen dat het dienstverband van werkneemster niet stilzwijgend is verlengd. Werkneemster heeft hoger beroep ingesteld. ...

Arbeidsovereenkomst werknemer ontbonden wegens dagdieverij
Werkgever is een bedrijf dat projecten uitvoert op het gebied van engineering, inkoop, constructie, onderhoud en het managen van grote projecten. Werknemer is op 5 maart 2013 in dienst getreden. Werknemers van werkgever betreden en verlaten het bedrijfspand via de hoofdingang. Bij aankomst en bij vertrek klokken zij in met een persoonlijke pas. Ook binnen het pand worden veel deuren geopend met de persoonlijke pas. In het pand is ook een nooddeur naar het parkeerterrein. Deze deur heeft geen paslezer en moet dicht blijven tenzij sprake is van een noodsituatie. ...

Het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ is aangenomen door de Tweede Kamer
Op 5 juli jl. hebben 125 van de 149 Tweede Kamer-leden voor het wetsvoorstel gestemd waarmee de wet ‘Werken waar je wilt’ binnenkort waarschijnlijk in werking zal treden.

Het doel van deze wet is ervoor te zorgen dat werknemers meer vrijheid krijgen in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen organiseren. Het wetsvoorstel geldt voor werknemers en werkgevers in organisaties waarin 10 of meer werknemers werken. ...

Zieke werknemer weigert re-integratieverplichtingen te verrichten
Werknemer is sinds 2018 in dienst bij de gemeente Rotterdam in de functie van parkeercontroleur/fiscaal medewerker B.

Op 27 september 2021 heeft werknemer zich volledig ziekgemeld. De leidinggevende van werknemer heeft hem veelvuldig geprobeerd te bereiken om zijn re-integratie te bespreken. Werknemer is op 5 oktober 2021 zonder berichtgeving niet verschenen voor een gesprek met zijn leidinggevende, ondanks dat hij hier meerdere malen nadrukkelijk toe was verzocht. Op 13 oktober 2021 zijn de leidinggevenden van werknemer persoonlijk op het woonadres bij werknemer langs geweest, maar er werd niet opengedaan. Telefonisch liet werknemer weten niet thuis te zijn en hij geen gesprek wilde voeren, omdat hij hiertoe mentaal niet in staat zou zijn. ...

Het enkele maanden verrichten van overwerk betekent niet dat per definitie sprake is van structureel overwerk
Werkneemster is op 1 april 2020 bij haar werkgever, een bloemenzaak in Den Haag, in dienst getreden als verkoopster. Op haar arbeidsovereenkomst is de cao Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Planten van toepassing. In deze cao is in artikel 36 opgenomen dat als een werknemer gedurende vier maanden structureel meer uren per week werkt, dat dan het aantal individueel overeengekomen arbeidsuren op verzoek van de werknemer zal worden bijgesteld. In april 2020 heeft werkneemster 217 uren gewerkt, in mei 2020 225,7 uren en in juni 2020 195 uren. In juli 2020 heeft werkneemster 36,5 uren meer gewerkt dan de overeengekomen 32 uur per week. Op 8 oktober 2020 heeft werkneemster, nadat zij in augustus en september ook al enkele dagen arbeidsongeschikt is geweest, zich ziekgemeld. Gedurende haar arbeidsongeschiktheid heeft zij het loon op basis van een arbeidsduur van 32 uur per week uitbetaald gekregen. Werkneemster vordert de kantonrechter voor recht te verklaren dat de omvang van de arbeidsovereenkomst per 1 juli 2020 49 uren per week bedraagt. ...

Camerabeelden van zieke werknemer inbreuk op persoonlijke levenssfeer?
Werknemer is op 7 juli 2012 in dienst getreden bij een schoonmaakbedrijf. Werknemer was werkzaam op twee locaties waar dagelijks veel (duizenden) mensen voorbijkwamen van wie velen werknemer kende. Op 3 februari 2020 is werknemer uitgegleden en had zij pijn in haar bovenbeen. Zij heeft zich ziekgemeld. Het schoonmaakbedrijf is aansprakelijk voor de geleden schade. Vanaf mei 2020 is werknemer weer gestart met het verrichten van haar werkzaamheden waarna zij zich vervolgens op 10 augustus 2020 weer heeft ziekgemeld....

Het niet zorgvuldig onderzoek doen naar een interne melding, kan een werkgever duur komen te staan
Werknemer is in dienst bij werkgever in de functie van Director Human Resources & Organisation. In de periode mei/juni 2021 zijn verschillende meldingen gemaakt over de stijl van leidinggeven van werknemer. De stijl van leidinggeven van werknemer zou als intimiderend en kleinerend worden ervaren. Op de door hem geleide afdeling zou een angstcultuur heersen. Tijdens een (intervisie)bijeenkomst op 2 september 2021 hebben de MT-leden elkaar feedback gegeven. Werknemer heeft op dat moment geen relevante kritiek op zijn functioneren gekregen. De volgende dag, op 3 september 2021, is werknemer op de hoogte gesteld van de meldingen die zijn binnengekomen over hem. Aan werknemer is niet medegedeeld wie de melders waren en wat de exacte inhoud van de meldingen was. ...

Heeft een student een stageovereenkomst of een arbeidsovereenkomst?
Per 1 februari 2020 is de student gestart met de BBL-opleiding verzorgende IG aan het Albeda College in Rotterdam. De student is met het Albeda College en het leerbedrijf een praktijkovereenkomst overeengekomen. In de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze overeenkomst staat onder meer opgenomen dat de activiteiten die door de student in het kader van de praktijkovereenkomst worden uitgevoerd een leerfunctie hebben. ...

Een werknemer aansprakelijk houden voor schade die is toegebracht bij de uitoefening van de functie? Denk goed na!
Ook nadat partijen hebben besloten uit elkaar te gaan, bijvoorbeeld omdat de werknemer zijn arbeidsovereenkomst heeft opgezegd, kan de feitelijke afronding van een arbeidsovereenkomst tot problemen leiden. In de volgende zaak die zelfs speelde in hoger beroep kwam de vraag aan de orde of een werknemer in de fase na de arbeidsverhouding schade had toegebracht aan de werkgever (artikel 7:661 BW). Wat was er aan de hand?...

Re-integratieperikelen tussen werkgever en werknemer
Werknemer is sinds 2009 in dienst bij het Erasmus MC in de functie van Polikliniek assistent. In de beginfase van de Covid-19 pandemie raakt werknemer besmet met corona tijdens het verrichten van haar werkzaamheden. Dit heeft tot gevolg dat werknemer langdurig ziek wordt. Uit de uitspraak is af te leiden dat partijen het niet eens zijn met het re-integratietraject dat wordt ingezet....

Let op bij de formulering van de dringende reden bij een ontslag op staande voet
Werknemer is in 1982 in dienst getreden bij van Fujitsu Technology Solutions B.V. (hierna: Fujitsu) en was ten tijde van zijn ontslag dus 39 jaar in dienst bij Fujitsu. Op de arbeidsovereenkomst is de Personeelswijzer van Fujitsu van toepassing verklaard. Op 25 mei 2021 heeft zich een incident voorgedaan tussen werknemer en een vrouwelijke collega van werknemer (hierna: mevrouw X) Werknemer heeft mevrouw X geprobeerd te kussen. Mevrouw X heeft zich daarna beklaagd bij Fujitsu. Diezelfde dag hebben twee HR medewerkers werknemer uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek hebben partijen gesproken over het incident. De volgende dag heeft een tweede gesprek tussen partijen plaatsgevonden waarin aan werknemer is medegedeeld dat hij op staande voet wordt ontslagen. Op 27 mei 2021 heeft Fujitsu het ontslag op staande voet per brief aan werknemer bevestigd. ...

Het verrekenen van min-uren met het vakantiegeld van de werknemer: wat is er mogelijk?
Een tijdelijke bedrijfssluiting wegens overheidsmaatregelen: er was in de afgelopen jaren voor veel werkgevers geen ontkomen aan. Werkgevers worden als gevolg hiervan nog steeds met diverse (loongerelateerde) vraagstukken geconfronteerd. In wiens risicosfeer ligt een dergelijke bedrijfssluiting? Moet het loon van de werknemer (volledig) worden doorbetaald? En mogen tijdens een bedrijfssluiting opgebouwde min-uren (de niet gewerkte maar wel contractueel overeengekomen uren) worden verrekend met vakantiegeld? Voor het antwoord op deze vragen biedt artikel 7:628 lid 1 BW de uitkomst....

Contact met een zieke werknemer – waar liggen de grenzen?
De bedrijfsarts adviseert en rapport de werkgever over de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. Een werkgever zal daarnaast ook rechtstreeks contact willen (moeten) onderhouden met zijn werknemer, al dan niet belangstellend. Waar liggen de grenzen in dit contact? De rechtbank Rotterdam heeft recent geoordeeld dat een werkgever het loon van de werkneemster niet mocht opschorten, omdat niet is komen vast te staan dan zij de redelijke controlevoorschriften niet is nagekomen. Wat was er aan de hand? ...

Gemeente is verplicht om een minnelijke regeling na te komen omdat een voorbehoud ontbreekt
Werknemer was werkzaam bij de gemeente Maastricht. Bij ontslagbesluit van 20 maart 2019 is werknemer eervol ontslagen. Vervolgens zijn partijen in overleg getreden over een minnelijke regeling.

Bij e-mail van 16 oktober 2019 doet de gemeente een eerste voorstel aan werknemer. De gemeente laat in deze e-mail weten dat het voorstel op ambtelijk niveau is afgestemd maar nog niet op bestuurlijk niveau. Het voorstel wordt daarom gedaan onder het voorbehoud dat na daarover bereikte overeenstemming op bestuurlijk niveau nog een besluit door het college moet worden genomen.

Vrijheid van meningsuiting – in hoeverre mag deze door de werkgever worden beperkt?
Werkneemster is op 7 augustus 2017 in dienst getreden bij zorginstelling De Waalboog. Op 16 december 2020 heeft werkneemster aan het coronateam en twee leden van de Raad van Bestuur van De Waalboog laten weten dat zij zich zorgen maakt dat het vaccineren tegen corona door De Waalboog wordt gestimuleerd. Daarnaast heeft werkneemster verschillende berichten op LinkedIn geplaatst omtrent het coronabeleid. Op 18 december 2020 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen werkneemster en De Waalboog. In dit gesprek heeft De Waalboog werkneemster erop gewezen dat haar uitingen op LinkedIn lijnrecht tegenover staan op het coronabeleid van De Waalboog. Werkneemster is dringend verzocht om te stoppen met haar uitingen via LinkedIn. Werkneemster heeft hier geen gehoor aan gegeven. Op 30 december 2020 heeft De Waalboog werkneemster uitgenodigd voor een gesprek. De Waalboog heeft werkneemster verzocht om te stoppen met het verspreiden van berichten op LinkedIn omtrent het coronavaccin die haaks staan op het beleid van de Waalboog. ...

Stageovereenkomst? Pas op!
Een studente is in augustus 2018 bij MBO Rijnland gestart met de driejarige opleiding tot tandartsassistente in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Zij sluit in oktober 2018 met een geplande einddatum van 31 juli 2021 een praktijkovereenkomst met een leerbedrijf (de tandartspraktijk. Naast deze overeenkomst sluiten partijen een ‘stage-overeenkomst voor bepaalde tijd’ tot 31 juli 2021, waarbij de studente wordt aangesteld in de functie van tandartsassistente. Zij ontvangt een uurloon van € 9,68 exclusief vakantietoeslag en niet-gewerkte uren (bijvoorbeeld door ziekte) worden niet uitbetaald. De stage-overeenkomst is na 31 juli 2021 mondeling verlengd en de studente heeft ook nog werkzaamheden verricht. Op 31 augustus 2021 meldt de studente zich ziek. Bij brief van 21 oktober 2021 bericht de tandartspraktijk dat de stage-overeenkomst voor bepaalde tijd op 1 november 2021 van rechtswege eindigt. In november 2021 is de studente gestopt met haar studie. ...

Geen ontbinding: schending gebruikersovereenkomst niet in strijd met gedragscode
De kantonrechter Utrecht heeft in zijn uitspraak van 11 maart 2022 geoordeeld dat het schenden van de gebruikersovereenkomst door het privégebruik van de NS-businesscard niet leidt tot ontbinding op de e-grond. Daarbij hecht hij waarde aan het feit dat dit op grond van de Gedragscode geen verboden gedraging betrof. Voor werkgevers kan dit aanleiding zijn om de gedragscodes nog eens goed tegen het licht te houden. Ik ga hierna in op de uitspraak. ...

Is arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gewijzigd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?
Werknemer vordert €60.000 aan salaris omdat hij van oordeel is dat zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet is geëindigd, maar is gewijzigd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Werknemer is op 5 februari 2018 in dienst getreden op basis van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot 5 oktober 2018. De arbeidsovereenkomst is verlengd met twaalf maanden tot 5 oktober 2019. Vervolgens is de arbeidsovereenkomst nogmaals verlengd tot en met 4 april 2020. Bij brief van 25 februari 2020 heeft werkgever aan werknemer laten weten dat zijn dienstverband niet wordt verlengd. ...

Het instructierecht van de werkgever. Waar ligt de grens?
Werknemer is werkzaam als Zorgassistent bij Sevagram Zorgcentra (hierna: Sevagram). Sevagram hanteert de uitgangspunten van het RIVM als ondergrens in haar beleid met betrekking tot het dragen van mondkapjes. Zij informeert en instrueert haar medewerkers schriftelijk over de geldende mondkapjesplicht op de werkvloer. Op 8 juni 2021 heeft een gesprek met werknemer plaatsgevonden waarin hij heeft aangegeven dat hij moeite heeft met het mondkapjesbeleid van Sevagram omdat hij hier geestelijke en fysieke klachten van ondervindt. Met ingang van 4 november 2021 heeft Sevagram het dragen van mondkapjes op de werkvloer verplicht gesteld omdat het landelijk risiconiveau ernstig was. Werknemer heeft geweigerd een mondkapje te dragen, ook nadat hij daarop door Sevagram is gewezen. Sevagram heeft werknemer vervolgens een officiële waarschuwing gegeven. Twee dagen later heeft werknemer zich ziek gemeld. ...

Grensoverschrijdend gedrag: wie spreekt de waarheid?
Grensoverschrijdend gedrag is na de gebeurtenissen bij The Voice, Ajax, Volt en ga zo maar door volop in de belangstelling komen te staan. In onze signalering in week 5 (2022) schreef mijn kantoorgenoot Emma Eijkelenboom hier al over.

Omdat wij in onze praktijk meer dan ooit worden geconfronteerd met vragen van werkgevers in verschillende fasen na de melding van grensoverschrijdend gedrag, lijkt het me goed om nog een signalering hieraan te wijden. Na een melding van grensoverschrijdend gedrag zijn de meest voorkomende situaties de volgende twee: ...

16 redenen voor het ontslag op staande voet – onvoldoende concreet gemaakt
Het gerechtshof Amsterdam heeft in maart een opmerkelijk arrest gewezen inzake het ontslag op staande voet. Het hof oordeelt – anders dan de kantonrechter – dat geen sprake is van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Uit de ontslagbrief blijkt dat de werkgever 16 redenen ten grondslag heeft gelegd aan het ontslag op staande voet, maar de werkgever heeft niet kunnen concretiseren welke gedragingen van de werknemer nou precies hebben geleid tot het ontslag op staande voet. Wat was hier aan de hand? ...

Overeenkomst van (de persoonlijke BV van) een Equity Partner met werkgever kwalificeert niet als arbeidsovereenkomst?
Het gerechtshof Den Haag heeft zich moeten uitlaten over de vraag of de kwalificatie van de overeenkomst die een werkgever heeft gesloten met een Equity Partner moet worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht of als een arbeidsovereenkomst. ...

Verjaringstermijnen – een punt van aandacht
Werknemer is op 9 februari 2006 in dienst getreden bij de Staat en werkzaam op de ambassade in Pristina, Kosovo. Op de arbeidsovereenkomst van werknemer is de Rechtspositieregeling lokaal indienstgenomen werknemers 2005 (hierna: de regeling) van toepassing. In artikel 8.9 lid 4 van de Regeling is opgenomen dat een rechtsvordering wegens een kennelijk onredelijke opzegging verjaart na verloop van zes maanden na de dag waartegen is opgezegd. ...

De verhouding tussen het goed werknemerschap en de vrijheid van meningsuiting
Een werkneemster van het ROC Nijmegen is sinds 2009 in dienst bij het ROC en werkzaam binnen het team Pedagogisch werk. In 2019 heeft de werkneemster een boek gepubliceerd met als titel ‘’Wanneer krijgen we weer les. De opmerkelijke praktijk van gepersonaliseerd onderwijs’’. In dit boek beschrijft de werkneemster (geanonimiseerd) de gang van zaken bij de invoering van onderwijsvernieuwingen (gepersonaliseerd onderwijs) binnen het ROC. Alhoewel het ROC op het voornemen van de publicatie in eerste instantie positief heeft gereageerd, is het boek door de leiding van het team Pedagogisch Werk en een deel van de collega’s als nestbevuiling en verraad ervaren. ...

De adviezen van de bedrijfsarts altijd opvolgen en toch een loonsanctie – kan dat?
Als het UWV na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer constateert dat er re-integratiekansen door de werkgever zijn gemist, dan legt het UWV de werkgever een loonsanctie op. Een loonsanctie betekent dat de werkgever het salaris van de arbeidsongeschikte werknemer voor maximaal nog één jaar moet doorbetalen voordat er tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer mag worden overgegaan. De totale loondoorbetaling tijdens ziekte bedraagt dan drie jaar. ...

Handelen in strijd met geheimhoudingsbeding. Is werknemer een klokkenluider?
Werkgever is een zorgonderneming en levert ambulante zorg en/of begeleiding aan volwassenen. Werknemer is sinds 1 maart 2020 in dienst bij werkgever. In de arbeidsovereenkomst van werknemer is een geheimhoudingsbeding opgenomen....

Het onjuist registreren van ritten als ambtenaar kan leiden tot ontslag
De werknemer is op 31 augustus 1987 in dienst getreden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna: NVWA) laatstelijk in de functie van inspecteur. De werknemer is daarmee ook een ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet. In december 2020 is bij de toenmalige teamleider van de werknemer twijfel ontstaan over de rechtmatigheid van de door de werknemer ingediende declaraties. De teamleider heeft al eerder lunch- en dinerdeclaraties van de werknemer moeten afkeuren. Hierdoor is de teamleider de andere ingediende declaraties en de rittenadministratie van de werknemer gaan controleren. Op basis van de uitkomsten van steekproeven en verklaringen van de werknemer daaromtrent is het vermoeden van een integriteitsschending ontstaan. ...

Ontslagaanvraag door het UWV afgewezen? Een werknemer kan zich ter voorkoming van ontslag niet alsnog ziek melden
Een standbouwbedrijf merkte als gevolg van de coronacrisis dat nagenoeg alle standbouwactiviteiten wegvielen, omdat de evenementen waarvoor zij stands bouwt niet doorgingen. Om die reden wenste de werkgever de arbeidsovereenkomst van één van zijn werknemers te beëindigen. De werkgever heeft eerst, zoals de wet voorschrijft, bij het UWV een ontslagaanvraag voor de werknemer ingediend omdat de arbeidsplaats van de werknemer was vervallen. Het UWV heeft de ontslagaanvraag afgewezen. De werkgever kan dan binnen twee maanden de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkgever wilde van deze mogelijkheid gebruik maken, maar kort voordat de werkgever het verzoekschrift bij de kantonrechter had ingediend, meldde de werknemer zich ziek. De kantonrechter wees daarop het ontbindingsverzoek van de werkgever af, omdat als gevolg van het opzegverbod tijdens ziekte de arbeidsovereenkomst niet kan worden ontbonden. ...

Het schorsen van een concurrentiebeding: het recht op vrije keuze van arbeid versus de belangen van de werkgever
Werkgever is een elektrotechnisch bedrijf dat elektrische installaties aan bedrijven en particulieren levert. In 2016 verrichtte de werknemer bij werkgever onder meer werkzaamheden in het kader van stage en vakantiewerk en vanaf 1 februari 2019 is hij in dienst als hoofdmonteur. In die hoedanigheid verricht de werknemer met enige regelmaat werkzaamheden voor de nieuwe werkgever. Werkgever en werknemer zijn een concurrentiebeding en een relatiebeding overeengekomen. De nieuwe werkgever heeft de werknemer een functie als toezichthouder gebouwgebonden installaties aangeboden (een baan met opleidingstraject). ...

Veilige werkomgeving – wat wordt van de werkgever verwacht?
De gebeurtenissen van seksueel wangedrag bij en rondom The Voice of Holland zijn het gesprek van de dag. Hierdoor leeft de vraag hoe werkgevers moeten omgaan met seksueel wangedrag of ander onwenselijk gedrag op de werkvloer en hoe zij dit (zoveel mogelijk) kunnen voorkomen. ...

Werkgever aansprakelijk voor de schade als een vrijwilliger uit een kerstboom valt?
Alweer enige tijd, meer specifiek in december 2013, besloten vrijwilligers van de Stichting Speelruimte als jaarlijkse traditie een kerstboom in het centrum van het dorp neer te zetten. De boom van ongeveer zes meter hoog moest eerst worden omgezaagd. Omdat er geen ladder voorhanden was en de hoogwerker te groot was om in de buurt van de boom te komen, is één van de vrijwilligers in de boom geklommen om een trektouw om de stam van de boom te leggen om zo de boom bij de val te kunnen begeleiden. De vrijwilliger is hierbij van 3,5 meter hoog uit de boom gevallen en met zijn rug op een tuinhuisje terechtgekomen. Door de val heeft hij een dwarslaesie opgelopen en is hij vanaf zijn heupen verlamd geraakt. De vrijwilliger heeft de Stichting, de betrokken gemeente en de Dorpsraad aansprakelijk gesteld voor zijn schade. ...

Mag een werkgever een tatoeageverbod invoeren op de werkvloer?
De RET verzorgt het openbaar vervoer in Rotterdam en omgeving. Binnen de RET heeft een lange tijd een discussie gespeeld over het zichtbaar dragen van tatoeages bij de controleurs in het openbaar vervoer (hierna: COV’ers). De RET hanteert namelijk een tatoeagebeleid, inhoudende dat COV’ers tijdens de dienstuitvoering in uniform hun tatoeages en andere lichaamsversieringen moeten bedekken. Dit tatoeagebeleid geldt enkel voor COV’ers als zij in dienstuniform optreden. Als COV’ers in burgerkleding dienst hebben, is het zichtbaar tonen van tatoeages wel toegestaan. Daarnaast heeft het tatoeagebeleid enkel betrekking op COV’ers en niet het andere personeel van de RET, zoals de servicemedewerkers. ...

Billijke vergoeding van €140.000 wegens ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever
In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 11 oktober 2021 (gepubliceerd op 3 december 2021) heeft de kantonrechter een ontbindingsverzoek van een werkneemster toegewezen, onder toekenning van een billijke vergoeding van ongeveer €140.000 bruto. Wat was hier aan de hand? ...

2022: wat zijn de juridische vooruitzichten?
Het jaar 2022 is weer volop aan de gang. Wat staat er het komende jaar op het gebied van het arbeidsrecht op de juridische agenda gepland? ...